המרכיבים הכלולים בתוכנית בכירים ישיר לשכירים

התוכנית מורכבת למעשה משני מרכיבים - מרכיב החיסכון ומרכיב ביטוחי:

תשואות מסלולי השקעות

*התשואות המוצגות הינן במונחים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
*מסלול מניות החל לפעול בתאריך ה-1.1.22

חיפוש פוליסות וטפסים - תוכניות חיסכון

חיפוש לפי:

עוד דברים שכדאי לדעת על תוכנית בכירים ישיר לשכירים

ההפרשה הכוללת שלכם לתוכנית בכירים ישיר לשכירים מחושבת על פי המרכיבים הבאים: 12% משיעור המשכורת שלכם תשולם על ידי המעסיק שלכם (6% עבור תגמולים ו-6% עבור פיצויים) ו-5.5% נוספים מהמשכורת שלכם (תגמולי עובד). 

תוכנית בכירים ישיר לשכירים מוכרת כקופת גמל לכל דבר ועניין ולכן פטורה מתשלום מס בעת משיכה כדין בהתאם לתקנות מס הכנסה (אישור וניהול קופות גמל) ועל כן מזכה את החוסך בזיכוי (סעיף 45) וניכוי (סעיף 47) כפוף לפקודת רשות המיסים שבתוקף.

תכניות החיסכון של ביטוח ישיר מאפשרות לכם ליהנות מפטור מלא מדמי ניהול על ההפקדה ודמי ניהול מינימליים בשיעור של עד 1.05% לשנה מהחיסכון המצטבר בלבד.