1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פרמיה  לתשלום"             מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית ו/או חישוב הפרמיה המשונתת בעקבות שינויים שבוצעו בפוליסה על פני שנת הביטוח – לפי העניין – לפני הנחות;
"פוליסה"                          פוליסה לביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה במותג "ביטוח ישיר", בערוץ המכירה הטלפוני, בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח (כלומר רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך שנת 2021);
"לקוח"                            מי שירכוש מהחברה, במהלך תקופת המבצע, פוליסה כהגדרתה לעיל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"המבצע"                        כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע":             מיום 1.8.2022 ועד ליום 31.8.2022;
כמו כן, לקוחות שירכשו ביום 1.8.2022 פוליסה אשר תחילת תקופת הביטוח שלה היא מיידית (כלומר ב 1.9.2022), ייהנו גם הם מהמבצע, בכפוף לתנאי התקנון. 
"תקופת הביטוח"              תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים: 1.8.2022 -   1.9.2022 (במקרה שבו הפוליסה נרכשה במהלך החודש - לאור סיום תקופת פוליסה בסיום חודשי קלנדרי יחושב שיעור ההנחה בפרמיה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל)    

2.    המבצע

לקוח אשר ירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל, בתקופת המבצע, לתקופת הביטוח במלואה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הנחה בפרמיה בסכום השווה לפרמיה של עד 3 חודשים מפרמיית הביטוח לתקופת ביטוח מלאה (שנתית) (כלומר ישלם פרמיה בסך של 9/12 משיעורה המלא). 
הזכאות להנחה תופיע במפרט הפוליסה לביטוח מקיף תחת השם: "הנחה פרטנית לתקופת הביטוח עד 3 חודשים מתנה במקיף".

3.    תנאי המבצע

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:
3.1.    הזכאות להנחה בשל רכישת ביטוח מקיף תהיה רק למי שרכשו פוליסת מקיף מלאה (לא מודולרית).
3.2.    הזכאות להנחה תהיה רק בגין רכישת פוליסה שנתית. לקוח אשר יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להנחה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל. 
3.3.    ההנחה לא תחול על ריידרים שהוספו לפוליסה.
3.4.    ההנחה לא תחול על רכבים שהשווי שלהם שווה או עולה על 200,000 ₪ לפי מחירון יצחק לוי במועד קבלת הצעת המחיר מהחברה או רכבים אשר מצריכים חיתום פרטני בחברה בהתאם למדיניותה.
3.5.    שיעור ההנחה בפועל בקשר לכל פוליסה יקבע ע"י החברה בהתאם לשיקולים חיתומיים ואקטואריים ובכפוף לנתוני הלקוח ו/או הרכב הספציפיים.
3.6.    הפרמיה המפוחתת (לאחר קבלת ההנחה) תשולם בפריסה על פני תקופת הביטוח לפי מס' התשלומים שסוכמו עם הלקוח.
3.7.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 

4.    שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לעובדי חברה ולבני משפחה של עובדי חברה, לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    אין כפל מבצעים.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.