1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פרמיה לתשלום"    דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית במועד רכישת הפוליסה ללא תוספת ריידרים; 
"פוליסה"     פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה במותג "ביטוח ישיר" בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח (כלומר רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך שנת 2020);
"מבוטח"    מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"המבצע"    בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לתקנון;
"תקופת המבצע":    מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.1.2021;
"תקופת הביטוח"    תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים: 1.1.2021 – 1.2.2021; 
יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה (במקרה שבו הפוליסה נרכשה במהלך החודש - עקב סיום תקופת פוליסה בסיום חודשי קלנדרי), יחושב שיעור הטבת ההנחה בפרמיה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל ;

2.    המבצע

מבוטח אשר ירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל לתקופת הביטוח במלואה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הנחה בפרמיה בגובה של עד 50% מהפרמיה לתשלום לתקופת ביטוח מלאה (שנתית) (להלן: "ההנחה").
ההנחה תופיע במפרט תחת השם: מבצע ינואר ברכישת ביטוח מקיף.

3.    תנאי ההטבות

3.1.    הזכאות להנחה תהיה רק בגין רכישת פוליסת ביטוח מקיף מלאה (לא מודולרית) שנתית בתוך תקופת המבצע. (למען הסר ספק ההנחה או התרומה אינן חלות על רכישת פוליסה לביטוח חובה).
3.2.    ההנחה בגובה הפרמיה לא תחול על ריידרים שהוספו לפוליסה. 
3.3.    ככל שהמבוטח ביקש בנוסף להנחה גם דחיית תשלום, דחיית תשלום תוענק בכפוף לתשלום הפרמיה באמצעות כרטיס אשראי בלבד (בפריסה של עד 9/ 10 תשלומים בלבד בהתאם לתקופת הפוליסה).
3.4.    התרומה תבוצע ע"י החברה בכפוף לכך שהפוליסה נכנסה לתוקף ולא בוטלה לפחות 30 יום ממועד כניסתה לתוקף. 
3.5.    שיעור ההנחה בפועל יקבע ע"י החברה בהתאם לשיקולים חיתומיים ואקטואריים ובכפוף לנתוני המבוטח ו/או הרכב הספציפיים. 
3.6.    מבוטח אשר יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להנחה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל.
3.7.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 

4. שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לעובדי חברה, לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    אין כפל מבצעים.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.