א

חברה שהייתה בבעלות חברות הביטוח בישראל אשר עוסקות בביטוח חובה לרכב, אבנר השתתפה בכל הפוליסת ביטוח רכב חובה בארץ, יחד עם ביטוח החובה אבנר גם טיפלה בעצמה בתביעות הגדולות ונתנה הנחיות לחברות הביטוח בכל מה שקשור לטיפול בביטוח חובה. החל מתאריך 1.1.03 אבנר הפסיקה להיות חברה שמשתתפת בביטוח החובה לרכב.

מושג בכל ענפי הביטוח - חישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים לפי מודלים מתמטיים סטטיסטיים וכלכליים. אקטוארים מועסקים בביטוח לקביעת תעריפים, חישוב עתודות והכנת מאזנים אקטוארים בעיקר בתחומי: ביטוחי החיים והפנסיה, הבריאות, בביטוח כללי ובתחום הפיננסי.

אקטוארים מועסקים גם בבנקים, בחברות פיננסיות, במשרדי הממשלה ובחברות ליעוץ בתחום הכלכלי, בניתוח ובחיזוי מצבים כלכליים.

מסגרת אשראי נוספת המאפשרת ללקוח ליהנות מאפיק מימוני נוסף לביצוע עסקאות. אשראי חוץ בנקאי זה אינו קשור לחשבון הבנק של הלקוח.

ב

פיזור הסיכון – נזק שיחיד אינו יכול לעמוד בו ללא עזרת הביטוח מתחלק בין רבים הצפויים לאותו סוג של נזק. חוזה ביטוח (פוליסה) הנו למעשה הסכם בין לקוח (מבוטח) לבין חברת הביטוח (מבטח) שמחייב את חברת הביטוח תמורת תשלום עלות הביטוח (פרמיה = דמי ביטוח) לשלם בקרות מקרה הביטוח (הנזק) תגמולי ביטוח (פיצוי) למוטב (מי שזכאי לקבל את הפיצוי לפי הפוליסה).

זהו הסכם אשר קיים בין חברות הביטוח השונות ותמורת פרמיה מוגדרת הוא מעביר חלק מהסיכונים שנלקחו על ידי החברה המבטחת לחברה אשר מבטחת בביטוח משנה.

ביטוח חובה לרכב המחויב לפי הוראות חוק. ביטוח החובה מכסה נזקי גוף שנגרמים לנוסעים, לנהג ולהולכי רגל, כתוצאה משימוש ברכב ובלי קשר לזהות האשמים בנזק.

שם כולל לביטוחים הבאים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש (מקיף/צד ג'), ביטוח דירות, ביטוח בתי עסק, ביטוח אובדן רווחים, ביטוח זכוכית, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח כספים בקופה ובהעברה, ביטוח חקלאי, ביטוח הנדסי (שבר מכני, ציוד אלקטרוני, עבודות קבלניות, ציוד מכני הנדסי), ביטוח תאונות אישיות, ביטוח בריאות, סיעוד מחלות ואשפוז, ביטוח נוסעים לחו"ל, ביטוח נאמנות עובדים, ביטוח הונאות על-ידי מחשב וכן ביטוחי אחריות חוקית.

ביטוח למקרה מוות מהסיבות המפורטות בפוליסה הרלוונטית. ביטוח זה נועד בדרך כלל לשנים רבות. ניתן לבטח סיכון ריסק בלבד (ללא חיסכון) או ביטוח הכולל מרכיב חסכון (פוליסה עם ערכי פדיון).

ג

זהו הסכום המקסימלי אשר חברת ביטוח תשלם למי שנגרם לו נזק בגין סעיף אשר מכוסה בפוליסת הביטוח. הסכום הינו מרכיב בחישוב הפרמיה של הפוליסה, הוא חייב להיות נקוב עבור כל סעיף בפוליסת הביטוח.

ד

זהו טופס אשר נשלח למבוטח על ידי החברת ביטוח ובו המבוטח מפרט את התביעות שאירעו לאורך התקופה בה היה מבוטח בחברה עד תקופה של 3 שנים אחורה, או במידה ולא היו תביעות לאורך התקופה, המבוטח יציין זאת בהתאם.

ראו מונח "פרמיה".

ה

מצב רפואי קודם, אשר הוסכם בין המבטח לבין המבוטח כי יוחרג מהפוליסה וכי לא יהיה כיסוי למקרה ביטוחי הקשור למצב רפואי זה. הגדרה זו מתאימה לחיים ובריאות בלבד.

הלוואה בריבית משתנה הינה הלוואה המבוססת על ריבית הפריים, בתוספת מרווח קבוע, ומשתנה בהתאמה לכל שינוי בריבית הפריים.

הלוואה בריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן מפורסם מדי חודש ב-15 לאותו חודש ונמדד ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

זהו גוף אשר משותף לחברות הביטוח הפועלות בענף הביטוח רכב חובה. התפקיד של המאגר הוא לספק ביטוח רכב חובה לכל הדורש אשר אינו מתקבל לביטוח על ידי חברת ביטוח אחרת. כל אחד יכול לפנות למאגר אשר מחוייב על פי החוק לבטחו בפרמיה אשר תהיה גבוהה יותר.

זהו מנהל אגף במשרד האוצר אשר תפקידו לפי חוק המפקח על עסקי הביטוח הינו לפקח על ביצועם של חוקים אשר נוגעים לביטוח, לפקח על היכולת של חברות הביטוח בארץ לעמוד בהתחייבויות שלהן כלפי המבוטחים ולהגן על זכויותיהם של המבוטחים.

זוהי הנחה בפרמיה אשר ניתנת למבוטח אשר לא הגיש תביעה נגד החברת הביטוח הקודמת בה היה מבוטח או לחלופין זוהי תוספת לפרמיה אשר נדרשת ממבוטח אשר הגיש תביעה. ההנחה הולכת וגדלה מדי שנה בה לא הוגשה תביעה והיא קטנה עקב כל תביעה.

לאחר התשלום של התביעה, על מנת להימנע מביטוח חסר במקרה של תביעה נוספת – תמורת פרמיה נוספת, צריך להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח בסעיפים אשר הופעלו בפוליסה. הפרמיה הזו מחושבת על פי הסכום של הנזק.

אופן חישוב דמי הכינון:

A = דמי הביטוח השנתיים לרכב המבוטח. 
B= ערך הרכב ביום תחילת הביטוח .
C = תגמולי הביטוח העומדים להיות משולמים בגין נזק חלקי לרכב (לאחר השת. עצמית).
D = כמות הימים שנותרה מיום קרות מקרה הביטוח עד תום תקופת הביטוח.
דמי הכינון= A/B *C*D/365

השתתפות עצמית היא הסכום שהלקוח יידרש לשלם כאשר מתרחש מקרה ביטוח. לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח עבור נזק שהוא קטן מגובה ההשתתפות העצמית. לדוגמא: אם ההשתתפות העצמית היא אלף שקלים, וקיבלתי מכה קלה בפח שהתיקון שלה יעלה 300 שקלים, אין לי אפשרות לטפל בנזק במסגרת פוליסת הביטוח כי הוא קטן מההשתתפות העצמית.

הגבלה של התקופה בה אפשר להגיש תביעה לפי תנאי הפוליסת ביטוח. במקרה שלנזקי רכוש, חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות של שלוש שנים. במקרה של ביטוחי אחריות או נזקי גוף תקופות ההתיישנות הינן ארוכות יותר.

ז

זהו הקשר הכלכלי בין בעל הפוליסה לבין הנכס המבוטח אשר מצדיק עריכת פוליסת ביטוח. בביטוחים מסויימים, ניתן לבטח נכס רק כאשר לבעל הפוליסה יש זיקת ביטוח לגביו. ישנה גם זיקת ביטוח בין בני זוג, עובד ומעביד וכו'.

ח

חברה שקיבלה רישיון מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר לעסוק כמבטח בישראל (יש להבדיל מסוכן ביטוח אשר מתווך ביו חברת הביטוח למבוטח).

כל רכב יהיה מבוטח לפי הערך שלו בשוק. בנוסף, אפשר לרכוש סעיף ביטוחי שנקרא חדש תמורת ישן עבור רכבים חדשים סעיף זה מאפשר במגבלות מסויימות לרכוש רכב חדש במקרה של אובדן מוחלט (טוטאל לוס).

חובה על המבוטח לענות תשובות כנות ומלאות לכל השאלות שנשאל בעת ההצעה אשר שימשה כבסיס לפוליסת הביטוח שלו וכן במידה וחלו שינויים בנושאים הללו לאורך תקופת הביטוח, חובתו של המבוטח להודיע על כך. עניין מהותי הינו עניין אשר הוצגה לגביו שאלה בעת הקבלת הצעה לביטוח ואי נתינות של תשובה מלאה וכנה לשאלה שכזו או מתן של תשובה אשר היא לא נכונה, מזכה את המבטח בזכות להקטין את היקף חבותו או לבטל את הפוליסה וא, לדחות תביעה במקרה של נזק.

בשנת 1975 נחקק חוק זה והוא מסדיר את נושאי הפיצוי בגין נזקי גוף עקב השימוש ברכב מנועי. החוק קובע שיטה לפיצוי במשקרה שנזקי גוף נגרמו לנהג, לנוסעי הרכב ולהולכי רגל ללא התייחסות לאשם בארוע.

בשנת 1981 נחקק חוק זה והוא מגדיר את הסמכויות של המפקח על הביטוח בעת פיקוחו על העוסקים בביטוח.

חוק אשר נחקק בשנת 1981 ונועד להסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח יחד עם התנאים הכלליים שבחוזה הפוליסה.

ראו מונח "כיסוי".

תהליך אשר נעשה בחברת הביטוח כדי להגדיר את הסיכון הכרוך בביטוח ובעקבות כך, לקבוע את נושא הקבלה לביטוח, גובה הפרמיה וההגנות הנדרשות.

חברה המתחייבת ללוות הנפקת ניירות ערך בשוק הראשוני ולרכוש את ניירות הערך במידה והציבור לא ירכוש את ניירות הערך בהנפקה. פעילות ישיר חיתום מיועדת ללקוחות מוסדיים, פרטיים וחברות.

חריג בפוליסה הוא יוצא מן הכלל שאין לו כיסוי במסגרת הפוליסה. חריג בפוליסה תמיד יודגש בפוליסה על מנת שהמבוטח יהיה מודע לקיומו של החריג.

י

הפער שבין שווי רכושו של המבוטח לבין השווי שלו בשוק ברגע שלפני שקרה מקרה הביטוח לבין השווי שלאחר תיקון הנזק. פוליסות ביטוח רכב מכסות ירידת ערך אשר נגרמו כתוצאה ממקרה ביטוח באמצעות דמי ההשתתפות העצמית אשר נקבעים כאחוז משוויו של הרכב.

סכום הכסף לרבות חוב של 12 חודשי פיגור ההלוואה שיהיה המבוטח חייב למלווה בגין ההלוואה בעת קרות מקרה הביטוח בהתאם ללוח הסילוקין.

כ

ראו מונח "השבה לקדמות".

זהו גבול היקף ההגנה אשר ניתן למבוטח על ידי המבטח לפי התנאים בפוליסה, או הסכום המקסימלי אשר המבטח נותן למבוטח כנגד סיכונים אשר ייגרמו לפי תנאי הפוליסה.

ביטוח המכסה כל סיכון נזק או אובדן לרכוש המבוטח למעט הסיכונים שהוחרגו במפורש בפוליסה.

ל

לוח אשר מפרט את היתרות של ההלוואה (בהתאם לריבית, לתקופה ולסכום ההלוואה) בסוף כל שנה במהלך תקופת ההלוואה.

מ

רופא מנתח הקשור בהסכם עם החברה לביצוע ניתוחים במבוטחיה בקרות מקרה ביטוח.

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או שקיימת סכנה מיידית כי יגרם לאדם נזק חמור ובלתי הפיך אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף.

אירוע ו/או נסיבות שהוגדרו בכל אחד מפרקי הכיסויים הביטוחיים בפוליסה, ואשר בקרותם זכאי המבוטח לקבל מהחברה תגמולי ביטוח, כמפורט באותו פרק כיסויים ביטוחיים, הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים המפורטים בפוליסה.

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.

המוטב הינו הגורם אשר זכאי לקבל את התגמולים של הביטוח כאשר קורה מקרה הביטוח.

מצבו הרפואי של מבוטח, שקדם לתחילת ביטוח הבריאות. קיימות הגדרות שונות למצב רפואי קיים על פי סוגי הפוליסות השונים.

יחד עם הפוליסה מקבל הלקח טופס הנקרא מפרט (דף פרטי הביטוח). המפרט הוא נספח המציין את כל הפרטים הספציפיים לגבי הפוליסה של המבוטח המסוים.

נ

פעולה פולשנית-חדירתית (Invasive Procedure) החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות-חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן הראית איברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול.

ניתוח שהצורך בו היה צפוי ואשר קבלתו של המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ של בית החולים).

ניתוח פתאומי ובלתי צפוי שבוצע מיידית במבוטח, לאחר שאושפז בהמשך לביקור בחדר מיון של בית חולים.

ע

דפוס ההתנהגות של בעל הפוליסה בנהיגה בשלוש השנים שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה.

הנתונים יכולים להתייחס גם להיסטוריית הנהיגה של בעל הפוליסה גם במידה ולא החזיק רכב בבעלותו בעבר.

תת תחום בעולם הביטוח, על פי רוב מחולק לפי מוצרים המוצעים ללקוחות, כגון: ענף ביטוח חיים/ ענף ביטוח בריאות/ ענף ביטוח רכב/ ענף ביטוח דירה.

השבה לקדמות. מה הכוונה? בואו נניח שיש לכם ביטוח תכולה, ובביתכם פרצה דליקה שבה נשרפה הטלוויזיה.

ערך כינון משמעותו החזרת המצב לקדמותו. ההחזר ללקוח הוא לפי כמה שתעלה אותה טלוויזיה בשווי ריאלי היום. ערך חדש נקרא גם ערך כינון. בביטוחי דירה, לדוגמא, הלקוח זכאי לקבל תשלום לפי ערך כינון.

פיצוי לפי שווי הרכוש נכון ליום קרות מקרה הביטוח. 

לדוגמא: לקוח שנגנב לו מאזדה 3 בת שנתיים יקבל תקבולי ביטוח לפי שווי הרכוש נכון ליום קרות מקרה הביטוח – "ערך ישן", או ערך שיפוי. בביטוח מקיף, לדוגמא, הלקוח זכאי לקבל דמי ביטוח לפי ערך שיפוי.

אם נגנב ללקוח רכב משנת 2004, הוא יקבל את מחיר המחירון של רכבו.

פ

מסמך המכיל את התחייבותו הפורמלית של המבטח אשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך; בכפוף לסייגים והתניות המצוינים בה.

בדומה למשרד התקשורת שמפקח על עולם חברות הסלולר ועל תחום התקשורת בכלל, קיים בישראל בעל תפקיד בשם המפקח על הביטוח.

תקנות הקובעות את החובות והזכויות המינימאליות של חברת הביטוח ושל המבוטח ואת נוסח הסעיפים שפוליסת ביטוח חייבת לכלול. עד כה נקבעו פוליסות תקניות לרכב ולדירה בלבד.

חברת ביטוח יכולה להיטיב עם הלקוח ולתת לו יותר כיסויים מאלו שמופיעים בפוליסה התקנית. אבל אסור לה לגרוע או לבטל סעיפים שמופיעים בפוליסה התקנית.

ראו מונח - "ביטול פוליסה לפי תקופה קצרה".

סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח.

ניקח לדוגמא אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים וחלילה נפצע וכעת הוא מרותק לכיסא גלגלים. 
לכן לא ניתן להעריך נזק גוף לא כ"חדש" ולא כ"ישן". הרי לא ניתן לשלם ללקוח את המחיר של רגל חדשה!

המושג בו משתמשים לתיאור תשלום עבור נזקי גוף הוא פיצוי כי הוא לא מחזיר את מצבו של המבוטח לקדמותו.

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

פרמיה המשתנה מעת לעת במהלך תקופת הביטוח.

ק

מוצר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן בהתאם לתשקיף והסכם הנאמנות של הקרן.

קרן השתלמות היא קופת גמל למטרות השתלמות שניתן למשוך את כספיה לכל מטרה בתום 6 שנים מההפקדה הראשונה.

ר

זהו התשלום הכספי אשר משלם לוקח ההלוואה למלווה עבור קבלת רשות להשתמש בכספו של המלווה לתקופה מוגדרת של זמן.

הגובה של הריבית נקבעת פעם בחודש על ידי בנק ישראל. הריבית של בנק ישראל היא ריבית בסיסית לאשראי לא צמוד. הנגיד של בנק ישראל מודיע על השיעור של הריבית ביום שני אשר קודם ליום חמישי האחרון של אותו חודש, שינוי נכנס לתוקפו רק ביום חמישי.

הריבית משתנה בעקבות גורם אשר מוגדר מראש בעת ההקמה של ההלוואה. בד"כ הגורם אשר משפיע הוא השיעור של ריבית הפריים.

ריבית אשר נקבעת בזמן הביצוע של העסקה והיא נשארת קבועה לאורך כל התקופה של ההלוואה.

ש

לאחר ששילם את תגמולי הביטוח למבוטח, במידה והיו למבוטח יש את הזכות לתבוע את נזקיו מצד ג' (שלישי) האחראי לנזק בשם המבוטח.

אחד מהסעיפים בפוליסה קובע שחברת הביטוח מקבלת את הזכות של הלקוח לתבוע את הנזק שקרה לו ממי שגרם את הנזק.

התהליך שבו חברת הביטוח תובעת את הכסף שהיא שילמה ללקוח שלה ממי שגרם לו את הנזק נקרא שיבוב או תחלוף.

חברת הביטוח לא מבצעת שיבוב ממישהו שסביר שהלקוח לא היה תובע בעצמו, כמו בן משפחה, עובד או מעביד.

כאשר לפוליסה קיים מוטב בלתי חוזר מתוקף היותו שותף בעלות המוצר המבוטח, הפוליסה תהא משועבדת למוטב זה, ובקרות מקרה הביטוח תגמולי הביטוח יועברו למשעבד.

לדוגמה: הדירה משועבדת לבנק ולכן הוא מוטב בלתי חוזר בפוליסת ביטוח המבנה ובעת קרות מקרה ביטוחי תגמולי הביטוח ישולמו לבנק.

במקרה בו הפוליסה משועבדת, חברת הביטוח מתחייבת שלא לבטל את הביטוח ולא לגרוע מתנאיו ללא הודעה מוקדמת למשעבד בתוך תקופה של 30 יום (בדר"כ).

ת

דרישה לתשלום של תגמולי הביטוח על פי פוליסה שהוגשה על ידי המבוטח או כנגד דרישה לתשלום לבטח על ידי צד שלישי.

מונח בכל ענפי הביטוח - (הפיצוי) סכום הכסף שמשולם על ידי חברת הביטוח בשל קרות מקרה ביטוח, לפי תנאי הפוליסה.

ראו מונח - "שיבוב".

תקופת בה הביטוח קיים אך המבוטח אינו יכול לתבוע את תגמולי הביטוח בקרות המקרה הביטוחי.

תקופה בה קרה מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה אולם יש להמתין לסיומה על מנת לקבל את תגמולי הביטוח.