1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"                 איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"רכב חשמלי"          רכב המונע ע"י מנוע חשמלי בלבד;
"פוליסה"                פוליסה לביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה באחד ממותגי החברה בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע;
"לקוח"                   מי שירכוש מהחברה, במהלך תקופת המבצע, פוליסה כהגדרתה לעיל, לרכב חשמלי, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"עמדת טעינה"        מכונה המספקת אנרגיה חשמלית לטעינה של הרכב החשמלי המבוטח;
"המבצע"                כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע":    מיום 10.5.2021 ועד ליום 31.8.2022;
"תקופת הביטוח"    תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בתקופת המבצע

2.    המבצע

לקוח אשר ירכוש בחברה, פליסה כהגדרתה לעיל לרכב חשמלי, בתקופת המבצע, יהיה זכאי לכיסויים הבאים, ללא תוספת פרמיה:
א.    כיסוי לעמדת טעינה ביתית.
ב.    כיסוי שירותי דרך וגרירה מורחב לרכב חשמלי (במקרה של פנצ'ר או במקרה של התרוקנות של הסוללה).
ההטבות הינן בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה כמפורט במפרט הפוליסה ולתקנון זה.

3.    תנאי המבצע

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:
א.    לקוח יהיה זכאי לכיסוי לעמדת הטעינה בכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים במפרט הפוליסה ובכפוף לחריגים המפורטים במפרט הפוליסה. 
ב.    לקוח יהיה זכאי לכיסוי גרירה בכפוף לתנאים הבאים (וזאת בנוסף לתנאים הקבועים בכתב השירות):
1)    הלקוח רכש במסגרת הפוליסה כיסוי לשירותי דרך.
2)    שירותי גרירה במקרה של התרוקנות של סוללה מוגבלים לפעמיים בלבד בתקופת הביטוח. שירותי גרירה במקרה של תקר בגלגל מותנה בכך שבדגם הרכב המבוטח לא מסופק גלגל רזרבי ע"י היצרן. 
3)    הגרירה תבוצע לפנצ'ריה הקרובה או לעמדת הטעינה הקרובה למקום הימצאות הרכב – לפי הענין, בהתאם לשיקול הדעת של ספק הגרירה ולמרחק של 30 ק"מ לכל היותר. 
ג.    המבצע תקף לתקופת הביטוח בלבד. בחידוש הביטוח החברה זכאית להוריד את הכיסויים שלעיל מהפוליסה, ולחלופין, לדרוש בגינם תוספת פרמיה. 
ד.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 

4.    שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לעובדי חברה ולבני משפחה של עובדי חברה, לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    אין כפל מבצעים.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.