ניתן להגיש בקשה לביטול פוליסה  על ידי מילוי הטופס המצורף ושליחתו לחברה באמצעות אחת הדרכים הבאות: 

א.    כתובת דוא"ל: bitul@5555555.co.il
ב.    מס' פקס: 03-7607865
ג.    אזור לקוחות קיימים
ד.    טלפון: 03-5555526

*בקשה שלא תתקבל באחד מהאמצעים ובהתאם לפרטים המפורטים לעיל לא תטופל. 

 

מסמכים נדרשים לביטול פוליסה

מסמכים נדרשים ענף ביטוח
  1.       צילום ת"ז
  2.       במקרה של פטירת מבוטח – תעודת פטירה
  3.       במקרה של פוליסה משועבדת  - אישור בתוקף של המשעבד על הסרת השעבוד (טופס הסרת שעבוד)
  4.       במקרה של ביטול בגין כפל ביטוחי – אישור פוליסה בתוקף מחברת ביטוח אחרת  
מידע כללי שנדרש
תעודת חובה מקורית (ללקוח שאינו במסלול של תעודת חובה דיגיטאלית) רכב (חובה)

א.      במקרה של מכירת רכב – אישור העברת בעלות
ב.      במקרה של הורדת הרכב מהכביש – אישור משרד הרישוי

רכב, אופנוע (רכוש ו/או צד ג')
הביטול יתבצע מול הפול באמצעות טופס ביטול ייעודי אופנוע (חובה)
במקרה שקיימת התחייבות למשכיר או  שהופק על- ידי החברה אישור קיום ביטוחים לצד שלישי כלשהו -  יש להעביר הסכמה של אותו צד שלישי / המשכיר לביטול הפוליסה עסק
מכתב ביטול חתום ע"י שני בני הזוג משכנתא

 

משמעויות לביטול פוליסה כללי

שים לב! כלקוח שלנו חשוב לנו להבהיר לך שביטול הפוליסה עלול לגרור השלכות לכיסוי הביטוחי שלך:

לאחר כניסת הביטול לתוקף אין כיסוי ביטוחי לכל אירוע ונזק שהיו מכוסים עד הביטול: הן נזק של מי שמבוטחים תחת הפוליסה והן החבות שלהם כלפי צדדים שלישיים, משעבדים וכו' (בפוליסות שמעניקות כיסוי כזה).

בנוסף, הביטול קוטע את הרצף הביטוחי ולכן רכישה מחדש של ביטוח בעתיד היא רכישה חדשה לכל דבר ועניין, שהחברה זכאית להחליט אם לאשר אותה ובאיזה תנאים ומחיר (למשל, בביטוחי חיים ובריאות יש למצב הרפואי של המבוטח בעת הרכישה השפעה ישירה על החלטת החברה).

בביטוחי חיים ובריאות גם תיספר מחדש תקופת אכשרה שבמהלכה משולמים דמי ביטוח אך אין זכות לכיסוי מקרי ביטוח שאירעו בתקופה זו.

 

> כניסה לאזור הלקוחות הקיימים

> טופס בקשה לביטול פוליסה להורדה