על פי חוזר משרד האוצר מיום 28.11.12 הקים אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים ("הממשק"). הממשק מאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר חשבונות המצויים בחברתנו, בהתאם לכללים הבאים:

1. משתמש המעוניין לקבל מידע מהממשק ימסור פרטי זיהוי אשר יאומתו על ידי אגף שוק ההון באמצעות הממשק.

2. לקוח המעוניין להסיר מהממשק מידע אודות חשבונותיו בחברה יפנה לחברה באמצעות הפרטים המצויים מטה והחברה לא תעביר פרטים אודות חשבונותיו החל משבועיים מיום קבלת בקשתו או החל מיום העברת המידע הסמוך לממשק.

3. מוטב המעוניין לפנות לחברה על מנת לבדוק זכאותו בחשבון של עמית שנפטר בעקבות שימוש בממשק, יפנה לחברה באמצעי ההתקשרות המפורטים בסעיף 4 להלן, לצורך פתיחת בקשה למימוש זכאות כשברשותו*:

א. תעודת פטירה.

ב. פרטים מזהים של העמית (מס' ת"ז ותאריך לידה).

4. כל פניה בנוגע לממשק האינטרנטי לרבות הליך בדיקת הזכאות תופנה למוקד שירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

לחצו כאן ליצירת קשר למוקד ביטוח חיים ובריאות או למחלקת פניות הציבור

*החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש טפסים ומסמכים רלוונטיים נוספים.