1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסה"     פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה במותג ביטוח ישיר ודף פרטי הביטוח שהופק מכוחה; 
"לקוח"    מי שברשותו פוליסה כהגדרתה לעיל בתוקף, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, שהינו מעל גיל 24 ובעל ותק נהיגה של שנתיים לפחות;
"דרישה בשם"    תביעת צד ג' ללא הפעלת הפוליסה;
"רכב חלופי"    רכב שכור או רכב שנמצא בחזקת מוסך ההסדר;
"אתר החברה"    אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www. 555.co.il;
"מוסך הסדר"    מוסך אשר מופיע ברשימת מוסכי ההסדר באתר החברה ושצויין לגביו שהוא מעניק שירות "ישיר עד אליך".

 

2. השירות

2.1.    בקרות נזק רכוש לרכב המבוטח בפוליסה, תהיה החברה זכאית להציע ללקוח שירות "ישיר עד אליך" במסגרתו ייאסף הרכב המבוטח לתיקון ממיקום אשר יבחר הלקוח (בכפוף לאמור בסעיף ‎3.5 להלן) ויימסר ללקוח רכב חלופי בשיטת "מפתח תמורת מפתח" וזאת ללא צורך בהגעה למוסך.
2.2.    עם סיום הטיפול ברכב המבוטח בפוליסה, הלקוח יהיה רשאי לבחור האם הוא מעוניין בשינוע הרכב המתוקן למיקום אשר יבחר (בכפוף לאמור בסעיף ‎3.5 להלן) או באיסוף עצמי של הרכב המתוקן מהמוסך. במקביל, הלקוח ישיב את הרכב החלופי למוסך. על אף האמור, במקרה בו בחר הלקוח בשירות "דרישה בשם", על הלקוח להגיע למוסך על מנת לאסוף את הרכב המתוקן.
2.3.    ככל שחלה חבות לתשלום השתתפות עצמית, היא תיגבה מהלקוח על ידי המוסך.
2.4.    השירות יינתן ללא תוספת תשלום מצד הלקוח.
2.5.    הלקוח יישא על חשבונו בכל התשלומים הנלווים לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור:
          2.5.1.    הוצאות דלק במהלך תקופת מתן השירות.
          2.5.2.    קנסות חניה, קנסות תעבורה ודמי שימוש בכבישי אגרה.
          2.5.3.    השתתפות עצמית במקרה של נזק שיגרם לרכב החלופי או לצד שלישי בעת שהרכב החלופי ברשות הלקוח.
          2.5.4.    דמי שכירות אשר יידרש לשלם לחברת ההשכרה לשעות ו/או לימים שמעבר לימי הזכאות לשירות.

האמור בסעיף 2 לעיל יכונה יחד: "השירות".

 

3. שונות

3.1.    השירות יינתן במוסכי הסדר נבחרים בלבד.
3.2.    כתנאי למתן השירות, על הרכב להיות בר נסיעה – כלומר, ניתן לשינוע. מובהר כי שינוע הרכב יכול שיתבצע כאשר הרכב נמצא על דרך וניתן לשינוע ללא צורך בגרירה או בחילוץ. דרך משמעה כביש אספלט או על דרך כבושה או מקום חניה מסודר אשר ניתן לשנע ממנו את הרכב ללא צורך בגרירה או בחילוץ.
3.3.    במקרה שהלקוח יבחר בשירות "דרישה בשם" – בעת סיום תיקון הרכב המבוטח בפוליסה, ידרוש המוסך מהלקוח למסור שיקים דחויים בהתאם לעלות התיקון, וזאת כתנאי למסירת הרכב המתוקן. 
3.4.    במקרים בהם הלקוח החליט כי אינו מעוניין בביצוע התיקון, יושב הרכב בחזרה למיקום אותו יבחר    הלקוח, בכפוף לאמור בסעיף ‎3.5 להלן.
3.5.    הלקוח יוכל לבחור מיקום לאיסוף הרכב המבוטח בפוליסה ובלבד שמדובר במיקום אשר נמצא בשליטה ריבונית של מדינת ישראל. לאחר בחירת המיקום תוצג ללקוח רשימת מוסכים רלוונטית בהתאם למיקום שנבחר, ככל שקיימים. מובהר, למען הסר ספק, כי יתכן שהמיקום שנבחר אינו כלול בשירות ובמקרה זה לא ניתן יהיה להעניק את השירות. הלקוח יהיה רשאי לבחור איסוף ממיקום אחר אשר כלול בשירות. 
3.6.    הלקוח יוכל לבחור חלון זמן לאיסוף בהתאם לימי העבודה ושעות פעילות המוסך, מתוך חלונות הזמן שיוצעו לו.
3.7.    המורשים לנהוג ברכב החלופי יהיו הלקוח ו/או אדם אחר מטעמו (להלן: "הנהג הנוסף"), ובלבד שהנהג הנוסף מעל גיל 24 ובעל ותק נהיגה של שנתיים לפחות, אלא אם חברת ההשכרה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.8.    השירות יינתן בכפוף לפוליסה ולמפרט הפוליסה.
3.9.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי השירות, לרבות תנאי הזכאות להשתתף בו ולרבות הפסקת השירות, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות התקנון כלפי מבוטחים אשר עמדו בתנאיו עד להחלטה על שינוי בתנאים. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה. 
3.10.    למען הסר ספק מובהר כי לקוח אשר בחר בהפעלת השירות בטרם שניתנה הודעה על ביטולו בדרך המפורטת בסעיף ‎3.9 לעיל, יוכל לממש את השירות גם לאחר הודעת החברה על ביטול השירות. בכל מקרה אחר, לא ניתן יהיה לממש את השירות לאחר שהחברה נתנה הודעה על ביטול השירות.
3.11.    השירות וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
3.12.    השתתפות מבוטח בשירות תחשב כהסכמה לכל תנאי השירות המפורטים לעיל בתקנון זה.
3.13.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
3.14.    ט.ל.ח.