1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ;
"המועדון"    אי באזז בע"מ;
"אתר האינטרנט"    אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www. 555.co.il
"אתר המועדון"    אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו: https://www.ebuzz.co.il/buzz
"הפרמיה"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת הפוליסה;
"פוליסה"    פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שנרכשה באתר האינטרנט או באמצעות המובייל במותג "ביטוח ישיר" של החברה בתקופת המבצע, לרבות הארכה של פוליסה קיימת שנרכשה טרם תקופת המבצע; 
"מבוטח"    מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל עבור עצמו ובני משפחתו לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"הטבה"     הנחה בפרמיה, בהתאם לאמור בתקנון זה;  
"תקופת המבצע"    
מיום 3.9.2017 ועד להודעה על סיום המבצע;

 

2. המבצע

2.1.    מבוטח אשר יגיע לאתר החברה מקישור שלחץ עליו באתר המועדון וירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל באתר האינטרנט או המובייל של החברה בתקופת המבצע, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הנחה בגובה של 30% מהפרמיה על הרובד הבסיסי בלבד כהגדרתו בפוליסה ועל הרחב כבודה, הרחב הריון, כיסוי איתור וחילוץ, ספורט אתגרי, הרחב שדרוג הפוליסה הבסיסית וכיסוי אחריות כלפי צד שלישי - ככל שנרכשו.
2.2.    ההטבה תופיע כהנחה בדף פרטי הביטוח כהגדרתו בפוליסה.
2.3.    ההטבה תינתן בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

 

3. תנאי המבצע

מבוטח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    המבוטח הינו חבר במועדון.
3.2.    המבוטח רכש את את הפוליסה באמצעות כניסה לקישור מאתר המועדון או כל ערוץ הפצה אחר באמצעותו יישלח הקישור מהמועדון, לרבות הודעות סמס.
3.3.    ההנחה אינה כוללת את הפרמיה בגין הכיסויים הבאים: הרחב מצב רפואי קיים (מורחב או תרופתי), הרחב קיצור / ביטול נסיעה,  הרחב מחשב נייד,  הרחב טלפון סלולרי, הרחב ספורט חורף.
3.4.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח.

 

4. שונות

4.1.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.2.    המועדון והחברה רשאיות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההטבות ו/או המבצע ו/או ההנחה בכל עת ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
4.3.    השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.4.    המועדון אינו צד לעסקת הביטוח שבין החברה ללקוחות, אשר ירכשו פוליסה בחברה, בשום צורה ואופן, כולל כמתווך או כשלוח של מי מהצדדים.
4.5.    במקרה שחבר מועדון זכאי להטבה נוספת כלשהי מהחברה, הוא יהיה זכאי לשיעור ההנחה הגבוה ביותר, ללא כפל הטבות.
4.6.    מדיניות ביטול רכישת הפוליסה הנה בהתאם למדיניות הקיימת בחברה.
4.7.    לפרטים נוספים בנוגע לסוגי הביטוחים, העלות, תוקפם ו/או כל נושא אחר בנוגע לביטוח הנסיעות בחו"ל, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של החברה.
4.8.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.9.    ט.ל.ח.