[תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים].

פתח דבר

השימוש באתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר") ו/או בכל אחד מערוצי התקשורת האחרים עם החברה שבהם ייעשה מצידך שימוש – לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נתב, שיחות טלפון אפליקציות (יישומון[1]), שירותים עצמיים, דואר אלקטרוני ומסרונים סלולריים (להלן, לצורך הנוחות יכונו כולם ביחד - "ערוצי התקשורת"), כולל שימוש במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם, וכן - מסירת כל מידע שהוא על ידך ו/או אחר מטעמך באמצעות ערוצי התקשורת וכל שימוש בשירותים (כהגדרתם מטה) על ידי משתמש (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה"), כפופים לתנאי השימוש כמפורט להלן (להלן: "תנאי השימוש").

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש בערוצי התקשורת שייעשה על ידך או אחר מטעמך, לרבות רכישת מוצרים, שינויים וביטולם, עדכון פרטים, העברת מסמכים ומידע אחר וכיו"ב, ויהוו, בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל פוליסת ביטוח ו/או מוצר ו/או שירות בערוצי התקשורת, את הבסיס המשפטי לכל קשר בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, הדרך לסרב היא בהימנעות מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש בערוצי התקשורת ו/או בשירותי האתר או רכישת שירותים דרך ערוצי התקשורת (להלן: "השירותים") שכן אין באפשרותנו לייצר פתרון שונה למשתמשים שונים, למעט אם צוין הדבר במפורש בתנאי השימוש, ובמתווה שצוין. עקב כך, נבקשך לקרוא את תנאי השימוש במלואם לפני שתעשה שימוש בערוצי התקשורת. ככל שעשית שימוש באמצעי התקשורת, הרי שהסכמת בכך לתנאים אלה.

בנוסף, מובא לידיעתך במסגרת תנאי השימוש מידע המיועד לסייע לך להבין את מדיניות החברה בנושא אבטחת מאגרי מידע ושמירת פרטיות, שהחברה מבינה את חשיבותם עבורך.

כללי

כאמור לעיל, איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ (לעיל ולהלן – "החברה") מאשרת לך את השימוש בשירותים בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ולהלן. לפיכך, שימושך בשירותים ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. בהעדר הסכמה מצידך לתנאי השימוש, כולם או חלקם, נבקשך שלא לעשות כל שימוש בשירותים.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. לפיכך, השימוש בשירותים ייחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש, מעת לעת.

בכל מקרה של קשר בינך לבין החברה, לרבות רכישת פוליסת ביטוח ו/או שירות ו/או מוצר על ידך, מובהר כי המידע והנתונים שנמסרו לך במסגרתו - נמסרו בקשר עם אותו שימוש בלבד. לא יהא בכל מצג או מידע אחר הנמסרים בערוצי התקשורת, שלא נמסרו במישרין ולצורך אותו שימוש, כדי לחייב את החברה.

קניין רוחני ושימוש במידע מהשירותים

השירותים הוקמו על מנת להעניק לך שירות ולאפשר לך התקשרות עם החברה. אין לעשות בהם שימוש לכל צורך אחר. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לשירותים וכל המידע, התכנים והשירותים הנמצאים בהם או מובאים לידיעתך ולשימושך באמצעותם שייכים לחברה (או לאחר שעמו התקשרה בהסכם מתאים), וחלה עליהם הגנה מכוח הדין. לפיכך, אין לעשות בתכני השירותים כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בחברה לרבות בזכויות הקנייניות שלה, ובכלל זה אין: (א) להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק, למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להמחות, את המידע התכנים והשירותים, כולם או חלקם; (ב) להשתמש בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי תנאי השימוש מקנים רישיון שימוש בלבד באפליקציה, שאינו מהווה מכירה של האפליקציה בשום דרך ואופן. מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באפליקציה שייכות אך ורק לחברה. כמו כן, כל תוכן המצוי באפליקציה, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באפליקציה כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאפליקציה או לעשות בו כל  שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך ו/או על-ידי מי מטעמך, ללא הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. חלק מתכני האפליקציה עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ושימוש בהם עלול להוות הפרת זכויותיהם גם כן.

מדיניות פרטיות ושימוש ב-cookies

אנו בחברה מכבדים את הפרטיות של המשתמשים ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת השירותים (כהגדרתם בתנאי השימוש). בשימוש בשירותים הינך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, וכי החברה תאסוף מידע אישי שלך ותעשה בו שימוש. כאמור, אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש בשירותים. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך הסכמה לספק מידע זה מהווה תנאי לשימוש בשירותים.

מסירת מידע, שמירתו במאגר החברה והשימוש בו

כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך בערוצי התקשורת, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על החברה.

השימוש שלך בערוצי התקשורת, לרבות מסירת מידע במסגרתו, עשויים להיות מוקלטים ו/או מתועדים על ידי החברה ויישמרו על ידה במאגרי המידע שלה ו/או של מי מטעמה.

 • המידע שנשמר הינו גם מידע כללי וגם מידע אישי אשר סופק על ידך באחד מערוצי התקשורת באופן יזום או פאסיבי.

 • אין באפשרות החברה לספק את השירותים בערוצי התקשורת ללא קבלת המידע מהמשתמשים, שמירתו במאגריה, עיבודו וכיו"ב. המידע נשמר במאגרי המידע של החברה גם אם המוסר בוחר שלא להתקשר עם החברה בהסכם כלשהו או להזמין את שירותיה וכך גם אם הוא עשה שימוש בשירותי החברה תקופת מה וחדל, וזאת הן לצרכי החברה והן בשל דרישות הדין החלות על החברה.

 • המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע ולהיפך. הוא נאסף, בין היתר, על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים בערוצי התקשורת.

 • השימוש שלך בערוצי התקשורת מהווה הסכמה שלך לנ"ל ואישור שלך כי המידע שנמסר על ידך כאמור לעיל הוא מידע אמיתי, מדויק ונמסר מרצונך החופשי. זכותך לסרב למסור מידע כלשהו, אך חשוב שתדע כי סירוב כזה יפגע – לעיתים עד כדי מניעה מוחלטת - ביכולתה של החברה להעניק לך שירותים, הטבות והצעות. היה ותמסור מידע שגוי, בין אם במודע ובין אם בטעות, עלול הדבר להביא לכך שבקשתך לקבלת שירות או מוצר מן החברה תסורב או תיענה בצורה לא מדויקת או שתכתובת שלך אל החברה ולהפך לא תגיע ליעדה או לא תטופל בצורה נכונה או שניסיון שלך להיכנס לתיק הלקוח שלך באתר לא יצליח.

 • אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל ילדיך, עובדיך, הנוהגים ברכב המבוטח או אחרים), עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה גם מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (למשל באמצעות מסירת פרטי התקשרות שלו, ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך. אנחנו מניחים שאם סיפקת את המידע עשית זאת לאחר קבלת האישורים כאמור.

 • בכל מקרה שבו אתה מספק לנו אמצעי תשלום שאינו בבעלותך, לגביית פרמיה ו/או כל תשלום אחר שאתה נדרש לשלם לחברה, אנחנו מניחים שהדבר נעשה באישור בעל אמצעי התשלום ושיידעת את בעל אמצעי התשלום וקיבלת את הסכמתו ואישורו מראש לעשות שימוש באמצעי התשלום שהינו בבעלותו.

 • עצם השימוש שלך בערוצי התקשורת ובשירותים מהווה הסכמה שלך שהפרטים שנמסרים על ידך יאומתו מול מאגרי מידע רשמיים שונים ו/או יועברו  למאגרים כאלה, וכי תמחור הצעות החברה לרבות בביטוח רכב חובה, ביטוחי רכוש וחבויות למיניהם, נסיעות לחו"ל, ביטוחי חיים וביטוחי בריאות, כולל סירוב לבטח בכלל או קביעת תנאים וחריגים לביטוח, יכול שיבוצעו על סמך נתוניך כפי שמופיעים במאגרים אלה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה של החברה ולהוראות הדין החל עליה.

 • ידוע לך ומוסכם עליך שהמידע שיימסר על ידך בערוצי התקשורת, יועבר על ידי החברה לנותני השירותים בקשר לפוליסות שרכשת לצורך מתן אותם שירותים ובהתאם החברה גם עשויה לדרוש לקבל מנותני השירותים מידע לגבי השירותים שסופקו לך.

 • ידוע לך ומוסכם עליך שהחברה תעשה שימוש במידע המגיע לידיה בקשר אליך לכל צורך עיסקי סביר שלה (לדוגמא, תמחור, חיתום ושיווק) ובכל דרך שהיא (לדוגמא: עיבוד סטטיסטי והעברה לצדדים שלישיים).

 • ידוע לך ומוסכם עליך כי החברה עשויה להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ו/או מאפיינות מידע על כלל פעילותך מול החברה, במגוון ערוצי התקשורת מולה, ומנתחות אותה לצורך ייעול אספקת שירותי החברה ולשם התאמה טובה יותר של השירותים לצרכיך או למאפייניך, ושימושך בשירותים מהווה הסכמתך לכך.

זכות עיון במידע ותיקונו

בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), זכותך לעיין במידע אישי שלך (כהגדרת בחוק הגנת הפרטיות) שנמסר על ידך לחברה ואשר שמור במאגרי המידע של החברה וכן לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם.

לצורך כך עליך לפנות למוקד שירות לקוחות של החברה באמצעות הטלפון או באמצעות עמוד "צור קשר" באתר https://www.555.co.il/clients/contact_us.html ולבקש לעיין במידע. המידע יישלח אליך באמצעות המייל או הדואר או באמצעות משלוח קישור לאזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה (להלן: "האזור האישי"), בהתאם לבקשתך ובכפוף למדיניות אבטחת מידע של החברה. 

גישה לפרטים האישיים שלך לרבות פרטי התקשרות נמצאת באזור האישי, שם תוכל גם לעדכנם.

ידוע לך ומוסכם עליך, כי לחברה קיימת הזכות וגם החובה בהתאם להוראות הדין שחלות עליה, להקליט את כל הפעולות שמבוצעות בינך ובין החברה בכל אחד מערוצי התקשורת ולשמור תיעוד ההקלטות ושל המידע שנמסר לה על ידך במאגרי המידע שלה, בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע, בטיחות וסודיות

החברה אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות ושמירה על סודיות המידע של לקוחותיה, כנגד שימוש בלתי מורשה במידע בטעות או בזדון או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. החברה עושה שימוש במגוון כלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן במאגרי המידע של החברה ובוחנת באופן תקופתי את עמידותן של מערכותיה.

למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים לפי הדין, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור, פרסום ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

החברה מעניקה ללקוחותיה אפשרות גישה לתיק הביטוח האישי שלהם (להלן: "תיק לקוח") באופן מקוון באמצעות חלק מערוצי התקשורת וכן ביצוע פעולות וקבלת מידע באמצעותם. בתיק לקוח זה באפשרותך לנהל את פוליסות הביטוח ו/או המוצרים ו/או השירותים שנרכשו על ידך, וכן לראות הצעות לרכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים נוספים שנשמרו על ידך ואשר תהליך הרכישה שלהם טרם הסתיים. לצורך כניסה לתיק הלקוח תקבל במסגרת תהליך הכניסה אליו סיסמא זמנית במתכונת נוחה.

על מנת לשמור על סודיות המידע מפני צד שלישי נוקטת החברה באמצעים שנועדו להבטיח את זיהוי המשתמש ולהגן על מידע שמועבר וזאת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים המקובלים ביחס לכל סוג של אמצעי תקשורת ובכפוף להוראות כל דין. למרות זאת, אין החברה יכולה לבטל כליל סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה או לתעבורת הנתונים בין המחשב בו הינך עושה שימוש לבין החברה – ולהיפך.

בנוסף, ישנם ערוצי תקשורת בהם אין החברה יכולה להגן ולשמור על אבטחת המידע בעת העברתו אליה באמצעותם, על ידך. לכן, מוסכם עליך כי החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מכך, לרבות בשל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון וואטסאפ). תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידי החברה והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה.

כאשר מתבקשת מסירה של פרטי כרטיס אשראי לצורך השלמת פעולה בערוצי התקשורת, קליטת הפרטים על ידי החברה ושמירתם נעשים באופן מוצפן לפי תקן ייעודי. עם זאת, אין בכך לשלול אפשרות של נזק ולפיכך מוסכם עליך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה, אלא אם קרות הנזק הוא תוצאה של רשלנות רבתי מצדה של החברה.

לאור החשיבות המיוחדת שרואה החברה בהגנת פרטי כרטיס אשראי, נבקשך שלא לשלוח לחברה פרטים אלה בדואר אלקטרוני או במסרון (כולל וואטסאפ), משום שמשלוח כזה אינו מאובטח על ידי החברה.

במסגרת השימוש בערוצי התקשורת ובשירותים, נבקשך למסור לנו פרטי זיהוי והתקשרות. פרטים אלה משמשים את החברה גם לצורך הזיהוי שלך. בחירתך לעשות שימוש בערוצי התקשורת משמעה שלקחת על עצמך לשמור את אמצעי הזיהוי וההתקשרות שלך עם החברה בשליטתך ובידיעתך בלבד. לאור זאת יובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של אחר באמצעי הזיהוי הנ"ל, לרבות שימוש בלתי מורשה והיא לא תישא בכל אחריות לחשיפה של מידע שלך או לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש כזה על ידי אחר.

ערוצי תקשורת דיגיטליים

 1. כחלק מתפיסת השירות של החברה, החברה מקדמת באופן מתמיד פיתוח מגוון רחב של ערוצי תקשורת יעילים, זמינים, פשוטים, ונוחים בינה לבין לקוחותיה תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מתוך הבנה שהנגשת החברה ללקוחות בערוץ התקשורת הנוח להם מייצרת חווית שירות חיובית (להלן: "ערוצי תקשורת הדיגיטליים).

 2. החברה עושה שימוש בערוצי התקשורת הדיגיטליים, בין היתר, על מנת למסור ללקוחותיה מידע בנושאים שונים בהתאם להוראות הדין החלות עליה ובהתאם לזכותה במסגרת מערכת היחסים הדו צדדית בין החברה ללקוחותיה. כמו כן, החברה מאפשרת ללקוחותיה, במקרים מסוימים, לעשות שימוש בערוצי תקשורת דיגיטאליים, לצורך העברת מידע לחברה, לפי שיקול דעתם ובאחריותם. יובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח את אי חשיפתו של המידע לצד שלישי כלשהו בשלב ההעברה של המידע בתווך דיגיטאלי כזה.

 3. במסירת פרטי ההתקשרות שלך (לרבות כתובת מגורים, מס' טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני) בכל התקשרות עם החברה, לרבות בערוצי התקשורת הדיגיטאליים, אנו רואים הסכמה מעודכנת שלך לקבל באמצעים דיגיטאליים כל מידע שיתבקש על ידך או שהחברה מחויבת למסור לך על פי כל דין או הסכם, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ובהנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, על אף הסכנות הכרוכות בהעברת מידע ברשת האינטרנט.

 4. אם ברצונך שלא לקבל מידע רגיש באמצעות הדואר האלקטרוני, זכותך להודיע לחברה כי אינך מעוניין בשירות זה במסגרת ההתקשרות האחרונה או לאחריה והחברה תדאג לא לשלוח לך מידע כאמור, אך איכות וזמינות המידע עבורך עלולות להיפגע בשל כך. לגבי מידע שאינו רגיש, גם אם תבקש לקבלו בדואר ישראל / בממשק פיזי אחר, החברה עשויה להחליט לשלוח לך אותו גם בדואר אלקטרוני בנוסף לתווך הפיזי, לפי שיקול דעתה.

 5. היה ולא הבעת סירוב לקבלת דיוור שיווקי מהחברה כשניתנה לך ההזדמנות לכך, המשמעות היא שהחברה רשאית לפנות אליך בערוצי התקשורת הדיגיטאליים על מנת להציע לך ולבני משפחתך הצעות והטבות שונות מטעמה ו/או מטעם חברת האם שלה, חברות הבת וחברות אחיות קיימות ועתידיות (להלן: "קבוצת ישיר") ו/או מטעמו של צד ג' כלשהו עמו תבחרנה מי מחברות קבוצת ישיר לשתף פעולה. בכפוף לנ"ל, החברה תשמור על סודיות המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. באפשרותך לבטל את הסכמתך לקבלת מידע שיווקי כאמור בכל עת, על ידי הודעה על כך לחברה בכתובת דוא"ל: pniot@yashir.co.il בצירוף פרטי זיהוי מתאימים, והחברה תפסיק לשלוח לך מידע שיווקי כאמור סמוך ככל האפשר לאחר מכן.

 6. בכל מקרה תהיה החברה זכאית לפנות אליך ולמסור לך באמצעות ערוצי התקשורת הדיגיטאליים מידע שירותי בקשר לפוליסות שרכשת ו/או לשירותי החברה שצרכת או מידע שירותי אחר (בדיוק כפי שזכותך לפנות ולקבל מידע ושירותים מהחברה). לאור האמור, וכל עוד הנך לקוח של החברה, מובהר כי אין בסירוב שלך לקבלת מידע שיווקי כדי לפגוע בזכות ו/או בחובת החברה להעביר לך מידע שירותי כאמור.

שימוש ב- cookies

במסגרת מתן השירותים המקוונים בערוצי התקשורת הרלוונטיים, החברה נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך,  לשמירת הנתונים שהזנת באפליקציה בעת מילוי הצעה על גבי מכשיר הטלפון ממנו נכנסת להצעה לצורך המשך ההתקדמות בתהליך קבלת ההצעה, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש של המשתמש בשירותים המקוונים, פעולות שבוצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים של החברה ו/או של צדדים קשורים ו/או צדדים שלישיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, במישרין או בעקיפין, במרחבי הרשת, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים, בערוצי התקשורת השונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות ע"י החברה ו/או באמצעותה.

בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב-cookies שמקורם בצדדים שלישיים ו/או על ידם, לרבות Google Analytics, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שבוצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה– IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים עבורך.

ניתן בכל עת לשנות ו/או לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן או המכשיר שלך, אולם במקרה כזה יתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי.

כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

מידע נוסף בנושא זה ניתן למצוא בכתובות שלהלן:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=iw 

https://policies.google.com/privacy

https://marketingplatform.google.com/about/

בהסכמתך לעשות שימוש בערוצי התקשורת, הינך מסכים לתנאי מדיניות זו לרבות לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.

הסבת זכויות

אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות פרטיות זו.

רשתות חברתיות 

אתר החברה עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים ("רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לחברה או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל שירותי האתר המוצעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, החברה תהא רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך ברשת החברתית.

באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. יתכן והשימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.

כניסתך, שימושך והסתמכותך על האתר, שירותי האתר או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות האתר או שירותי האתר.

קטינים

השירותים אינם מופנים בעיקרם למשתמשים מתחת לגיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ- 18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. החברה רשאית ועשוי לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיו בערוצי התקשורת השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.

שינויים במדיניות הפרטיות

הוראות מדיניות הפרטיות הינן חלק בלתי נפרד מהשירותים ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותם, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.

השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, ויחולו עליך מרגע השינוי, אלא אם נאמר לגביהם במפורש אחרת.

כיצד מקבלים הצעת מחיר ו/או רוכשים שירותים מן החברה

 1. כדי לבצע הזמנה של מוצר ו/או פוליסת ביטוח ו/או שירות - עליך לבחור את המוצר או השירות. לצורך קבלת הצעת מחיר וביצוע ההזמנה יהא עליך להשלים ולמלא את הפרטים הדרושים בהצעה, אשר עשויים לכלול פרטים אישיים. כדי שההזמנה תיקלט כראוי במערכות החברה עליך להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. מסירת פרטים שגויה לא תאפשר לחברה להבטיח לך את ביצוע ההתקשרות עמך בתנאים שהוצגו לך, או בכלל.

 2. אם אין לך עניין להשלים את ההזמנה במועד הזנת הפרטים בהצעה יש באפשרותך, בחלק מערוצי התקשורת, לשמור את ההצעה. כדי לשחזר את אותה ההצעה כל שעליך לעשות הוא להיכנס בשנית לאותו ערוץ תקשורת ולאתר את החלופה של "אחזור הצעות" (או תחת שם רלוונטי אחר), שם יתאפשר לך, על ידי מילוי מספר פרטים מזהים, לשחזר אותה.

 3. במהלך ולאחר ביצוע פעולת ההזמנה עשויה החברה לבצע בדיקות של הנתונים והמידע שנמסרו על ידך ושל פרטי אמצעי הגביה במערכות התפעוליות של החברה ו/או מול גורמים מוסמכים אחרים. עם אישור פעולת ההזמנה ובכפוף להסכמת החברה, תימסר לך הודעה כי פעולת ההזמנה אושרה ובאילו תנאים. ההתקשרות תירשם במערכות החברה ויישלח אליך אישור על ביצוע ההתקשרות בתוך 48 שעות ממועד השלמתה.

יובהר ויודגש, כי משלוח ההודעה או אי משלוחה בשל סיבה כלשהי אינו מהווה ראיה על ביצוע ההתקשרות או אי התקשרות ואינו מחייב את החברה. הרישום שנרשם במערכות החברה הוא היחיד שיהווה ראיה חלוטה לנכונות פעולות ההזמנה. חיוב בגין עלות המוצר או השירות הנרכש יתבצע באמצעות אמצעי הגביה שנמסר או תוקף במסגרת הליך הרכישה.

 1. החברה עשויה לפרסם מפעם לפעם מבצעים והטבות שונים ללקוחותיה, יובהר כי אתה עשוי להיות זכאי להשתתף במבצע ו/או לקבל את ההטבה בהתאם ובכפוף לעמידתך בתנאי המבצע ו/או ההטבה כפי שיפורסמו בתקנון מתאים לכל סוג מבצע באתר החברה ו/או באפליקציה. השתתפות במבצע תחשב כהסכמתך לכל תנאי המבצע המפורטים בתקנון הרלוונטי.

 2. מובהר בזאת, כי ההחלטה להשתמש בערוצי התקשורת, והאחריות על תוצאות השימוש בהם הנן עליך בלבד והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק הנובע או הקשור לשימוש בהם, עיכוב בשימוש בהם או אי יכולת להשתמש בהם מכל סיבה שהיא.

ביטול התקשרות/הזמנה

 1. באפשרותך לבטל את תהליך ההתקשרות/ההזמנה במהלך ביצוע הזמנת פוליסת הביטוח ו/או המוצר ו/או השירות על ידי יציאה מההליך במהלכו, בטרם מולאו ואושרו על ידיך פרטי אמצעי התשלום וטרם אישורך את ההזמנה.

 2. לאחר אישור ההזמנה באפשרותך לבטל את הזמנת פוליסת הביטוח ו/או המוצר ו/או השירות שנרכש על ידך בהתאם לכללי הפוליסה הספציפית ו/או המוצר ו/או השירות שרכשת ובכפוף לכל הוראות דין.

הגשת תביעות ביטוח (הפעלת הפוליסה(

באפשרותך להגיש תביעות בגין מקרי ביטוח המכוסים בפוליסות הביטוח שנרכשו על ידך. המידע הדרוש לצורך פתיחת דיווח והגשת תביעת ביטוח מצוי תחת "שירות לקוחות -> תביעות" באתר החברה ובאפליקציה, ככל ששירות זה קיים בה.

תשלום תגמולי הביטוח, ככל שתהיה זכאי להם בסיום בירור החבות ע"י החברה, יבוצע ע"י החברה באמצעות אחד מאמצעי התשלום שלהלן, לפי שיקול דעת החברה:

 • העברה בנקאית.

 • אפליקציית "ביט" (למס' הטלפון המעודכן במערכות החברה).

 • המחאה

 • החזר לכרטיס האשראי ממנו שולמה הפרמיה (במקרה של זכאות להחזר פרמיה).

הכספים ישולמו לבעל הפוליסה הראשי הרשום בפוליסה אלא אם נקבע אחרת בהוראות הפוליסה ובכפוף להסרה של כל עיקול / שעבוד או הגבלה אחרת מכוח הדין שחלים על תשלום הכספים.

סקרים והצעות

ייתכן שנבקש מידע במסגרת סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי. המידע שיימסר באמצעות הסקרים ישמש למטרת שיפור השירות או שינויו, מעקב אחר שביעות הרצון מאתרינו או מהאפליקציות שלנו וכן שימושים אחרים המותרים על פי כל דין. ככל שתשלח לחברה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר, או בנוגע לשירותים, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של החברה  בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לחברה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

זמינות השירותים וערוצי התקשורת

זמינות ופונקציונאליות השירותים וערוצי התקשורת, תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר, האפליקציה, קווי הטלפון ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי השירותים וערוצי התקשורת השונים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של השירותים, לרבות באמצעות האתר והאפליקציה לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') או עקב תקלה או טעות של החברה או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתר או לשירותים באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

תשלום עבור השירות

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי כל תשלום לחברה הסלולרית או מי מטעמה בגין התקנת האפליקציה במכשיר הסלולרי, יחול עליו. 

לחברה תהיה זכות בעתיד לגבות תשלום דמי מנוי חודשיים בגין האפליקציה. החברה תודיע על האמור מראש ולמשתמש תהיה הזכות להפסיק את השימוש באפליקציה. משתמש שיבחר להמשיך את השימוש באפליקציה, מתחייב בזאת לשלם את דמי המנוי החודשיים שיקבעו.  

שינוי, עדכון ושדרוג האפליקציה

החברה רשאית לערוך ו/או להכניס שינויים ו/או תוספות/השמטות לאפליקציה, לפי שיקול דעתה, בכל עת, וללא צורך בהודעה מראש. אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה לעדכן את האפליקציה. 

החברה רשאית להפסיק את פעילות האפליקציה, כולה או מקצתה, לתקופה מוגבלת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. 

הגבלת אחריות

מחירי וזמינות השירותים הנמכרים באמצעות האתר, האפליקציה והמוקד הטלפוני, עשויים להשתנות מעת לעת.

החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתנו המוחלט.

על אף המאמץ שעושה החברה לתקף את המידע בכל השירותים ואת תקינות התפעול שלהם, תיתכן תמיד אפשרות שבמידע, בתכנים ובשירותים נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית למידע המקושר לאתרי החברה באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתרים אלה.

החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את השירותים ואת ערוצי התקשורת השונים או את הגישה אליהם, או בגין ביטול או הפסקת השירותים.

השירותים מסופקים לך "כמות שהם" ("As Is") ולפי זמינותם ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. החברה אינה מבטיחה כי השירותים יענו על דרישותיך או כי פעולת השירותים תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש בשירותים. החברה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש בשירותים, אפילו אם החברה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר ייגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרה מכוונת של התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של החברה תהיה מוגבלת עד לגובה הסכום ששולם על ידי המשתמש הנפגע בעבור השירות הספציפי אלא אם נקבע בדין מפורשות אחרת ביחס לשירות מסוים.

אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתנאי השימוש מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש ולעשות שימוש בערוצי התקשורת.

למען הסר ספק מובהר כי אין בתנאי הגבלת האחריות המפורטים בסעיף זה בפרט או בתנאי השימוש בכלל כדי לגרוע מאחריותה של החברה על פי כל דין.

העבודה מול החברה בכל ערוצי התקשורת לרבות קבלת מידע או מענה על שאלות במסגרת זו אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים הקיימים או נמסרים לך בערוצי התקשורת. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל אצלך במהלך השימוש בשירותים לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדי החברה - המידע המחייב.

התחייבויות המשתמש

שימוש בשירותים של החברה מהווה התחייבות שלך שלא לעשות בהם או בתכניהם שימוש שאינו חוקי או שמקדם מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

 1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בערוצי התקשורת ו/או בשירותים;

 2. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר;

 3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;

 4. העלולים להפר זכויות של מישהו, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

 5. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;

 6. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של החברה;

 7. הכוללים מידע כוזב או מטעה.

החברה אינה אחראית על כל מידע המועלה בערוצי התקשורת על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לערוצי התקשורת כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מפר את תנאי השימוש.

הינך מתחייב: (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירותים וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להפנות לאתר ו/או לאפליקציה על-ידי שימוש בלינקים עמוקים  (Deep Linking)או מסגור (Framing); (ג) לא לבקר באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל חלק מהם באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ד) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור, לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים באתר ו/או באפליקציה ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות של מי מהם; (ה) לא לעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או באפליקציה ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של האפליקציה ו/או של כל חלק מהם ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או מהאפליקציה ו/או קודי המקור של מי מהם. (ו) לא להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תוכן האפליקציה. (ז)

לא להציג תוכן מהאפליקציה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באפליקציה ו/או מחסירים דבר כלשהו. (ח) לא לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באפליקציה ו/או בתוכנה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. (ט) לא לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה או בתוכן של מי מהם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

שינויים באתר ו/או באפליקציה, הפסקת השירות ותמיכה

על החברה לא חלה כל חובה על פי תנאי שימוש אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר ו/או של האפליקציה.

החברה  תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות, לרבות מבנה השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת אתר קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד החברה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת החברה, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שהחברה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל אחד מערוצי התקשורת השונים או לבצע בהם שינויים, בכולם או מקצתם.

החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות האתר והאפליקציה על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בהם. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר ו/או באפליקציה, אנא הודע לנו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר https://www.555.co.il/clients/contact_us.html. אין ביכולת החברה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה.

הגבלת גישה וסיום ההתקשרות

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לשירותים או לחלקים מהם לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים או אפשרות השימוש בשירותים ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש בשירותים ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לשירותים ו/או לצורך השימוש בהם

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

 2. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בכל ערוץ תקשורת שהוא פרטים שגויים במתכוון.

 3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במי מלקוחותיה או בפעילות התקינה של השירותים.

כשרות להשתמש בשירותים

בכפוף לסעיף ­­העוסק ב-"קטינים", השירותים הניתנים בערוצי התקשורת אינם מיועדים לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי ותושב ישראל.

העושה שימוש במי מערוצי התקשורת הדיגיטאליים מתחייב, בעשותו כן, כי הוא בעלים של כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל על יד אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל, וכי הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.

העושה שימוש במי מערוצי התקשורת לצורך קבלת הצעה או רכישה של פוליסת ביטוח לרכב מתחייב, בעשותו כן, כי הינו בעל רישיון נהיגה תקף המוכר במדינת ישראל וכך גם כל נהג שמורשה לנהוג ברכב.

סמכות שיפוט

על תנאי השימוש, תוקפו, פרשנותו, ואכיפתו יחולו דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש תינתן לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

שונות

1.תנאי שימוש אלו מייצגים את מלוא ההסכמה בנוגע לשירותים של החברה. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

2.החברה  תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר ובאפליקציה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלו. המשך השימוש שלך באתר, באפליקציה ובכל ערוצי התקשורת הנוספים ובשירותים לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

3.שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או הדין לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שימוש אלו או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

4.החברה רשאית להסב תנאי שימוש אלו, כולם או בחלקם, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר תנאי שימוש אלו לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

5.אין בתנאי שימוש אלו כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד להם, ואין תנאי שימוש אלו בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

6.אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

7.החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הגנת הפרטיות, המצוינת בתנאי השימוש זה בכל עת.

עודכן לאחרונה: מאי 2022.

 


[1] מובהר בזאת כי תקנון תנאי השימוש מתייחסים לכל אפליקציה בבעלות החברה, כפי שתהיה מעת לעת (להלן בתקנון זה: "אפליקציה"). נכון למועד זה בבעלות החברה 2 אפליקציות: "ישיר צעיר" ו-"9".