1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פרמיה לתשלום"    דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית במועד רכישת הפוליסה ללא תוספת ריידרים; 
"פוליסה"     פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה במותג "ביטוח ישיר" בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח (כלומר רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך שנת 2019-2020);
"לקוח"    מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה ויש לו עבר ביטוחי נקי (ז"א – לא היו תביעות על שמו בחברת ביטוח כלשהי בשלוש השנים האחרונות טרם לרכישת הביטוח);
"הטבת דחיית תשלום"    דחיית התשלום הראשון של הפרמיה עד ליום 1.11.2020 או  1.12.2020 – לפי בקשת לקוח ומועד רכישת הפוליסה;
"תקופת המבצע":    מיום 18.9.2020 ועד ליום 11.10.2020;
"תקופת הביטוח"    תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים: 18.9.2020 – 1.11.2020; 
יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה (במקרה שבו הפוליסה נרכשה במהלך החודש - עקב סיום תקופת פוליסה בסיום חודשי קלנדרי), יחושב שיעור הטבת הפרמיה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל ;

 

2. המבצע

לקוח אשר ירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל לתקופת הביטוח במלואה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הנחה בגובה של פרמיה של חודש אחד מהפרמיה לתשלום והנחה נוספת בפרמיה בגובה של עד 40% הנחה מהפרמיה לתשלום. כמו כן, ככל שהלקוח מעונין בכך, התשלום הראשון של פרמיית הביטוח ידחה לפי בקשתו ליום 1.11.2020 או 1.12.2020. הכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

(הזכאות להנחות בפרמיה ולדחיית התשלום יקראו ביחד: "ההטבות")

ההטבות יופיעו במפרט הפוליסה לביטוח מקיף תחת השם: "מבצע החודש".

 

3. תנאי המבצע וההתחייבות

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    הזכאות להטבות תהיה רק בגין רכישת פוליסת ביטוח מקיף מלאה (לא מודולרית) שנתית בתוך תקופת המבצע. (למען הסר ספק ההטבות אינן חלות על רכישת פוליסה לביטוח חובה).
3.2.    הזכאות כפופה לכך שעל שם הלקוח (בעל הפוליסה) ו/או הנהג העיקרי בפוליסה לא היו תביעות בחברת ביטוח כלשהי בשלוש השנים האחרונות טרם רכישת הפוליסה בחברה. 
3.3.    המבצע לא יחול על ריידרים שהוספו לפוליסה. 
3.4.    המבצע לא יחול על רכבים שהשווי שלהם שווה או עולה על 250,000 ₪ לפי מחירון יצחק לוי במועד קבלת הצעת המחיר מהחברה או רכבים אשר מצריכים חיתום פרטני בחברה בהתאם למדיניותה.
3.5.    ככל שלקוח לא יציג אישור היעדר תביעות (עבר ביטוחי) בתוך 14 יום ממועד רכישת הפוליסה ו/או האישור שהציג לא יהיה תואם להצהרתו על עבר ביטוחי נקי, יבוטלו ההנחות שהלקוח קיבל לפי המבצע. במקרה כזה הפרמיה הנוספת בגין ביטול ההנחה תתווסף לפרמיה שנותרה לתשלום ותתפרס על פני התשלומים שנותרו ללקוח לשלם.
3.6.    הטבת דחיית תשלום תוענק בגין הפרמיה כהגדרתה לעיל בלבד ובכפוף לתשלום הפרמיה באמצעות כרטיס אשראי בלבד (בפריסה של עד 9/ 10 תשלומים בלבד בהתאם לתקופת הפוליסה).
3.7.    שיעור ההנחה בפועל בקשר לכל פוליסה יקבע ע"י החברה בהתאם לשיקולים חיתומיים ואקטואריים ובכפוף לנתוני הלקוח ו/או הרכב הספציפיים. 
3.8.    לקוח אשר יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להנחה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל.
3.9.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 

 

4. שונות

4.1.    המבצע (למעט הטבת דחיית תשלום) אינו פתוח לעובדי חברה, לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    אין כפל מבצעים.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.