המרכיבים הכלולים בתוכנית בכירים ישיר לשכירים

התוכנית מורכבת למעשה משני מרכיבים - מרכיב החיסכון ומרכיב ביטוחי:

  • מהו החיסכון?

    באפשרותכם לבחור לנהל את תוכנית החיסכון באחד או יותר מבין 3 המסלולים הבאים: 1. מסלול אג"ח (אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול). 2. מסלול אג"ח ממשלת ישראל (שיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול). 3. מסלולי השקעות תלויי גיל - נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול (מסלולים לגילאי 50 ומטה/ גילאי 50-60/ גילאי 60 ומעלה/ מקבלי קצבה). מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. במידה ואתם מצויים במסלול ברירת מחדל והגעתם לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילכם, תשויכו אליו ב-01/09 לאותה שנה. כמו כן, הנכם רשאים לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילכם או להישאר במסלול כאמור.

  • מהו ביטוח למקרה מוות?

    ביטוח חיים למקרה מוות מבטיח למשפחה פיצוי חד פעמי במקרה של פטירת המבוטח בנוסף לחסכון המצטבר.

  • מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

    ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח למבוטח הכנסה חודשית במקרה של אובדן כושרו לעבוד עקב מחלה או תאונה.

תשואות מסלולי השקעות

*התשואות המוצגות הינן במונחים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

חיפוש פוליסות וטפסים - תוכניות חיסכון

חיפוש לפי:

עוד דברים שכדאי לדעת על תוכנית בכירים ישיר לשכירים

ההפרשה הכוללת שלכם לתוכנית בכירים ישיר לשכירים מחושבת על פי המרכיבים הבאים: 12% משיעור המשכורת שלכם תשולם על ידי המעסיק שלכם (6% עבור תגמולים ו-6% עבור פיצויים) ו-5.5% נוספים מהמשכורת שלכם (תגמולי עובד). 

תוכנית בכירים ישיר לשכירים מוכרת כקופת גמל לכל דבר ועניין ולכן פטורה מתשלום מס בעת משיכה כדין בהתאם לתקנות מס הכנסה (אישור וניהול קופות גמל) ועל כן מזכה את החוסך בזיכוי (סעיף 45) וניכוי (סעיף 47) כפוף לפקודת רשות המיסים שבתוקף.

תכניות החיסכון של ביטוח ישיר מאפשרות לכם ליהנות מפטור מלא מדמי ניהול על ההפקדה ודמי ניהול מינימליים בשיעור של עד 1.05% לשנה מהחיסכון המצטבר בלבד.