פתח דבר

השימוש באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל אחד מערוצי התקשורת האחרים עם החברה שבהם ייעשה מצידך שימוש – לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נתב ושיחות טלפון, שירותים עצמיים, דואר אלקטרוני ומסרונים סלולריים (להלן, לצורך הנוחות יכונו כולם ביחד - "ערוצי התקשורת"), לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות ערוצי התקשורת (להלן - "השימוש בערוצי התקשורת") כפופים לתנאי השימוש כמפורט להלן (להלן: "תנאי השימוש")

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש בערוצי התקשורת שייעשה על ידך, לרבות רכישת מוצרים, שינויים וביטולם, עדכון פרטים וכיו"ב, ויהוו, בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל פוליסת ביטוח ו/או מוצר ו/או שירות בערוצי התקשורת, את הבסיס המשפטי לכל קשר בינך לבין החברה. עקב כך, נבקשך לקרוא את תנאי השימוש במלואם.

בנוסף, מובא לידיעתך במסגרת תנאי השימוש מידע המיועד לסייע לך להבין את מדיניות החברה בנושא אבטחת מאגרי מידע ושמירת פרטיות, שהחברה מבינה את חשיבותם עבורך.

כללי

איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ (לעיל ולהלן – "החברה") מאשרת לך את השימוש בערוצי התקשורת בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. לפיכך, שימושך בערוצי התקשורת ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. בהעדר הסכמה מצידך לתנאי השימוש, כולם או חלקם, נבקשך שלא לעשות כל שימוש בערוצי התקשורת.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. לפיכך, השימוש בערוצי התקשורת ייחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש כך שתנאי השימוש המחייבים ביחס לכל שימוש שייעשה על ידך בערוצי התקשורת יהיה זה שיופיע באתר החברה במועד השימוש.

בכל מקרה של קשר בינך לבין החברה, לרבות רכישת פוליסת ביטוח ו/או שירות ו/או מוצר על ידך, מובהר כי המידע והנתונים שנמסרו לך במסגרתו - נמסרו בקשר עם אותו שימוש בלבד. לא יהא בכל מצג או מידע אחר הנמסרים בערוצי התקשורת, שלא נמסרו במישרין ולצורך אותו שימוש, כדי לחייב את החברה.

קניין רוחני ושימוש במידע מערוצי תקשורת

ערוצי התקשורת הוקמו על מנת להעניק לך שירות ולאפשר לך התקשרות עם החברה. אין לעשות בהם שימוש לכל צורך אחר. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לערוצי התקשורת וכל המידע, התכנים והשירותים הנמצאים בהם או מובאים לידיעתך ולשימושך באמצעותם שייכים לחברה, הם רכושה הבלעדי וחלה עליהם הגנה מכוח הדין. לפיכך, אין לעשות בתכני ערוצי התקשורת כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בחברה לרבות בזכויות הקנייניות שלה, ובכלל זה אין להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק, למכור, את המידע התכנים והשירותים בערוצי התקשורת כולם או חלקם.

אבטחה, בטיחות וסודיות

החברה מעניקה ללקוחותיה אפשרות גישה לתיק הביטוח האישי שלהם (להלן: "תיק לקוח") באופן מקוון באמצעות חלק מערוצי התקשורת וכן ביצוע פעולות וקבלת מידע באמצעותם. בתיק לקוח זה באפשרותך לנהל את פוליסות הביטוח ו/או המוצרים ו/או השירותים שנרכשו על ידך, וכן לראות הצעות לרכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים נוספים שנשמרו על ידך ואשר תהליך הרכישה שלהם טרם הסתיים. לצורך כניסה לתיק הלקוח תקבל במסגרת תהליך הכניסה אליו סיסמא זמנית במתכונת נוחה.

על מנת לשמור על סודיות המידע מפני צד שלישי נוקטת החברה באמצעים שנועדו להבטיח את זיהוי המשתמש ולהגן על מידע שמועבר וזאת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים המקובלים ביחס לכל סוג של אמצעי תקשורת ובכפוף להוראות כל דין. למרות זאת, אין החברה יכולה לבטל כליל סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה או לתעבורת הנתונים בין המחשב בו הינך עושה שימוש לבין החברה – ולהיפך.

בנוסף, ישנם ערוצי תקשורת בהם אין החברה יכולה להגן ולשמור על אבטחת המידע בעת העברתו אליה באמצעותם, על ידך. לכן, מוסכם עליך כי החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מכך, לרבות בשל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

כאשר מתבקשת מסירה של פרטי כרטיס אשראי לצורך השלמת פעולה בערוצי התקשורת, קליטת הפרטים על ידי החברה ושמירתם נעשים באופן מוצפן לפי תקן ייעודי. עם זאת, אין בכך לשלול אפשרות של נזק ולפיכך מוסכם עלייך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה אלא אם קרות הנזק הוא תוצאה של רשלנות רבתי מצדה של החברה.

לאור החשיבות המיוחדת שרואה החברה בהגנת פרטי כרטיס אשראי, נבקשך שלא לשלוח לחברה פרטים אלה בדואר אלקטרוני או במסרון, משום שמשלוח כזה אינו מאובטח על ידי החברה.

במסגרת השימוש בערוצי התקשורת, נבקשך למסור לנו פרטי זיהוי והתקשרות. פרטים אלה משמשים את החברה גם לצורך הזיהוי שלך. בחירתך לעשות שימוש בערוצי התקשורת משמעה שלקחת על עצמך לשמור את אמצעי הזיהוי וההתקשרות שלך עם החברה בשליטתך ובידיעתך בלבד. לאור זאת יובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של אחר באמצעי הזיהוי הנ"ל, לרבות שימוש בלתי מורשה והיא לא תשא בכל אחריות לחשיפה של מידע שלך או לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש כזה על ידי אחר.

מסירת מידע, שמירתו במאגר החברה והשימוש בו

השימוש שלך באמצעי התקשורת, לרבות מסירת מידע במסגרתו, עשויים להיות מוקלטים ו/או מתועדים על ידי החברה ויישמרו על ידה במאגרי המידע שלה ו/או של מי מטעמה.

 • המידע שנשמר הינו גם מידע כללי וגם מידע אישי אשר סופק על ידך באחד מערוצי התקשורת באופן יזום או פאסיבי.
 • המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע ולהיפך. הוא נאסף בין היתר על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים בערוצי התקשורת.
 • אין באפשרות החברה לספק את השירותים בערוצי התקשורת ללא קבלת המידע מהמשתמשים, שמירתו במאגריה, עיבודו וכיו"ב. המידע נשמר במאגרי המידע של החברה גם אם המוסר בוחר שלא להתקשר עם החברה בהסכם כלשהו או להזמין את שירותיה וכך גם אם הוא עשה שימוש בשירותי החברה תקופת מה וחדל, וזאת הן לצרכי החברה והן בשל דרישות הדין החלות על החברה.
 • השימוש שלך בערוצי התקשורת מהווה הסכמה שלך לנ"ל ואישור שלך כי המידע שנמסר על ידך כאמור לעיל הוא מידע אמיתי, מדויק ונמסר מרצונך החופשי. זכותך לסרב למסור מידע כלשהו, אך חשוב שתדע כי סירוב כזה יפגע – לעיתים עד כדי מניעה מוחלטת - ביכולתה של החברה להעניק לך שירותים, הטבות והצעות. היה ותמסור מידע שגוי, בין אם במודע ובין אם בטעות, עלול הדבר להביא לכך שבקשתך לקבלת שירות או מוצר מן החברה תסורב או תיענה בצורה לא מדויקת או שתכתובת שלך אל החברה ולהפך לא תגיע ליעדה או לא תטופל בצורה נכונה או שניסיון שלך להיכנס לתיק הלקוח שלך באתר לא יצליח.
 • עצם השימוש שלך בערוצי התקשורת מהווה הסכמה שלך שהפרטים שנמסרים על ידך ושהחברה נדרשת, מכוח דין, לאמתם מול מאגרי מידע רשמיים שונים או להעבירם למאגרים כאלה - אכן יועברו אליהם וכי תמחור הצעות החברה לרבות בביטוח רכב חובה, ביטוחי רכוש וחבויות למיניהם, נסיעות לחו"ל, ביטוחי חיים וביטוחי בריאות יכול שיבוצעו על סמך נתוניך כפי שמופיעים במאגרים אלה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה של החברה ולהוראות הדין החל עליה.
 • ידוע לך ומוסכם עליך שהמידע שיימסר על ידך יועבר על ידי החברה לנותני השירותים בקשר לפוליסות שרכשת לצורך מתן אותם שירותים.
 • ידוע לך ומוסכם עליך שהחברה תעשה שימוש במידע המגיע לידיה בקשר אליך לכל צורך עיסקי סביר שלה (לדוגמא, תמחור וחיתום) ובכל דרך שהיא (לדוגמא: עיבוד סטטיסטי).

ערוצי תקשורת דיגיטליים

 1. כחלק מתפיסת השירות של החברה, החברה מקדמת באופן מתמיד פיתוח מגוון רחב של ערוצי תקשורת יעילים, זמינים, פשוטים, ונוחים בינה לבין לקוחותיה תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מתוך הבנה שהנגשת החברה ללקוחות בערוץ התקשורת הנוח להם מייצרת חווית שירות חיובית (להלן: "ערוצי תקשורת הדיגיטליים).
 2. החברה עושה שימוש בערוצי התקשורת הדיגיטליים, בין היתר, על מנת למסור ללקוחותיה מידע בנושאים שונים בהתאם להוראות הדין החלות עליה ובהתאם לזכותה במסגרת מערכת היחסים הדו צדדית בין החברה ללקוחותיה. כמו כן, החברה מאפשרת ללקוחותיה, במקרים מסויימים, לעשות שימוש בערוצי תקשורת דיגיטאליים, לצורך העברת מידע לחברה, לפי שיקול דעתם ובאחריותם. יובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח את אי חשיפתו של המידע לצד שלישי כלשהו בשלב ההעברה של המידע בתווך דיגיטאלי כזה.
 3. במסירת פרטי ההתקשרות שלך (לרבות כתובת מגורים, מס' טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני) בכל התקשרות עם החברה  לרבות בערוצי התקשורת הדיגיטאליים אנו רואים הסכמה מעודכנת שלך לקבל באמצעים דיגיטאליים כל מידע שיתבקש על ידך או שהחברה מחוייבת למסור לך על פי כל דין או הסכם, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ובהנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, על אף הסכנות הכרוכות בהעברת מידע ברשת האינטרנט והחשיפה האפשרית של המידע לגורמים פליליים.
 4. אם ברצונך שלא לקבל מידע כלשהו או מידע רגיש באמצעות הדואר האלקטרוני, זכותך להודיע לחברה כי אינך מעוניין בשירות זה במסגרת ההתקשרות האחרונה או לאחריה והחברה תדאג לא לשלוח לך מידע כאמור, אך איכות וזמינות המידע עבורך עלולות להיפגע בשל כך. לגבי מידע שאינו רגיש, גם אם תבקש לקבלו בדואר ישראל / בממשק פיזי אחר, החברה עשויה להחליט לשלוח לך אותו גם בדואר אלקטרוני בנוסף לתווך הפיזי, לפי שיקול דעתה.
 5. היה ולא הבעת סירוב לקבלת דיוור שיווקי מהחברה כשניתנה לך ההזדמנות לכך, המשמעות היא שהחברה רשאית לפנות אליך בערוצי התקשורת הדיגיטאליים על מנת להציע לך ולבני משפחתך הצעות והטבות שונות מטעמה ו/או מטעם חברת האם שלה, חברות הבת וחברות אחיות קיימות ועתידיות (להלן: "קבוצת ישיר") ו/או מטעמו של צד ג' כלשהו עמו תבחרנה מי מחברות קבוצת ישיר לשתף פעולה. בכפוף לנ"ל, החברה תשמור על סודיות המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. באפשרותך לבטל את הסכמתך לקבלת מידע שיווקי כאמור בכל עת, על ידי הודעה על כך לחברה והחברה תפסיק לשלוח לך מידע שיווקי כאמור סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
 6. בכל מקרה תהיה החברה זכאית לפנות אליך ולמסור לך באמצעות ערוצי התקשורת הדיגיטאליים מידע שירותי בקשר לפוליסות שרכשת ו/או לשירותי החברה שצרכת או מידע שירותי אחר (בדיוק כפי שזכותך לפנות ולקבל מידע ושירותים מהחברה). לאור האמור, וכל עוד הנך לקוח של החברה, מובהר כי אין בסירוב שלך לקבלת מידע שיווקי כדי לפגוע בזכות ו/או בחובת החברה להעביר לך מידע שירותי כאמור.

כיצד מקבלים הצעת מחיר ו/או רוכשים שירותים מן החברה

 1. כדי לבצע הזמנה של מוצר ו/או פוליסת ביטוח ו/או שירות - עליך לבחור את המוצר או השירות. לצורך קבלת הצעת מחיר וביצוע ההזמנה יהא עליך להשלים ולמלא את הפרטים הדרושים בהצעה, אשר עשויים לכלול פרטים אישיים. כדי שההזמנה תיקלט כראוי במערכות החברה עליך להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. מסירת פרטים שגויה לא תאפשר לחברה להבטיח לך את ביצוע ההתקשרות עמך בתנאים שהוצגו לך, או בכלל.
 2. אם אין לך עניין להשלים את ההזמנה במועד הזנת הפרטים בהצעה יש באפשרותך, בחלק מערוצי התקשורת, לשמור את ההצעה. כדי לשחזר את אותה ההצעה כל שעליך לעשות הוא להיכנס בשנית לאותו ערוץ תקשורת ולאתר את החלופה של "אחזור הצעות", שם יתאפשר לך, על ידי מילוי מספר פרטים מזהים, לשחזר אותה.
 3. במהלך ולאחר ביצוע פעולת ההזמנה עשויה החברה לבצע בדיקות של הנתונים והמידע שנמסרו על ידך ושל פרטי אמצעי הגביה במערכות התפעוליות של החברה ו/או מול גורמים מוסמכים אחרים. עם אישור פעולת ההזמנה ובכפוף להסכמת החברה, תימסר לך הודעה כי פעולת ההזמנה אושרה ובאילו תנאים. ההתקשרות תירשם במערכות החברה וישלח אליך אישור על ביצוע ההתקשרות בתוך 48 שעות ממועד השלמתה.
  יובהר ויודגש, כי משלוח ההודעה כאמור אינו מהווה ראיה על ביצוע ההתקשרות ואינו מחייב את החברה. הרישום שנרשם במערכות החברה הוא היחיד שיהווה ראיה חלוטה לנכונות פעולות ההזמנה. חיוב בגין עלות המוצר או השירות הנרכש יתבצע באמצעות אמצעי הגביה שנמסר או תוקף במסגרת הליך הרכישה.
 4. מובהר בזאת, כי ההחלטה להשתמש בערוצי התקשורת, והאחריות על תוצאות השימוש בהם הנן עליך בלבד והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק הנובע או הקשור לשימוש בהם, עיכוב בשימוש בהם או אי יכולת להשתמש בהם מכל סיבה שהיא.

ביטול התקשרות/הזמנה

 1. באפשרותך לבטל את תהליך ההתקשרות/ההזמנה במהלך ביצוע הזמנת פוליסת הביטוח ו/או המוצר ו/או השירות על ידי יציאה מההליך במהלכו, בטרם מולאו ואושרו על ידיך פרטי אמצעי התשלום וטרם אישורך את ההזמנה.
 2. לאחר אישור ההזמנה באפשרותך לבטל את הזמנת פוליסת הביטוח ו/או המוצר ו/או השירות שנרכש על ידך בהתאם לכללי הפוליסה הספציפית ו/או המוצר ו/או השירות שרכשת ובכפוף לכל הוראות דין.

הגשת תביעות ביטוח (הפעלת הפוליסה)

באפשרותך להגיש תביעות בגין מקרי ביטוח המכוסים בפוליסות הביטוח שנרכשו על ידך. המידע הדרוש לצורך הגשת תביעת ביטוח מצוי תחת "שירות לקוחות -> הגשת תביעה" באתר החברה.

הגבלת אחריות

על אף המאמץ שעושה החברה לתקף את המידע בכל ערוצי התקשורת ואת תקינות התפעול שלהם, תיתכן תמיד אפשרות שבמידע, בתכנים ובשירותים המפורטים בערוצי התקשורת נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות /או אי דיוקים כאמור. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית למידע המקושר לאתרי החברה באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתרים אלה.

החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את ערוצי התקשורת או את הגישה אליהם, או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים בערוצי התקשורת.

העבודה מול החברה בכל ערוצי התקשורת לרבות קבלת מידע או מענה על שאלות במסגרת זו אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים הקיימים או נמסרים לך בערוצי התקשורת. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל אצלך במהלך השימוש במי מערוצי התקשורת לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדי החברה - המידע המחייב.

העלאת מידע לערוצי התקשורת

שימוש בערוצי התקשורת של החברה מהווה התחייבות שלך שלא לעשות בהם או בתכניהם שימוש שאינו חוקי או שמקדם מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

 1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בערוצי התקשורת;
 2. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר;
 3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;
 4. העלולים להפר זכויות של מישהו, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 5. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
 6. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של החברה;
 7. הכוללים מידע כוזב או מטעה.

החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה בערוצי התקשורת על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לערוצי התקשורת כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מפר את תנאי השימוש.

הגבלת גישה

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לערוצי התקשורת או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים בערוצי התקשורת או אפשרות השימוש בערוצי התקשורת ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן ערוצי התקשורת ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש בערוצי התקשורת ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לערוצי התקשורת ו/או לצורך השימוש בו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
 2. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בכל ערוץ שהוא פרטים שגויים במתכוון.
 3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במי מלקוחותיה או בפעילות התקינה של ערוצי התקשורת.

כשרות להשתמש בערוצי תקשורת

השירותים הניתנים בערוצי התקשורת אינם מיועדים לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי ותושב ישראל.

העושה שימוש במי מערוצי התקשורת הדיגיטאליים מתחייב, בעשותו כן, כי הוא בעלים של כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל על יד אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל, וכי הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.

העושה שימוש במי מערוצי התקשורת לצורך קבלת הצעה או רכישה של פוליסת ביטוח לרכב מתחייב, בעשותו כן, כי הינו בעל רישיון נהיגה תקף המוכר במדינת ישראל וכך גם כל נהג שמורשה לנהוג ברכב.

סמכות שיפוט

על תנאי השימוש, תוקפו, פרשנותו, ואכיפתו יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש היא לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הגנת הפרטיות, המצוינת בתנאי השימוש זה בכל עת.

כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.