1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעויות שבצידם:

ביטוח ישיר/ החברה  איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
הלוואה למשכנתאהלוואה  הלוואה שלוקח אדם מהבנק על מנת לממן רכישת נכס מקרקעין; 
ביטוח חיים למשכנתא  פוליסה לביטוח חיים שנדרש לרכוש מי שלוקח הלוואה למשכנתא ואשר נועדה לכיסוי סכום ההלוואה בקרות מקרה הביטוח;
פרמיה דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת ביטוח חיים למשכנתא לאורך כל תקופת הביטוח, בשקלול הסיכון הביטוחי ויתרת המשכנתא לאורך חיי הפוליסה.
לקוח מי שירכוש ביטוח חיים למשכנתא לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה.
המבצע  כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן.
תקופת ההטבה מיום 3.5.2020 ועד להודעה אחרת.

 

2.    המבצע

החברה תציע ללקוח שמעוניין בכך הצעה לביטוח חיים למשכנתא. ככל שהלקוח יציג בפני החברה, במהלך תקופת ההטבה ובסמוך למתן ההצעה ע"י החברה, הצעה אשר נערכה עבורו ועל שמו על ידי חברת ביטוח אחרת, בהתאם לתנאי המבצע המפורטים בסעיף 3 להלן ובפרמיה נמוכה יותר מההצעה שקיבל בחברה, החברה תציע הנחה בפרמיה כך שההצעה לביטוח חיים למשכנתא של החברה תהיה זולה יותר עד 5% מההצעה של החברה המתחרה וזאת בכפוף למגבלה כאמור בסעיף 3.3 להלן, הכל בכפוף לנהלי החברה ולהוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

מובהר כי המבצע אינו חל על הצעה לביטוח חיים למשכנתא שהופקה לפי סעיף 19ע לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים כמשמעותו בחוק, וכן אינו חל על לקוחות שפנו לחברה ו/או שהחברה פנתה אליהם למתן הצעה לביטוח חיים למשכנתא מכוח שיתוף פעולה שלה עם בנק כלשהו ו/או סכנות ביטוח של הבנק.

 

3.    תנאי המבצע

3.1.    הלקוח קיבל הצעה לביטוח חיים למשכנתא מהחברה.
3.2.    הלקוח הציג הצעת מחיר לביטוח חיים למשכנתא בכתב מחברת ביטוח מתחרה, על פי פרמטרים זהים של תקופת ביטוח, זהות מבוטח, הצהרת בריאות, סכומי ההלוואה, שיעור ריבית, תקופת ההלוואה וכיו"ב, בפרמיה נמוכה יותר מהפרמיה שקיבל בהצעה של החברה.
3.3.    גובה ההנחה שלקוח יהיה זכאי לקבל מהחברה במסגרת המבצע לא יעלה על 50% מהפרמיה.
3.4.    ההנחה תינתן ללקוח בכפוף לכך שסכומי ביטוחי חיים למקרה מוות (ביטוחי ריסק) ריסק הקיימים לו בחברה במצטבר (ריסק למשכנתא ו/או ריסק טהור ) לא עולים על סכום מקסימלי של 5 מיליון ₪.
3.5.    מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. קבלה לביטוח כאמור כפופה להוראות כל דין, לנהלי החברה, מדיניותה ותנאי החיתום שלה. במקרה שבו תחליט החברה שלא לקבל לביטוח לקוח כלשהו, לא תעמוד לאותו לקוח כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה. 

 

4.    שונות

4.1.    החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד ההחלטה על שינוי התנאים.
4.2.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.3.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.4.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.5.    אין כפל מבצעים.
4.6.    ט.ל.ח.