1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פרמיה לתשלום"    דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית במועד רכישת הפוליסה ללא תוספת ריידרים; 
"פוליסה"     פוליסה לביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה במותג "ביטוח ישיר" בכל ערוצי המכירה בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח (כלומר רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך שנת 2019);
"לקוח"    מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"המבצע"    כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע"    מיום 1.7.2020 ועד ליום 1.8.2020. כמו כן, לקוחות שירכשו ביום 1.8.2020 פוליסה אשר תחילת תקופת הביטוח שלה היא מיידית (כלומר ב1.8.2020), ייהנו גם הם מהמבצע, בכפוף לתנאי התקנון.
"תקופת הביטוח"   תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים: 1.8.2020 – 1.7.2020;

 

2. המבצע

לקוח אשר ירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל במותג "ביטוח ישיר", בתקופת המבצע, לתקופת הביטוח במלואה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה ובתנאים שלהלן, יקבל הנחה בפרמיה בסך של 45% הנחה לתשלום.

הזכאות להטבה תופיע במפרט הפוליסה לביטוח מקיף תחת השם: "הנחה פרטנית לתקופת הביטוח 45% הנחה במקיף".

 

3. תנאי המבצע וההתחייבות

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    הזכאות להנחה בשל רכישת ביטוח מקיף תהיה רק למי שרכשו פוליסת מקיף מלאה (לא מודולרית).
3.2.    הזכאות להנחה תהיה רק בגין רכישת פוליסה שנתית. לקוח אשר יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להנחה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל. 
3.3.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 

 

4. שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לעובדי חברה ולבני משפחה של עובדי חברה, לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    אין כפל מבצעים.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.