משתמש יקר,   
     
ברוך הבא לאפליקציית איי.די.איי. חברה לביטוח ("ביטוח ישיר")"ישיר צעיר" (להלן: "האפליקציה")
פנייה זו הינה לגברים ונשים ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 
אנא קראו בעיון את תנאי השימוש טרם השימוש באפליקציה. הורדת האפליקציה והשימוש בה ובכלל זה בתכנים המוצגים בה כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש באפליקציה" או "ההסכם").      
בעצם הורדת האפליקציה, הנך מאשר את תנאי השימוש באפליקציה ומדיניות הפרטיות באפליקציה ומסכים לאמור בו, על כל ההצהרות, התנאים והמגבלות. 
אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את האפליקציה או לעשות בה כל שימוש. מובהר, כי כל שימוש באפליקציה או בשירותים המוצעים דרכה הינו באחריותך המלאה ותוך הסכמתך לכלל התנאים. 
 
ביטוח ישיר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באפליקציה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש באפליקציה יחל מרגע פרסומו באפליקציה והמשך השימוש בה ייעשה בהתאם.

מובהר כי הניהול, התפעול והתמיכה הטכנית בקשר לאפליקציה מבוצע עבור ביטוח ישיר ע"י איתוראן.
                
הסכם זה נכנס לתוקף מרגע הורדת האפליקציה וביצוע LOGIN באמצעות הזנת מספר תעודת זהות + מספר הנייד המשויך לפרטי המשתמש הן בביטוח ישיר והן בחברת איתוראן בע"מ (להלן: "איתוראן").

  
1. הגדרת השירות

ביטוח ישיר מעניקה לך ("המשתמש") בזאת רשות להתקין ולהשתמש באפליקציה על גבי מכשיר נייד הנמצא בבעלותך או בשליטתך, והכל בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי השימוש באפליקציה להלן ובתקנון "ישיר צעיר" (להלן: "התקנון").

למען הסר ספק מובהר כי, בנוסף לתנאי השימוש באפליקציה יחולו עליך תנאי השימוש הכלליים של ביטוח ישיר החלים על כל לקוח אשר מתקשר עם ביטוח ישיר בכל ערוץ שהוא. 
       
ביטוח ישיר תעניק לך, ככל שרכשת במסגרת פוליסה לביטוח מקיף לרכב שבבעלותך את הכיסוי הביטוחי "ישיר צעיר" והתקנת ברכב המבוטח רכיב UBI של איתוראן, את הזכות לעשות שימוש באפליקציה, באמצעותה תוכל, לאחר שתוריד את האפליקציה לטלפון הנייד (בכפוף לחיבור לרשת האינטרנט, תקינות הטלפון ויכולותיו הטכנולוגיות) להפעיל ולבטל כיסוי לנהג צעיר ברכב המבוטח ולקבל מידע ושירות בנוגע לרכב המבוטח (להלן: "הרכב").
 
במסגרת האפליקציה תוכל לבדוק נתונים אודות הרכב ולבצע פעולות  שונות בנוגע לרכב, לרבות צפייה במיקום הרכב בזמן אמת על גבי מפה, הגדרת התראות וחריגות ביחס לנתוני הרכב אשר משודרים מיחידת ה GPS וכיו"ב. מובהר, כי האפליקציה תומכת ברכבים בהם מותקנת מערכת איתוראן מבוססת GPS בלבד ואינה תומכת בטכנולוגיית RF.
           
השירות ניתן רק למטרות שהוגדרו לעיל ולפיכך כל פעולה שתינקט על ידך ו/או ע"י מי מטעמך שאינה לצורך המטרות שהוגדרו לעיל, הינה באחריותך המלאה והבלעדית ואתה פוטר בזאת את ביטוח ישיר מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו לך או לצד ג' כתוצאה משימוש באפליקציה שלא למטרות שהוגדרו.  
                
השירות ניתן לך רק עבור כלי רכב שבבעלותך. באישורך את ההסכם, וביצוע כניסה לאפליקציה אתה מצהיר כי כלי הרכב המנויים באפליקציה ואשר נבחרו על ידך בחלון בחירת הרכבים כמאושרים לצפייה, הינם בבעלותך האישית או שהינך המורשה לשימוש ברכב. בהתחברותך לאפליקציה, אתה מצהיר כי קיבלת אישור מכל המשתמשים ברכב לקבלת הנתונים בעת ביצוע שימוש ברכב. 
                
כמו כן, אתה מצהיר כי ידוע לך כי איכון כלי רכב באמצעות האפליקציה ו/או קבלת מידע על הרכב שלא בידיעת/הסכמת הנוהג בהם, עלול להוות עבירה על חוקי הגנת הפרטיות אשר גוררת עמה חיובים פליליים ואזרחיים. לפיכך, אתה כמשתמש היודע כי ברכבו קיימת מערכת איתוראן המאפשרת איכון הרכב מתחייב בהתחייבות יסודית ליידע כל נהג אשר נוהג ברכב לגביו ניתן השירות נשוא הסכם זה, כי ברכב מותקן מכשיר איתור שבאמצעותו תוכל לאכן את הרכב בכל עת ו/או לקבל מידע כאמור לעיל וכי המידע מועבר גם לביטוח ישיר. 

ביטוח ישיר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרתך את סעיף זה. אתה מתחייב לשפות את ביטוח ישיר בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שיגרמו לביטוח ישיר היה ויתברר כי איזה מההצהרות שלעיל לא הייתה נכונה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיך על פי סעיף זה לעיל ולהלן.

האחריות על מילוי מדויק של הפרטים ועדכונם בביטוח ישיר ובאיתוראן מוטלת עליך לרבות עדכון על כל שינוי בפרטיך לאחר הרישום ולא תשמע מפיך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ביטוח ישיר ו/או כלפי איתוראן כל מי מטעמן כתוצאה מכך. עליך להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, וזאת על-מנת שהשימוש באפליקציה יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לביטוח ישיר ו/או לאיתוראן ו/או כל מי מטעמן עקב כך. 
 
המשתמש ו/או מי מטעמו מתחייב להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה והשירות הניתן במסגרתה למטרות שאינן חוקיות.
          
המשתמש מסכים ומאשר את קיום ההוראות הבאות, כדלקמן: 
 
הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים ונמסרו מרצונו החופשי ומבלי שמוטלת עליו כל חובה חוקית למוסרם; 
 
להיכלל במאגר המידע של ביטוח ישיר; לאשר לאיתוראן להעביר לביטוח ישיר כל מידע שנאסף על ידה באמצעות הרכיב שמותקן ברכב ו/או המידע שנאסף באפליקציה, וביטוח ישיר תהא רשאית לעשות שימוש  בנתונים שנמסרו ו/או נאספו אודות המשתמש על ידי הרכיב המותקן ברכב והאפליקציה, כל שימוש מותר לפי שיקול דעתה לרבות כמפורט בתקנון "ישיר צעיר" ו/או בתנאי השימוש של החברה. 
 
האפליקציה עשויה לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האפליקציה, בין היתר לשם אימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האפליקציה להעדפות המשתמשים וכך להקל על השימוש בה. נוסף על כן, ייתכן כי המידע   שייאסף ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של ביטוח ישיר ו/או מי מטעמה ו/או גופים הקשורים עמה מסחרית בעת שימוש באפליקציה ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכה.
 
מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביטוח ישיר רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים בהתאם להוראות כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
 
 
2. שימושים אסורים באפליקציה

ללא מתן הרשאה מפורשת מביטוח ישיר, מראש ובכתב, אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות בעת שימושך  באפליקציה ובתוכנה. אי עמידה במגבלות הבאות עלולה להוביל למניעת גישתך לאפליקציה ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית בהתאם להוראות כל דין. לפיכך, חל עליך איסור מוחלט:
(1) לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ו/או בתוכן האפליקציה;
(2) להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הליך של "הנדסה לאחור", להפיץ ו/או לאחסן את תוכן האפליקציה, כולו או חלקו.
(3) להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תוכן האפליקציה.
(4) להציג תוכן מהאפליקציה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באפליקציה ו/או מחסירים דבר כלשהו.
(5) לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמשים אחרים באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעים אוטומטיים ו/או על-ידי גישה בלתי מורשית למכשיר או לנתונים שלהם.
(6) לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באפליקציה ו/או בתוכנה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
(7) שימוש באפליקציה או בתוכן האפליקציה לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

 

3. מגבלות השירות       

ביטוח ישיר עושה מאמצים רבים על מנת לספק לך חוויית שימוש איכותית באפליקציה. יחד עם זאת, האפליקציה אינה חסינה מתקלות ועשויה שלא להיות לך גישה לשירותים המוצעים באפליקציה מעת לעת. לפיכך, ביטוח ישיר אינה מתחייבת כי האפליקציה תפעל בכל מקום וזמן, וכי תהא חפה מתקלות ו/או שגיאות ו/או טעויות וכיו"ב.       
 
המשתמש מאשר בעצם התחברותו לשרות כי ידוע לו שפעילותה של האפליקציה תלויה בגורמים רבים שאינם בשליטת ביטוח ישיר ולפיכך יתכנו מקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע איזה מהפעולות נשוא האפליקציה, בין היתר (אך לא רק) בשל תקלות אצל ספקי תקשורת, תקלות בציוד קצה, פעולות  תחזוקה, תקלות מחשב, תקינות קווי ספק התקשורת וכיו"ב.
 
ביטוח ישיר מספקת את האפליקציה וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האפליקציה כמות שהם ("AS IS"), בלי שום הצהרות או התחייבויות כלשהן. השימוש באפליקציה ו/או בשירותים הזמינים או מוצעים דרכה הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש יישא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. כמו כן, התמונות באפליקציה הינן להמחשה בלבד. ביטוח ישיר אף אינה אחראית לטיב השירות, זמינותו או כל עניין אחר.
למרות שביטוח ישיר נוקטת בשיתוף עם איתוראן בכל המאמצים על מנת להציג דרך האפליקציה מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, ביטוח ישיר לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים באפליקציה (בין אם מקורם באיתוראן ו/או ביטוח ישיר ובין אם בצדדים שלישיים) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המכשירים של משתמשי האפליקציה וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד' שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש באפליקציה ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם.
כמו כן פעילות המידע באפליקציה מתקבל מיחידת GPS המותקנת ברכב וכי טיב מהימנותה תלוי בגורמים רבים אשר אינם תלויים בידי ביטוח ישיר ו/או איתוראן וכי למשתמש לא תהיה תלונה או טענה בדבר איכות המידע.


             
4. תשלום עבור השירות     

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי כל תשלום לחברה הסלולרית או מי מטעמה בגין התקנת האפליקציה במכשיר הסלולרי, יחול עליו.  
                
לביטוח ישיר תהיה זכות בעתיד לגבות תשלום דמי מנוי חודשיים בגין האפליקציה. ביטוח ישיר תודיע על האמור מראש ולמשתמש תהיה הזכות להפסיק את השימוש באפליקציה. משתמש שיבחר להמשיך את השימוש באפליקציה, מתחייב בזאת לשלם את דמי המנוי החודשיים שיקבעו.   

 

5. העברת בעלות ברכב   

בעת ביצוע העברת בעלות ומכירה של הרכב, באחריות המשתמש לבצע ניתוק מיידי של האפליקציה, ולהודיע טלפונית למוקד שירות הלקוחות של איתוראן וביטוח ישיר מיד עם ביצוע העברת בעלות ברכב לגביו הותקנה האפליקציה. עם קבלת ההודעה והמסמכים כאמור, יגרע הרכב מהאפליקציה והשירות, אלא אם המשתמש החדש יהא מעוניין לקבל בעצמו את השירות ואז המשתמש החדש יוכל לשלוח רישיון רכב עדכני ורישיון נהיגה בתוקף מעצם היותו הבעלים החדש של הרכב.
 
בעת ביצוע העברת בעלות ומכירה של רכב באחריות המשתמש לבצע ניתוק מיידי של האפליקציה שכן אחרת תתאפשר צפייה על ידו ברכב , זאת בהמשך לחובתו להודעה מיידית לביטוח ישיר ואיתוראן כאמור לעיל.

 

6. שינוי, עדכון ושדרוג האפליקציה       

ביטוח ישיר רשאית לערוך ו/או להכניס שינויים ו/או תוספות/השמטות לאפליקציה, לפי שיקול דעתה, בכל עת, וללא צורך בהודעה מראש. אין באמור כדי להוות התחייבות ביטוח ישיר לעדכן את האפליקציה.  
    
ביטוח ישיר רשאית להפסיק את פעילות האפליקציה, כולה או מקצתה, לתקופה מוגבלת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

 

7. בעלות וקניין רוחני       

תנאי השימוש באפליקציה מקנים רישיון שימוש בלבד שאינו מהווה מכירה של האפליקציה בשום דרך ואופן. מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באפליקציה שייכות אך ורק לביטוח ישיר.
כל המידע המופיע על גבי האפליקציה נמצא בבעלותה הבלעדית של ביטוח ישיר ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של ביטוח ישיר ו/או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האפליקציה ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת של ביטוח ישיר, מראש ובכתב.
למען הסר ספק, כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובתוכן האפליקציה, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, מידע סודי או מסחרי, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות  יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, מדגמים, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות  מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל - הינם של ביטוח ישיר בלבד ו/או של צד שלישי, ככל שישנו, אשר העניק לה את זכות השימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מביטוח ישיר, מראש ובכתב. 
כמו כן, כל תוכן המצוי באפליקציה, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באפליקציה כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאפליקציה או לעשות בו כל  שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך ו/או על-ידי מי מטעמך, ללא הסכמתה המפורשת של ביטוח ישיר, מראש ובכתב. חלק מתכני האפליקציה עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ושימוש בהם עלול להוות הפרת זכויותיהם גם כן. 

 

8. אבטחת מידע

ביטוח ישיר באמצעות איתוראן עושה כל שביכולתה, ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים כדי לאבטח את האפליקציה, את דרכי התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין מכשיר המשתמש באפליקציה לבין המחשבים התומכים בה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, ביטוח ישיר ואיתוראן נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האפליקציה ועל תוכנה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
על אף האמור, ביטוח ישיר אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי ביטוח ישיר לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או בתוכנה ו/או בשירותים הנלווים לה, על-ידי המשתמש באפליקציה או מי מטעמו ו/או בשל כשל אבטחתי אל מעבר לשליטתה.

 

9. פטור מאחריות לנזק       

האחריות על השימוש באפליקציה הינה באחריות המשתמש.       
ביטוח ישיר, לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא ישאו בחבות כלשהי לכל נזק אשר יגרם למשתמש או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה  משימוש באפליקציה או במידע שנבע ממנה.  


 
10. מדיניות פרטיות       

ביטוח ישיר מכבדת את פרטיות המשתמש באפליקציה וידוע למשתמש כי נתונים אישיים שלו ושל הרכב שבבעלותו יהיו בשימוש ביטוח ישיר לצורך הפעלת האפליקציה ומתן שירותים לרבות לצורך יישוב תביעות. מדיניות הפרטיות של ביטוח ישיר אשר מפורסמת באתר החברה חלה גם על האפליקציה.


 
11. שירות לקוחות       

בכל שאלה ו/או בקשה ו/או תקלה באפליקציה, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של איתוראן.
 
ככל שהנך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו משימוש באפליקציה, על-ידי כל גורם, תוכל לפנות לביטוח ישיר באמצעות המוקד הטלפוני או באופן האמור לעיל.