1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהן על פי המשמעות שבצידם: 

"ביטוח ישיר / החברה"  איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.
"פרמיה"  מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית.
"פוליסה"  פוליסת ביטוח לדירה (מבנה ותכולה גם יחד), לא כולל כיסוי צנרת או כיסוי רעידת אדמה, אשר נרכשה במותג ביטוח ישיר בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לדירה המבוטחת (כלומר דירה שלא היתה מבוטחת על ידי החברה במהלך שנת 2021-2020 במותג כלשהו של החברה). 
"לקוח"  מי שירכוש מהחברה במהלך תקופת המבצע פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה. 
"המבצע"   כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן. 
"תקופת המבצע"  מיום 1.8.2022 ועד ליום 31.8.2022
"תקופת הביטוח"  תקופת ביטוח של שנה ממועד תחילת הפוליסה; יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה, יחושב שיעור ההנחה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל.

2.    המבצע

לקוח הרוכש פוליסה לתקופת הביטוח במלואה יקבל הנחה בפרמיה בסך של עד 50% מהפרמיה לתשלום לתקופת ביטוח מלאה (שנתית). הזכאות להנחה תופיע במפרט הפוליסה תחת השם: "ביטוח ישיר מבצע עד 50% מתנה".
לקוח שיבקש לרכוש פוליסה הכוללת כיסוי לרעידת אדמה ולצנרת יהיה כמובן זכאי לעשות כן, אך ההנחה לא תחול על רכיבים אלה של הביטוח.  

3.    תנאי המבצע

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר: 

3.1      הזכאות ניתנת רק בגין רכישת פוליסה שנתית כהגדרתה לעיל בתוך תקופת המבצע. 
3.2      לקוח אשר יבטל כיסוי למבנה או לתכולה או לשניהם במהלך תקופת הביטוח יהא זכאי להטבה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח של שני הכיסויים בפועל. 
3.3      חישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה במהלך תקופת המבצע ושיעורה לא ישתנה לאחר מכן, למעט במצבים המפורטים בסעיף 3.1 – 3.2 לעיל. 
3.4      החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח.

4.    שונות

4.1      המבצע אינו פתוח לעובדי חברה, לדירות בבעלות חברה או עסק. 
4.2      אין כפל מבצעים.
4.3      החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה. 
4.4      תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית. 
4.5      השתתפות הלקוח במבצע תחשב הסכמה שלו לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה. 
4.6      כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7     ט.ל.ח