1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסה נותנת"     פוליסת ביטוח רכוש לרכב (מקיף או מקיף ללא תאונה או צד ג') לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה באחד ממותגי החברה, היא בתוקף במועד רכישת הפוליסה המקבלת ונרכשו במסגרתה הריידרים כהגדרתם להלן;
"פוליסה מקבלת"    פוליסת ביטוח רכוש לרכב (מקיף או מקיף ללא תאונה) לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה באחד ממותגי החברה, בערוץ הטלפוני, בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישת פוליסה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח בפוליסה המקבלת (כלומר לא כולל רכב שהיה מבוטח בחברה בשנת 2020 או החלפת רכב בפוליסה קיימת). 
"ריידרים"    כל אלה:
1.    כתב שירות לשירותי דרך וגרירה.
2.    כתב שירות שמשות לרכב.
3.    כיסוי פנסים ומראות.
"בעל פוליסה"    המבוטח אשר מופיע כבעל פוליסה בפוליסה הנותנת. 
"קרוב משפחה"    
הורה, ילד או בן זוג של בעל פוליסה.
"פוליסה לרכב שני במשפחה"    פוליסה מקבלת שבה בעל הפוליסה ו/או הנהג העיקרי שנרשם בפוליסה הינו קרוב משפחה של בעל הפוליסה בפוליסה הנותנת.
"המבצע"     כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע"    מיום 22.7.20 ועד ליום 18.9.20;
"תקופת הביטוח"    תקופת ביטוח של שנה; 

 

2. המבצע

בעל פוליסה אשר קיימת על שמו פוליסה נותנת כהגדרתה לעיל, והוא או קרוב משפחתו, ירכוש מהחברה פוליסה לביטוח רכוש לרכב שני במשפחה (בהתאם להגדרה של רכב בפוליסה מקבלת) ויירשם בפוליסה כבעל פוליסה ו/או כנהג העיקרי בפוליסה המקבלת, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יהיה זכאי לקבל את הריידרים בפוליסה המקבלת בהנחה מלאה - ללא תשלום נוסף עבורם (להלן: "ההטבה"). הכל בהתאם ובכפוף לתנאי המבצע כמפורט בסעיף 3 להלן.

יובהר כי בעל הפוליסה ו/או קרוב המשפחה זכאים לרכוש ריידרים נוספים במסגרת הפוליסה אך ההטבה תחול על הריידרים כהגדרתם לעיל בלבד (ריידרים נוספים הם בתשלום מתאים).

 

3. תנאי המבצע וההתחייבות

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    קיימת בחברה פוליסה בתוקף על שם בעל הפוליסה במועד רכישת פוליסה לרכב שני במשפחה הכוללת את הריידרים כהגדרתם לעיל (פוליסה שאינה כוללת את כל הריידרים לא תחשב פוליסה נותנת ולא תשתתף במבצע).
3.2.    מי שנרשם כבעל פוליסה ו/או כנהג העיקרי בפוליסה המקבלת הוא קרוב משפחה – הורה, ילד או בן זוג, של בעל הפוליסה בפוליסה הנותנת (או של הנהג העיקרי בפוליסה הנותנת ובלבד שבעל הפוליסה בפוליסה הנותנת אינו מתנגד למתן ההנחה כאמור לקרוב משפחה של הנהג העיקרי) (בכל מקרה על פי מדיניות החברה על בעל הפוליסה להיות בעל הרכב המבוטח). 
3.3.    הפוליסה הנותנת פעילה (לא בהקפאה / מיצוי) ואין עליה התראה לביטול מכל סיבה שהיא (מצב המבוטח או החברה). ככל שהפוליסה הנותנת תסתיים מסיבה כלשהי לאחר שניתנה הנחה בפוליסה המקבלת, הפוליסה המקבלת תמשיך ליהנות מההטבה עד תום תקופת הפוליסה או עד סיום הפוליסה המקבלת מכל סיבה שהיא – לפי המוקדם.  
3.4.    ההטבה לפוליסה לרכב שני במשפחה חלה רק בשנת הביטוח הראשונה ורק כל עוד הפוליסה בתוקף. ממועד החידוש, הריידרים יהיו בתשלום גם בפוליסה המקבלת. 
3.5.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 
3.6.    מובהר כי בעל פוליסה רשאי ליהנות מההטבה של המבצע פעם אחת בלבד (ז"א כל פוליסה נותנת אחת יכולה לתת את ההטבה לפוליסה מקבלת אחת בלבד ופעם אחת בלבד ופוליסה מקבלת אינה יכולה לשמש כפוליסה נותנת לפוליסה אחרת).
3.7.    מובהר כי ככל שבעל הפוליסה בפוליסה הנותנת יתנגד למתן ההטבה לבעל הפוליסה המקבלת מכל סיבה שהיא, ההנחה תבוטל והפרמיה בגין הריידרים תתווסף לפרמיה לתשלום עבור הפוליסה.

 

4. שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לציים ולקולקטיב צי, לרכבי יוקרה אשר נדרש בהם חיתום פרטני ו/או שלא ניתן לרכוש במסגרתם אחד מהריידרים ולא לעובדי החברה וקרובי משפחתם.
4.2.    אין כפל מבצעים או הנחות.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.