1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"איתוראן"    חברת איתוראן בע"מ;
"פוליסה"     פוליסה לביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע.;
"נהג צעיר"    אדם שעומד בתנאים המצטברים הבאים במועד רכישת הכיסוי עבורו:
1.    גילו הוא מתחת ל-24 שנים .
2.    במועד נהיגתו על הרכב המבוטח היה לו רישיון נהיגה בתוקף בישראל.
3.    רישיונו לא נשלל לכל תקופה שהיא ומכל סיבה שהיא, במשך שלוש שנים טרם מועד רכישת הכיסוי עבורו.
4.    הוא עומד בכללי החיתום של החברה.
"מבוטח"    מי שירכוש מהחברה, במהלך תקופת המבצע, פוליסה כהגדרתה לעיל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"תקופת הביטוח המלאה"    כמפורט בפוליסה.
"מסלול ישיר צעיר"     כמפורט בסעיף 2 להלן ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים 3-5 להלן.   
"אפליקציה"    תוכנה בשם "ישיר צעיר" בבעלות החברה שניתנת להורדה מחנויות האפליקציות השונות לטלפון הנייד. 
"רכיב UBI"    רכיב שמותקן ברכב ע"י איתוראן לרבות במסגרת התקנת המיגון של הרכב, אשר אוסף מידע על הנסיעה ברכב, לרבות – מס' הקילומטרים שהרכב נוסע, איכות נהיגה ברכב, מיקום הרכב, פרטים על תאונה ככל שהרכב המבוטח היה מעורב בתאונה וכיו"ב. 
"תקופת המבצע"    מיום 18.5.2020 ועד להודעה אחרת של החברה;

2. מסלול ישיר צעיר

מבוטח אשר ירכוש פוליסה לביטוח מקיף בחברה ויתקין רכיב UBI של איתוראן, יהיה זכאי להצטרף במועד רכישת הפוליסה או במהלך חיי הפוליסה - למסלול שנקרא "ישיר צעיר" אשר במסגרתו הוא זכאי לרכוש כיסוי חודשי לנהג צעיר לזמנים ספציפיים לפי בחירתו ולשלם על הכיסוי לפי כמות הקילומטרים שביצע הנהג הצעיר ברכב במהלך באותם זמנים ספציפיים בכל חודש קלנדרי שהפוליסה והכיסוי בתוקף, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים 3-5 להלן.

3. תנאי הכיסוי

על מנת להיות מכוסה במסגרת הפוליסה בכיסוי עבור נהג צעיר, על המבוטח לעמוד בכל התנאים שלהלן:

על מנת להיות מכוסה במסגרת הפוליסה בכיסוי עבור נהג צעיר, על המבוטח לעמוד בכל התנאים שלהלן:
3.1.    המבוטח רכש פוליסה לביטוח מקיף לרכב ל"כל נהג מעל גיל 24" והצטרף למסלול "ישיר צעיר" בעת רכישת הפוליסה או במהלך חיי הפוליסה. 
3.2.    המבוטח התקין רכיב UBI של איתוראן (היה והלקוח נדרש במערכת מיגון אז התקנת הרכיב תהיה חלק מהתקנת המיגון, יחד עם זאת, התקנת הרכיב לא תלויה בהתקנת מיגון).
3.3.    המבוטח התקין את האפליקציה על גבי מכשיר הטלפון שלו ונרשם באפליקציה.
3.4.    המבוטח דיווח במסגרת רכישת הפוליסה את פרטי הנהג הצעיר ביותר שצפוי לנהוג ברכב.
3.5.    הנהג הצעיר שנהג ברכב מורשה לנהוג ברכב על פי תנאי הפוליסה ותקנון זה.
3.6.    המבוטח דיווח לחברה על שעות הנסיעה של הנהג הצעיר באמצעות האפליקציה, כמפורט בסעיף 4 להלן.
3.7.    האפליקציה הופעלה החל מתחילת הנסיעה של הנהג הצעיר ברכב ועד סופה בכל נסיעה של הנהג הצעיר ברכב. למען הסר ספק יובהר כי היה והאפליקציה לא הייתה מופעלת במועד אירוע ביטוחי, לא יהיה כיסוי לאירוע אם נהג בו הנהג הצעיר. 

4. אופן הדיווח והחיוב בגין הכיסוי של נהג צעיר

4.1.    אופן הדיווח
4.1.1.    בעת הפעלה של האפליקציה, יופיע למבוטח על גבי האפליקציה כפתור של "הדלק" / "כבה". 
4.1.2.    עם הלחיצה על כפתור "הדלק" הכיסוי הביטוחי עבור הנהג הצעיר ייכנס לתוקף ותתחיל הספירה של מס' הקילומטרים בהם נהג הנהג הצעיר. 
עם הלחיצה על כפתור "כבה" ייפסק הכיסוי הביטוחי וגם תשלום הפרמיה על הכיסוי בהתאם.
4.1.3.    כל עוד כפתור ה"הדלק" מופעל, המבוטח יוכל לעקוב אחרי נסיעת הרכב ולקבל מידע בקשר לאיכות הנסיעה של הנהג ברכב באמצעות האפליקציה.

4.2.    אופן חיוב
4.2.1.    החיוב בפרמיה בגין הכיסוי של נהג צעיר יתבצע אחת לחודש, לפי כמות הקילומטרים שנסע הרכב המבוטח בזמן שכפתור "הדלק" באפליקציה היה מופעל במכפלה של הפרמיה לקילומטר כפי שנקבע במפרט הפוליסה ובכפוף לתשלום מינימום בסך של 40 ש"ח בחודש לחודש קלנדרי או חלקו.
4.2.2.    כל חיוב ייגבה החל מהחודש שלאחר תום חודש הפעלת הכיסוי (לדוגמא: חיוב בגין חודש מאי 2020 יחל החל מהתשלום בחודש יולי 2020). ככל שנותרו תשלומים אחרים לפוליסה, החיוב יתווסף לתשלומים אלה. 
4.2.3.    ככל שהנהג הצעיר נסע 5,600 ק"מ ומעלה במהלך תקופת הפוליסה, יבוטל התשלום החודשי עבור כיסוי נהג צעיר בלבד עד לסיום תקופת הפוליסה (אך לא תבוטל החובה להפעיל את הכיסוי בכל נסיעה של נהג צעיר).

5.    תנאים כלליים:

5.1.    יודגש כי כיבוי הכפתור באפליקציה, בכל שלב, הוא באחריות המבוטח בלבד. יודגש כי כל עוד הרכב נוסע ולא היה כיבוי של הכפתור באפליקציה, הקילומטרים בנסיעה ימשיכו להיספר והמבוטח יחויב בגינם בפרמיה לכיסוי נהג צעיר.
5.2.    יובהר כי רמת הדיוק של האפליקציה בספירת כמות הקילומטרים שהרכב נסע אינה מוחלטת ויכולה להיות סטיית תקן ברמת הדיוק. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שיגרם למאן דהוא כתוצאה מאופן ספירת כמות הקילומטרים שהרכב נסע ע"י האפליקציה. 
5.3.    במקרה של תקלת תקשורת שבעקבותיה לא יתאפשר למבוטח להפעיל ולכבות את הכיסוי באמצעות האפליקציה, תוצג התראה מתאימה למבוטח על גבי האפליקציה כולל הפניה למספר טלפון הכולל נתב אוטומטי שיאפשר הדלקה/כיבוי של הכיסוי באמצעות הטלפון. 
5.4.    תמיכה טכנית לאפליקציה ניתנת באמצעות מוקד השירות של איתורן בטלפון: 03-9635532. 
5.5.    בכל התקופה בה הכפתור באפליקציה יהיה מופעל, גובה ההשתתפות העצמית במקרה של אירוע ביטוחי יהיה בשיעור 150% מסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה ללא קשר לזהות הנהג ברכב במועד האירוע הביטוחי.
5.6.    המבוטח יוכל להוסיף מורשים מטעמו לצורך הפעלת האפליקציה. למען הסר ספק, מובהר כי הוספת הרשאות להפעלת האפליקציה, אין משמעותה הוספת מורשים לנהוג ברכב, אלא רק אפשרות לעשות שימוש באפליקציה לצורך הפעלה וכיבוי הכיסוי ומעקב אחרי הנסיעה של הנהג הצעיר ברכב
5.7.    ידוע למבוטח והוא מסכים לכך כי כל עוד הוא מבוטח במסלול "צעיר ישיר", החברה תקבל ותשמור במערכות המידע שלה את כל הנתונים המתקבלים מרכיב ה- UBI ברכב, והיא זכאית לעשות שימוש במידע ובנתונים לפי שיקול דעתה לרבות ביצוע אנליזות ולרבות שימוש במידע לצורך יישוב תביעה מכוח הפוליסה. מידע נוסף לענין זה ניתן למצוא בתנאי השימוש באפליקציה 
          לינק לתנאי השימוש: https://www.555.co.il/car/terms_newdriverapp.html
5.8.    המבוטח יהיה זכאי בכל שלב במהלך חיי הפוליסה, להודיע לחברה כי הוא מבקש לצאת ממסלול "ישיר צעיר" ולרכוש, ככל שהוא מעוניין, בכך, כיסוי נהג צעיר במסלול אחר שיש לחברה להציע באותו מועד. 
5.9.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח

6.    שונות

6.1.    המבצע אינו פתוח לציים ולקולקטיב צי וכן לרכבי יוקרה (ששווים 250,000 ₪ ומעלה) ו/או אשר נדרש בהם חיתום פרטני.
6.2.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
6.3.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
6.4.    השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
6.5.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
6.6.    ט.ל.ח.