1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה" איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"ברקום" חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ, שהיא היבואן והמשווק הרשמי והבלעדי בארץ של מערכות תקשורת לקסדות של אופנועים של חברתCardo Systems - מותג SCALARIDER (להלן: "דיבוריות לאופנועים");
"פרמיה" מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית;
"פוליסה" פוליסה לביטוח רכוש לאופנוע (מקיף או צד ג' ) אשר נרכשה מהחברה לתקופת הביטוח עליה חל המבצע;
"לקוח" מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"הטבת ברקום" הנחה בסך של 250 ₪ (כולל מע"מ) ממחיר המחירון הרשמי של ברקום ללקוח פרטי ברכישת דיבוריות לאופנועים מברקום;
"תקופת הביטוח" תקופת ביטוח של 12 חודשים ממועד תחילת הפוליסה.

2. המבצע

 2.1. לקוח אשר ירכוש או יחדש פוליסת ביטוח אופנועים בחברת ביטוח ישיר" בתקופת המבצע (להלן: "זכאי"), יהיה זכאי לקבל מברקום את הטבת ברקום למשך שלושה חודשים ממועד רכישת הפוליסה מהחברה. 
 2.2. רכישת הדיבורית לאופנועים וקבלת הטבת ברקום יכולה להתבצע במוקד המכירות של ברקום בטלפון 054-7763000.
 2.3. איסוף הדיבורית שנרכשה ייעשה באחת מנקודות המכירה של ברקום בהוד השרון או בבילו סנטר (להלן: "הסניפים") באופן עצמאי או - במשלוח עד הבית בכל רחבי הארץ, תוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה, כנגד תשלום של 35 ₪ (כולל מע"מ).

3. תנאי המבצע

 3.1. הזכאות להטבת ברקום תהיה רק בגין רכישה או חידוש של פוליסת ביטוח רכוש או צד ג' לאופנוע.
3.2.  המבצע תקף לכל סוגי האופנועים.
 3.3. החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח.

4. שונות

4.1. המבצע אינו פתוח לעובדי חברה, לציים ולקולקטיב צי.
4.2. אין כפל מבצעים.
4.3. הזכאי יודיע למוקד המכירות של ברקום במעמד רכישת הדיבורית על זכאותו להטבת ברקום על מנת לקבלה. 
4.4. החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, וכן לסיים את המבצע - בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע או הפסקתו.
4.5. האחריות המלאה והבלעדית לדיבוריות לאופנועים, ובכלל זה לקיומו של מלאי מספק של דיבוריות, תקינותן, תחזוקתן וכיו"ב היא כולה – במלואה ובשלמותה – על ברקום בלבד ולחברה אין כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר לכך. כל דרישה תלונה בקשה או טענה יש להפנות לברקום בלבד באמצעות מוקד המכירות של ברקום או בכל דרך אחרת. 
4.6. תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.7. השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.8. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.9. את הדיבוריות לאופנועים שניתנות לרכישה מברקום ניתן למצוא באתר ברקום בכתובת www.barcom.co.il. 
4.10. ט.ל.ח.