1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:

"ביטוח ישיר" / "החברה" איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.
"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www.555.co.il
"פרמיית בסיס" דמי הביטוח הבסיסיים שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית באמצעות הטלפון (ללא הנחות / הטבות).
"פוליסה/פוליסות" פוליסות חדשות אשר לקוח ירכוש באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה, לרבות פוליסת ביטוח לדירה ופוליסת ביטוח מקיף או מקיף וחובה לרכב.
"לקוח" מי שירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל לראשונה בחברה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה. 
"הנחת אינטרנט" שיעור ההנחה המפורסם באתר האינטרנט לסוג הפוליסה שרכש הלקוח, כפי שישונה על ידי החברה מעת לעת, ובלבד שמפורסמת הנחה כזו, במועד רכישת הפוליסה ע"י הלקוח באמצעות אתר האינטרנט. 
"תנאי ההנחה" כהגדרתם ועל פי התנאים כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת הביטוח" 12 חודשים.

 

2. מדיניות מתן הנחת אינטרנט

לקוח אשר ירכוש פוליסה חדשה, באופן ישיר באמצעות אתר האינטרנט של החברה, לתקופת הביטוח ויעמוד בתנאי סעיף 3 להלן, יקבל הנחה מפרמיית הבסיס בשיעור ההנחה המפורסמת באתר האינטרנט לסוג הפוליסה שהלקוח רכש, כפי שמפורסמת מעת לעת.

3. תנאי מתן ההנחה

לקוח יהיה זכאי להנחה המפורסמת באתר האינטרנט אם עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:


3.1 הלקוח רכש פוליסה חדשה (כלומר פוליסה לביטוח נכס שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך התקופה שקדמה לרכישת הפוליסה).
3.2 הלקוח רכש את הפוליסה באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה בלבד. 
3.3 בביטוח לרכב – ההנחה תקפה לכל סוגי הרכבים. 
3.4 היה וההנחה המפורסמת באתר כוללת גם הנחה בפוליסת ביטוח החובה ברכישת פוליסת ביטוח מקיף, הזכאות להנחה זו תהיה בתנאים הבאים:
3.4.1 הלקוח שילם את ביטוח החובה באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט בעסקה מובטחת.
3.4.2 הלקוח רכש פוליסת ביטוח מקיף מלאה (לא מודולרית).
3.4.3 לא תתאפשר קבלת ההנחה בגין רכישת ביטוח מקיף וחובה ביחד אם רכישת ביטוח החובה נעשתה לאחר שכבר נרכשה פוליסת ביטוח המקיף.
3.5 ההנחה ניתנת רק בגין רכישת פוליסה שנתית למלוא תקופת הביטוח. לקוח שיבטל כיסוי ביטוחי במהלך שנת הביטוח יהא זכאי להנחה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל. 
3.6 שיעור ההנחה יהיה אחיד בהתאם לפרסום באתר האינטרנט וחישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה ושיעורה לא ישתנה לאחר מכן למעט במצבים המפורטים בסעיף 3.5 לעיל. 
3.7 החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולתנאי החיתום של החברה.

4. שונות

4.1 ההנחה בנוגע לפוליסת ביטוח לדירה אינה תקפה לדירות בבעלות חברה או עסק. 
4.2 ההנחה בנוגע לביטוח חובה תקפה כאמור לעיל רק אם פוליסת החובה נרכשה ביחד עם פוליסה לביטוח מקיף לרכב.
4.3 אין כפל הנחות.
4.4 החברה רשאית להודיע על שינויים בשיעורי ההנחה ו/או בתנאי מתן ההנחה, לרבות תנאי הזכאות לקבלת הנחה, בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום שיעור הנחה ו/או פרסום תקנון עדכני באתר החברה. 
4.5 תוקף ההנחה וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית. 
4.6 רכישת פוליסה ע"י הלקוח באתר האינטרנט של החברה תחשב הסכמה שלו לכל התנאים המפורטים בתקנון זה לעיל. 
4.7 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.8 ט.ל.ח.