1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסת מקיף" או "ביטוח מקיף"    פוליסה לביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון שוויו אינו עולה על 250,000 ₪ לפי מחירון יצחק לוי במועד קבלת ההצעה
"פרמיה"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית.
"לקוח"    מי שירכוש מהחברה (במותג ביטוח ישיר), במהלך תקופת המבצע, פוליסה חדשה (לא חידוש) כהגדרתה לעיל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה.
"המבצע"     כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע"    מיום 2.5.2019 ועד ליום 31.5.2019
"תקופת הביטוח"   תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים: 1.5.2019 - 1.6.2019;

 

2. המבצע

החברה תציע ללקוח שמעוניין בכך הצעה לביטוח מקיף לרכב. ככל שהלקוח יציג בפני החברה, במהלך תקופת המבצע ובסמוך למתן ההצעה ע"י החברה, הצעה אשר נערכה עבורו ועל שמו על ידי חברת ביטוח אחרת, בהתאם לתנאי המבצע המפורטים בסעיף 3 להלן ובפרמיה נמוכה יותר מההצעה שקיבל בחברה, החברה תציע הנחה בפרמיה כך שההצעה לביטוח המקיף של החברה תהיה לפחות הפרמיה בהצעה של החברה המתחרה, הכל בכפוף לנהלי החברה ולהוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

 

3. תנאי המבצע וההתחייבות

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1  הלקוח קיבל הצעה לביטוח מקיף מלא (לא מודולרי) מהחברה.
3.2 מי שנרשם כנהג העיקרי (ז"א – זה אשר מבצע את עיקר הנסיעות ברכב המבוטח) בפוליסה בחברה וכן כל מורשה לנהוג לפי הפוליסה עומד בתנאים המצטברים הבאים:       
      3.2.1 הוא מעל גיל 24.
      3.2.2 הוא מחזיק ברישיון נהיגה בתוקף במשך שנה לפחות.
      3.2.3 היה קיים ביטוח על שמו של הנהג העיקרי ו/או בן זוגו בשלוש השנים שקדמו למתן הצעת המחיר ולא נרשמה יותר מתביעה אחת לקבלת תגמולי ביטוח בחברת ביטוח כלשהי על שמם בתקופה זו.
3.3 הלקוח הציג הצעת מחיר לביטוח מקיף לרכב בכתב מחברת ביטוח מתחרה, על פי פרמטרים זהים של סוג הרכב המבוטח, תקופת ביטוח, זהות מבוטח, עבר ביטוחי, סוגי הכיסויים והתוספות בפוליסה וכיו"ב, בפרמיה נמוכה יותר מהפרמיה שקיבל בהצעה של החברה.
3.4 למען הסר ספק מובהר כי היה ובחברה לא קיים כיסוי זהה לכיסוי כלשהו שמופיע בהצעה של הלקוח מחברה מתחרה, תיתן לו החברה את הצעת המחיר בהתאם לכיסוי שהכי קרוב במהותו לכיסוי שהוצע לו בחברה המתחרה.
3.5 מובהר כי ההנחה ניתנת על בסיס ההשוואה והנתונים כמפורט בסעיף 3.3 לעיל. היה ואחד מהנתונים ישתנה במהלך השנה (כגון – אי העברת אישור עבר ביטוחי, החלפת רכב לרכב מסוג אחר, שינוי זהות הנהג העיקרי ו/או המורשים לנהוג וכיו"ב) ההנחה תשתנה עד כדי ביטול מלא שלה.
3.6 המבצע לא יחול על רכבים שהשווי שלהם שווה או עולה על 250,000 ₪ לפי מחירון יצחק לוי במועד קבלת הצעת המחיר מהחברה או רכבים אשר מצריכים חיתום פרטני בחברה בהתאם למדיניותה.
3.7 גובה ההנחה שלקוח יהיה זכאי לקבל מהחברה במסגרת המבצע לא יעלה על 60% מהפרמיה.
3.8 מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. קבלה לביטוח כאמור כפופה להוראות כל דין, לנהלי החברה, מדיניותה ותנאי החיתום שלה. במקרה שבו תחליט החברה שלא לקבל לביטוח לקוח כלשהו, לא תעמוד לאותו לקוח כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

4. שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לעובדי חברה, לציים ולקולקטיב.
4.2.    אין כפל מבצעים.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.