החברה מתכבדת להודיע, למען הזהירות, כי החל מה-5 בינואר 2018 (30 יום ממועד פרסום זה) לא יהיה תוקף להסכמים שנכרתו בעבר עם הארגונים המפורטים להלן, לגבי מתן הטבות שונות לעובדיהם הרוכשים ביטוח בחברה (להלן: "הסכמי קולקטיב"), ככל שלא בוטלו קודם להודעה זו. 

בשל קושי רב באיתור הגורמים עימם בוצעה ההתקשרות בשעתו, הודעה זו מחליפה את ההודעה הישירה לארגונים, ככל שלא נמסרה כזו. יובהר שאין בהודעה הנ"ל כדי לבטל הסכמים שאינם הסכמי קולקטיב כהגדרתם לעיל.

> להלן רשימת הארגונים שעבורם הודעה זו תקפה 

 

*למידע נוסף או הבהרהות בנושא זה ניתן לפנות אל ערן יחזקאל, מנהל צוות מכירות, במספר 03-5653950.