אחוז מימון

נתון המשקף את חלקה של המשכנתא מתוך מחיר הרכישה של הנכס ומחושב ע"י חלוקת סכום המשכנתא במחיר רכישת הנכס לדוגמא אם גובה המשכנתא הינו 500,000 ומחיר רכישת הנכס הינו 1 מיליון ₪ שיעור המימון עומד על 50%.

אישור עקרוני

אישור עקרוני למשכנתא ניתן על ידי בנק למשכנתאות ומאשר את הסכמתו של הבנק להעניק למבקש משכנתא. האישור העקרוני תקף עד למועד הנקוב בו. המטרה של האישור העקרוני היא לוודא כי אכן המבקש אכן זכאי על פי תנאי של הבנק למשכנתא בטרם יחל בחיפושיו אחר נכס לרכישה. יש לציין כי האישור העקרוני לא מחייב את הבנק.

בטוחה/ביטחון בהתאם לחוק המכר

חוק המכר מגן על רוכשי דירות מקבלן בנייה ודורש מהם להעמיד בטוחה לטובת הרוכש. הבטוחה יכולה להיות בצורת ערבות בנקאית, הערת אזהרה בטאבו לטובת המוכר, רישום שעבוד על הנכס ועוד. יש לציין כי הוצאות בגין העמדת הבטוחה חלות על הקבלן ולא על הרוכש.

ביטוח חיים להלוואה

כל לווה נדרש על ידי הבנק למשכנתאות לבטח עצמו בביטוח חיים. במקרה והלווה ילך לעולמו טרם סיום תקופת המשכנתא חברת הביטוח תשלם לבנק את יתרת ההלוואה. וההלוואה למעשה תסתלק כך שיורשיו של הלווה לא יישארו עם ההלוואה.

ביטוח מבנה

כל לווה כתנאי לקבלת משכנתא נדרש לבטח את המבנה שבגינו ניתנה ההלוואה ושעבד לשם כך לטובת הבנק. פוליסת המבנה כוללת גם כיסוי למקרה של רעידת אדמה ונזקי מים

גרירה לערבות בנקאית

כאשר נמכר נכס קיים לפני רכישתו של נכס חדש על מוכר הנכס לשחרר אותו מהמשכנתא. במידה ואין אפשרות או רצון לסלק את המשכנתא ניתן לשחרר את הנכס כנגד ערבות בנקאית לטובתו של הבנק למשכנתאות שתינתן על ידי בנק מסחרי.

גרירת משכנתא

העברת משכנתא מנכס אחד לאחר, מתבצעת כאשר מוכרים נכס קיים ורוכשים חדש ורוצים להשאיר את אותם תנאי משכנתא קיימת. יש לציין כי העברת המשכנתא מנכס לנכס תלויה באישור הבנק. כאשר מדובר במשכנתא לזכאי משרד השיכון לגרירתה ישנם תנאים ייחודים.

דרגה שווה (פרי- פסו)

פרי פסו הוא מצב בו נכס משועבד ליותר מבנק אחד כאשר כל הבנקים מעורבים בדרגה שווה במתן ההלוואה. במידה והלווה לא יעמוד בתשלומי המשכנתא הבנקים רשאים להעמיד את הנכס למכירה. אם הנכס יימכר בערך הנמוך מסך ההלוואה על הלווה להשלים את החסר.

דרגה שנייה

משכנתא בדרגה שנייה היא משכנתא המתווספת למשכנתא קיימת על נכס ודרגתה פחותה מזו של הראשונה. אם ימומש הנכס בעל המשכנתא הראשונה יקבל את כספו ורק לאחר מכן בעל המשכנתא השנייה יוכל לקבל.

הלוואת בוליט (הלוואת בלון)

הלוואה בעלת לוח סילוקין במסגרתו משולמת רק הריבית במשך כל תקופת המשכנתא כאשר בסופה, תשולם כל קרן ההלוואה בתשלום אחד. היתרון של לוח סילוקין מסוג זה הוא תשלום חודשי נמוך. תשלום מסוג בוליט מתאים למי שאין ביכולתו לשלם החזר חודשי גבוה אך בעתיד ביכולתו לכסות את סכום הקרן בתשלום בתום תקופת ההלוואה.  

הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה

הלוואה בריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן מפורסם מדי חודש ב-15 לאותו חודש ונמדד ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הלוואת גרייס

הלוואת גרייס הינה הלוואה בה משולמת רק הריבית על הקרן לתקופה הנקבעת בחוזה ההלוואה. לאחר תום תקופת הגרייס התשלומים יכללו את הקרן והריבית כבתכנית החזר סטנדרטית. משכנתא גרייס מעניקה ללווה תקופה בה התשלומים נמוכים יותר.

הערת אזהרה

רישום במשרדי הטאבו (רשם המקרקעין) בפרטיו של נכס המודיע על התחייבות בעל הנכס לעשות או לא לעשות עסקה במקרקעין. המטרה היא להודיע למתעניינים באותו הנכס כי ישנה התחייבות כזו וכן למנוע מבעל הנכס למכור אותו ללא אישורו של האדם לזכותו רשומה הערת האזהרה.

הצמדה למדד

הצמדת ערכה של הלוואה לערכו של מדד המחירים לצרכן. בעת נטילת המשכנתא נקבע מדד בסיסי לעומתו נמדדת עלייה או ירידה של המדד. המדד מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 לכל חודש.

ישנן הלוואות שאינן צמודות למדד או צמודות למדד אחר

זכאות

משרד השיכון מעניק הלוואה בתנאים מועדפים לרכישת דירה למי שמוגדר על ידו כזכאי לה. אלו כוללים למשל עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30, משפחות חד הוריות, זוגות צעירים ומחוסרי דיור. גובה הזכאות מחושב על פי פרמטרים שונים כמו מספר אחים במשפחת הלווה, שנות נישואים ועוד.

חברה משכנתא

חברה אשר אחראית לרישומים של נכס עד למועד רישומו בטאבו על שם בעליו. נהוג להשתמש בחברה משכנת כאשר מדובר בפרויקט מגורים בהם נערך תהליך פרצלציה שטרם הסתיים. כאשר נוטלים משכנתא על נכס הרשום בחברה משכנת הבנק ידרוש התחייבות לרישום לאחר תהליך הפרצלציה.

טאבו

אגף רישום והסדר מקרקעין באגף המשפטים, כ-90% מן הקרקעות במדינת ישראל רשומות באגף לרבות בעליהן ומצבן המשפטי. על כל חלקה רשומה בטאבו ניתן להוציא את 'נסח הטאבו' בתשלום אגרה. הנסח משמש כמעיין תעודת זהות של אותה חלקה, הוכחת בעלות, הוכחת ניקיון הנכס העומד עליה משעבודים ועיקולים וכו'.

ייפוי כוח (נוטריוני)


ייפוי כוח מקנה לאדם המיופה את הזכות לבצע פעולות בשמו של המייפה. ייפוי כוח נוטריוני הוא כזה שנחתם בנוכחות ואושר על ידי נוטריון. בעסקאות מקרקעין הדורשות רישום בלשכת המקרקעין (הטאבו), כאשר נדרש ייפוי כוח, חובה להמציא ייפוי כוח נוטריוני, ייפוי כוח רגיל לא יתקבל.

 

כתב התחייבות לרישום משכנתא

כאשר הבנק מעניק משכנתא ללווה הוא מבקש לבטח את עצמו ודורש מן המוכר וחתום על התחייבות לרישום המשכנתא. בעזרת כתב ההתחייבות ניתן לרשום הערת אזהרה בטאבו שלא תאפשר לקונה לרשום את הנכס על שמו מבלי לרשום גם את המשכנתא.


מכתב כוונות

אישור רשמי מצדו של הבנק אשר לטובתו רשום שעבוד על נכס המעיד על כוונתו של הבנק להסיר את השעבוד כאשר יעבר סכום מדויק לטובתו. מכתב כוונות דרוש כאשר רוצים למחזר משכנתא לטובת בנק אחר, כאשר מוכרים את הנכס וכאשר פורעים משכנתא.

מענק מותנה

הלוואה הניתנת לזכאים לה ממשרד השיכון תחת תנאים מסוימים. באם התנאים מולאו, לאחר מספר השנים המוגדר בהסכם ההלוואה (לרוב 15) יהפוך המענק המותנה למענק מוחלט. באם תנאי המענק לא מולאו הוא יהפוך להלוואה לכל דבר בתוספת ריבית.

משכנתא

הלוואה הנלקחת לשם רכישת נכס מקרקעין. משכנתא היא לרוב ההלוואה הגדולה ביותר הנלקחת על ידי משק בית בישראל וכן הארוכה ביותר, בין 5 ל-כ-25 שנה. משכנתאות ניתנות ליחידים ולזוגות על ידי הבנקים למשכנתאות ומספר גופים נוספים. כל משכנתא כוללת תשלום ריבית.

נכס קיים

נכס הנמצא בבעלותו של מבקש הלוואה. ניתן לקחת משכנתא על נכס קיים על ידי שעבודו לבנק בתמורה למתן ההלוואה. נהוג לקחת משכנתא כנגד נכס קיים לרכישת נכס חדש או למימון פעילויות אחרות כמו שיפוץ הנכס.

עמלת אי הודעה מוקדמת

עמלה הנגבית כאשר הלווה פורע את המשכנתא טרם סיום חוזה ההלוואה מבלי להודיע לבנק על כך. מקובל כי הלווה ימסור לבנק הודעה מוקדמת לא יותר משלושים יום לפני הפירעון ולא יאוחר מ-10 ימים לפני הפירעון.  

עמלת היוון

קנס שעל פורע הלוואה לשלם בשל סילוק מוקדם שלה. עמלת ההיוון נועדה לפצות את הבנק על הפרשים בין הריבית שהוא היה אמור להרוויח לבין הריבית הקיימת במשק. יש לציין כי גובה הקנס נקבע לפי פרמטרים שונים כמו גובה הריבית במשק ביום פירעון ההלוואה, מספר השנים שעברו מתחילת ההלוואה ועוד.

עמלת הלוואות במט"ח

מכונה גם עמלת הפרשי שער. עמלה בגובה הפרש השערים בין שער המט"ח ביום פירעון ההלוואה לבין שערי מטבעות החוץ של שני ימי העסקים הבאים. עמלת הלוואות במט"ח מקובל לבטל כאשר הלוואה מודיע לבנק לכל הפחות יומיים לפני ביצוע הפירעון על כוונתו.  

עמלה תפעולית (דמי טיפול)

עמלה חד פעמית המשולמת לבנק בגין חישוב סכום הפירעון המוקדם להלוואה, העמלה מתעדכנת מפעם לפעם על ידי המפקח על הבנקים לפי שיעורי עלייה או ירידה במדד המחירים לצרכן. העמלה עומדת על כמה עשרות שקלים.  

ערב/ים

ערב הוא אדם החותם ערבות להלוואה של אדם אחר, במידה והלווה אינו עומד בתשלומי הלוואתו הגורם המלווה רשאי לנסות לגבות את החוב מן הערב. כיום כמעט שאין מבקשים ערבים למשכנתאות אם כי הנוהג עדיין מקובל בהלוואות גבוהות במיוחד או עם אחוז מימון גבוה.  

ערבות חוק המכר

ערבות לפי חוק המכר דירות מקרקעין תשל"ה 1974 מבקשת להבטיח את זכויותיו של רוכש דירה מקבלן על ידי העמדת ערבויות למשל רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש, ערבות בנקאית, שמירת 15% מערך החוזה בנאמנות אצל עורך דין ובטוחות אחרות.

פסק זמן מהמשכנתא

פסק זמן מהמשכנתא מאפשר ללווה תקופה מסוימת במשך כל שנה בה הוא לא ישלם את תשלומי המשכנתא שלו (ליתר דיוק ידחו, אלו לא נמחקים). מקובל להעניק שלושה חודשים בכל שנה כאשר סך כל תקופת פסק הזמן לאורך חיי ההלוואה תלויה בהסכם של הלווה מול הבנק בעת נטילת המשכנתא.

קרן המשכנתא

הלוואת משכנתא מורכבת למעשה משני חלקים – קרן המשכנתא שהיא הסכום שהבנק מעניק ללווה והריבית המשולמת על הקרן במשך השנים. בעוד הריבית עשויה להשתנות בהתאם למסלול המשכנתא, הקרן אינה עולה או יורדת בערכה אלא מצטמצמת ככל שחלק גדול ממנה משולם.

ריבית הפריים

ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. כך למשל אם ריבית בנק ישראל היא 3% ריבית הפריים היא 4.5%. ריבית פריים עשויה להיות שלילית למשל פריים מינוס 0.5%, כלומר בדוגמא שלנו 2.5%. משכנתא בריבית פריים נחשבת גמישה ובריבית נמוכה יחסית.

ריבית משכנתא

משכנתא בנויה משני חלקים – קרן ההלוואה שהיא הסכום המועבר על ידי הבנק ללווה וריבית. הריבית משולמת במהלך חיי ההלוואה בנוסף להחזר הקרן. גובה הריבית יכול להיות קבוע או משתנה בהתאם למדדים כמו מדד המחירים לצרכן, ריבית הפריים ועוד.

שפיצר

לוח סילוקין בו התשלום החודשי הכולל את החזר הקרן וההלוואה קבוע. בשיטה זו יחזיר הלווה חלק נכבד מהריבית בתחילת חיי המשכנתא וחלק קטן מן הקרן, ככל שהזמן עובר חלקה של הקרן בהחזר גדול וחלקה של הריבית קטן. סכום ההחזר עצמו נשאר זהה ואילו רק היחס בין מרכיביו קרן וריבית משתנה במהלך התקופה.

מדריך מקוצר ללקיחת משכנתא

כיצד לוקחים משכנתא בצורה נכונה ומהי הדרך הבטוחה והטובה ביותר לכך בישראל?

כמה עולה ביטוח משכנתא?

הבנק דורש מהלווים לרכוש פוליסות ביטוח משכנתא, ביטוח אשר מתחלק לשני מישורים – ביטוח מבנה וביטוח חיים.

מה בין ביטוח חיים לביטוח משכנתא?

ביטוח חיים למשכנתא איננו ביטוח חיים פרטי רגיל. בכתבה זו תלמדו על ההבדלים בין השניים.

איך בוחרים משכנתא אופטימאלית?

מעוניינים לדעת באיזה מסלול כדאי לכם לבחור? היכנסו עכשיו לאתר ביטוח ישיר וקראו על האופציות העומדות בפניכם.

מיחזור משכנתא

מדוע משכנתא איננה "חתונה קתולית" וכיצד ניתן בכל זאת להתאים אותה במרוצת הזמן לנסיבות המשתנות

מילון מונחי משכנתא

שוקלים לקחת משכנתא? צריכים ביטוח? מבולבלים משלל המושגים? במילון מונחי המשכנתא תמצאו מגוון מונחים ומשגים שימושיים מעולם המשכנתא.