על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג-2013 (להלן: "התקנות"), להלן פירוט הפעולות שמבצעת החברה להתאמות השירותים שלה לאנשים עם מוגבלות:

1. החברה מינתה רכז נגישות: גנית גור, מנהלת תחום ערוצים דיגיטליים, מקום משרדה הינו במשרדי החברה ברח' אפעל 35 פ"ת וניתן לפנות אליה באמצעות כתובת המייל pniot@yashir.co.il או באמצעות פקס מס': 03-9223044. הממונה על הדרכת עובדים בהתאם לתקנות הינה הגב' דפנה קליינר, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה.

2. החברה בדקה ומצאה כי מערכת ניתוב שיחות הטלפון בחברה עומדת בדרישות התקנות. על אף האמור לעיל, לאור תפיסת השירות של החברה והמחויבות שלה כלפי לקוחותיה לתת שירות מצוין לכל הלקוחות, החברה ממשיכה לפעול לשיפור הנתב ולביצוע התאמות נגישות נוספות אף מעבר לנדרש בתקנות.

3. החברה ביצעה התאמות בנהלי השירות שלה בהתאם לתקנות ונהלי החירום נמצאים בשלבי תיקוף אחרונים.

4. החברה הכינה תוכנית עבודה להדרכות עובדים בקשר למתן שירות לאנשים עם מוגבלות והיא תאושר ותוטמע בקרב עובדי החברה בתוך המועדים הקבועים בתקנות.

5. החברה פועלת להנגשת אתר האינטרנט שלה בהתאם לתקנות והוא יונגש בתוך המועד הקבוע בתקנות.