פתח דבר

תקנון זה מסדיר את התנאים לכניסה למועדון הלקוחות של איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מועדון ישיר" ו"החברה" בהתאמה), וכל הקשור והכרוך בניהול מועדון ישיר וההטבות שיוצעו במסגרתו, לרבות מנגנון הזכאות לקבלת הטבות, תנאי ההטבות, האחריות לכל הטבה וכיו"ב. למען הסר ספק, אין חובה לעשות שימוש בהטבות כלשהן והדבר נתון לשיקול דעתך בלבד. 


תקנון זה, יחד עם תקנון "תנאי השימוש באתר החברה ובכל ערוץ תקשורת של הלקוח עם החברה"  (להלן: "תנאי השימוש"), יחול על כל שימוש שתעשה באפליקציה של החברה, לרבות לצורך קבלת ההטבה. חשוב לקרוא את תנאי התקנון ותנאי השימוש בעיון, שכן כל שימוש באפליקציה לרבות לצורך קבלת ההטבה מעיד על הסכמתך לכל תנאי התקנון ותנאי השימוש ללא סייג או תנאי. 
התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

הגדרות

"חבר מועדון ישיר"    

  1. כל מבוטח, מעל גיל 18, אשר במועד רכישת הטבה יש ברשותו לפחות מוצר ביטוח אחד (כהגדרתו להלן) בתוקף, לא הודיע לחברה על התנגדותו לקבלת דיוור שיווקי ממנה, אישר לחברה לעשות שימוש בכל המידע עליו שניתן ללמוד מהשימוש שלו במכשיר החכם שלו (לרבות מיקום), ואינו מוגדר בחברה כלקוח בסטטוס לא מזכה*.
  2. ככל שבמוצר ביטוח אחד, מבוטחים יותר ממבוטח בגיר אחד או כשבפוליסה מבוטחים קטינים, אזי מי שיהיה זכאי להיות חבר מועדון ישיר הוא רק אדם אחד: זה שרשום כבעל הפוליסה בפוליסה, ופרטי ההתקשרות שלו מעודכנים בחברה. 
  3. מוצר ביטוח שרשום על שם חברה / עוסק – בעל הפוליסה וחבר המועדון יהיה העסק, והזכאי לקבל הטבות בשם העסק יהיה מי שפרטי ההתקשרות שלו רשומים על הפוליסה בחברה

*סטטוס לא מזכה – למשל, שיש לו חוב כלפי החברה (בגין פרמיה, השתתפות עצמית וכיו"ב), או שלדעת החברה הוא פעל כלפיה בחוסר תום לב (בהצטרפות לביטוח או במסגרת תביעת ביטוח), או שהוא נפטר, וכיו"ב. לקוח בסטאטוס כזה לא יהיה חבר מועדון ישיר, ואם כבר היה, תפסיק החברה את חברותו של חבר המועדון במועדון באופן מיידי.


"מוצר ביטוח"    

מוצר ביטוח ו/או מוצר חיסכון של החברה, בכל אחד ממותגיה ('ביטוח ישיר' ו/או '9 ביטוח'), אך למעט במפורש ביטוח חובה, ביטוח נסיעות לחו"ל וכתבי שירות (שאינם נספרים כמוצר ביטוח לכל צורך שהוא). 
דירוג חבר המועדון נקבע בהתייחס, בין היתר, למספר מוצרי ביטוח שברשותו, אשר הפרמיה בגינם משולמת על ידו במועד ובאופן תקין, כאשר ספירת המוצרים מתבצעת כך: 

-    לגבי: ביטוח רכב רכוש, ביטוח רכוש לאופנוע, ביטוח דירה (מבנה ו/או תכולה), ביטוח עסק - כל פוליסת ביטוח נספרת כמוצר ביטוח נפרד; על אף האמור לעיל פוליסות מבנה ותכולה שנרכשו בנפרד בגין אותו הנכס ייספרו כמוצר אחד. 

-    לגבי מוצרי חיים ובריאות, כל המוצרים תחת כל קטגוריה כמפורט להלן נספרים כמוצר אחד באותה קטגוריה (ללא קשר למספר הפוליסות מסוגים אלה שמחזיק  חבר המועדון בחברה, לשונות בתנאי המוצר ככל שיש הבדלים כלשהם בין תנאי המוצרים השונים מאותו הסוג, לרבות שונות בזהות המבוטחים הנוספים בפוליסה, בכתבי השירות ובכיסויים הנלווים).

הקטגוריות:

  • ריסק: כולל - ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק), ביטוח חיים למשכנתא, מוצר "כיסוי בטוח" (המשלב כיסוי ריסק וכיסוי מחלות קשות).
  • ביטוח בריאות: כולל - ניתוחים, השתלות, תרופות, מחלות קשות, מאבק בסרטן.
  • תאונות אישיות: לרבות כל הכיסויים שבמסגרתו.
  • חיסכון: לרבות חיסכון חודשי וחיסכון חד פעמי.

-    החברה רשאית להוסיף ולהסיר מוצרי ביטוח מהרשימות הנ"ל ו/או להסיט מוצרים בין סוגי הקטגוריות לעיל, בכל עת, ובלבד שכל שינוי כאמור יחול על זכאות להטבות ממועד השינוי ואילך ולא יפגע בזכויות חבר מועדון בהטבה שכבר רכש או מימש. 


"ותק מוצר"    חודשים מלאים בהם כל מוצר ביטוחי היה בתוקף בחברה ברצף. ביטול של מוצר ביטוחי מסוים ו/או סיום תקופת הביטוח של המוצר הביטוחי (לרבות ביוזמת חברה) יסיים את ספירת הוותק לגבי אותו מוצר. אם המוצר יירכש שוב על ידי הלקוח, תתחיל ספירת הוותק לגביו מחדש.


"אפליקציה"    יישומון של החברה, כפי שייקרא מעת לעת, שניתן להורדה באמצעות קישור שיישלח למבוטח מהחברה או מחנויות האפליקציות.


"עמוד מועדון ישיר"    אזור ייעודי באפליקציה בו יוצגו ההטבות לחברי מועדון ישיר ובמסגרתו יוכלו חברי מועדון ישיר לרכוש את ההטבות, באמצעות האפליקציה או בדרך אחרת כפי שיפורט לגבי כל סוג של הטבה. החברה רשאית לשנות את דרכי בחירת, רכישת ומימוש הטבות המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתה המלא. 


"הטבות"    מגוון של הטבות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, הן בתחום הביטוח, הן בתחומים שמשיקים לתחום הביטוח והן בתחומים נוספים, לרכישה באפליקציה, באזור של "מועדון ישיר", ובהתאם לתנאים המפורטים בקשר לכל הטבה (לרבות בקשר להגבלת המלאי והגבלת הכמות שניתן לרכוש מהטבה מסוימת בחודש). 


    ההטבות מחולקות לשלושה סוגים:
-    הטבות של החברה ברכישת מוצרי ביטוח נוספים שלה (להלן: "הטבות החברה"). 
-    הטבות ברכישת מוצרים ו/או שירותים של שותפים עסקיים של החברה (למשל הטבות לרכישת מוצרים / שירותים בעולם הרכב, מוצרים לדירה, מוצרים לחופשה בחו"ל, כתבי שירות בעולם הבריאות וכיו"ב) (להלן: "הטבות שותפים עסקיים"). 
-    הטבות ברכישת מוצרים ו/או שירותים שונים בתחום הצרכנות והפנאי (כגון: הסעדה, צרכנות, תרבות, בידור ופנאי וכיו"ב) (להלן: "הטבות פנאי").
בנוסף, החברה זכאית להציע מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה, הטבות חד פעמיות או ייחודיות מסוגים שונים ו/או לפי פרמטרים שונים לחברי מועדון רלוונטיים, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לתנאי כל הטבה.
    יובהר כי ההטבות, לרבות גודל המלאי שלהן, והכמות שניתן לרכוש מהן,  יכול שישתנו מעת לעת (לרבות במהלך החודש), לפי שיקול דעתה המלא של החברה, ובלבד שלא תבוטל הטבה שהלקוח כבר רכש. 
"חודש"    חודש קלנדרי שתחילתו בשעה 00:00 ב-1 לחודש וסיומו בשעה 23:59 של היום האחרון של החודש. 
"בית העסק"    הספק המציע את המוצר/ השירות אליו מתייחסת ההטבה ומספק את המוצר / שירות ללקוח.
"דירוג חבר מועדון ישיר"    דירוג שנקבע ע"י החברה, וזאת, בין היתר, לפי מספר המוצרים בתוקף שיש לחבר מועדון ישיר, הפרמיה שהוא משלם, ושנות הוותק של המוצרים הביטוחיים שלו בחברה. חברי מועדון ישיר יהיו זכאים לסוגי הטבות באופן דיפרנציאלי, בהתאם לדירוג שלהם, הכל בהתאם לתנאי הדירוג המפורטים בתקנון זה להלן, וכפי שישתנו מעת לעת, לפי שיקול דעתה המלא של החברה.
"דולצ'ה ויטה"    חברת דולצ'ה ויטה אוף ליין בע"מ האחראית על התפעול והניהול של עמוד ההטבות באזור מועדון ישיר וכל הטבות הפנאי, וכן הטבות נוספות בהתאם להסכם שלה עם החברה.
"דיני הגנת הצרכן"    חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנותיו, ככל שהם חלים על ההטבות.
"שירות לקוחות"    מוקד שירות לקוחות של החברה. 

דירוג וזכאות


להלן התנאים והזכאויות של חבר מועדון ישיר לקבלת הטבות.
התנאים לדירוג (בכל דירוג מופיעות בשורות נפרדות החלופות במוצרים ובוותק שלהם להקמת זכאות לדירוג):

דירוג

כמות מוצרים לחבר מועדון ישיר בחברה

ותק המוצר הביטוחי

דירוג ארד

מוצר ביטוחי אחד

3 חודשים עד שנה

דירוג כסף

 

מוצר ביטוחי אחד

מעל שנה ועד 10 שנים כולל

מוצר ביטוחי אחד עם פרמיה שנמוכה מ-50 ₪ לחודש (בממוצע)

למעלה מ 11 שנים

דירוג זהב

מוצר ביטוחי אחד עם פרמיה גבוהה מ 50 ש"ח

למעלה מ 11 שנים

סה"כ שני מוצרי ביטוח

ותק  של 3 חודשים ומעלה

דירוג פלטינום

 

סה"כ שלושה מוצרי ביטוח

ותק של שלושה חודשים ומעלה

מוצרי ביטוח חיים ובריאות שהפרמיה הכוללת בגינם עולה על 1,000 ₪ לחודש (ללא מוצר חיסכון) - ללא קשר למספר המוצרים מסוג זה

ותק של 3 חודשים ומעלה

 

שינויים בדירוג:
- שיפור בדירוג בעקבות רכישת מוצרים נוספים בחברה יבוצע בתוך 3 חודשים מרכישת המוצר הנוסף.
- ירידה בדירוג ו/או יציאה מהמועדון עקב ביטול מוצר ביטוח ו/או סיום תוקף של מוצר ביטוח (לרבות עקב מיצוי הפוליסה), יבוצע עם ביטול המוצר (מכל סיבה שהיא). 

פירוט הזכאות להטבות לפי הדירוג:
דירוג ארד – חבר מועדון ישיר יהיה זכאי להטבות החברה בלבד.
דירוג כסף, זהב ופלטיניום – חבר מועדון ישיר יהיה זכאי לכל מגוון ההטבות, הן של החברה, הן של השותפים העסקיים והן הטבות פנאי, כאשר ככל שחבר המועדון הינו בדירוג גבוה יותר, כך הוא יהיה זכאי לקבל מהחברה יותר הטבות פנאי אשר מסובסדות ע"י החברה באופן שהמחיר לחבר מועדון ישיר יהיה נמוך יותר. בכל מקרה ובלי לפגוע מההגבלה על כמות הטבות הפנאי מאותו סוג, כמות הטבות הפנאי מכל הסוגים מוגבלת ל- 20 הטבות פנאי בחודש (מסובסדות ושאינן מסובסדות) לחבר מועדון. 
החברה רשאית לשנות את סוגי ההטבות שיסובסדו, סכום הסבסוד, והכמות מכל סוג הטבה שתסובסד בכל חודש, ביחס לכל קבוצת דירוג, מעת לעת לפי שיקול דעתה המלא.


תנאים לרכישת ההטבות ומימושן

א.    הטבות חברה ניתן לקבל במסגרת רכישת מוצר ביטוח, בין אם נרכש באפליקציה, או באתר האינטרנט של החברה או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה. תנאי הטבות אלה יתפרסמו מעת לעת באפליקציה ו/או באתר האינטרנט של החברה במסגרת תקנוני הטבות ומבצעים.  
ב.    הטבות שותפים עסקיים והטבות הפנאי ניתן יהיה לרכוש באמצעות האפליקציה בלבד, אלא אם החברה תחליט, לפי שיקול דעתה המלא, לשנות את אופן רכישת ו/או מימוש ההטבות. לפיכך, חבר מועדון ישיר אשר אין ברשותו טלפון חכם ו/או יש ברשותו טלפון חכם אך לא יוריד את האפליקציה ולא יאשר את תנאי השימוש בה, לא יוכל ליהנות מההטבות שניתנות לרכישה באמצעות האפליקציה בלבד. 

ג.    מובהר כי אין צורך ברישום מיוחד לצורך הצטרפות למועדון ישיר. כל לקוח שעומד בהגדרת חבר מועדון ישיר, ובתנאי הסף לדירוג כמפורט לעיל, יצורף אוטומטית למועדון ישיר ויהיה זכאי ליהנות מההטבות בהתאם ובכפוף לתקנון.

ד.    הזיהוי של חבר מועדון ישיר בכניסה לאפליקציה יבוצע לפי מספר תעודת זיהוי של חבר מועדון ישיר ומספר הטלפון שלו כפי שהם מעודכנים במערכות החברה. קוד ההטבה למימוש בכל רכישה יישלח למספר הטלפון ו/או הדוא"ל של חברי מועדון ישיר כפי שהם מעודכנים במערכות החברה בלבד. 
ניתן לעדכן את פרטי הטלפון והדוא"ל באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט של החברה ו/או באפליקציה ו/או באמצעות פניה טלפונית לחברה ממספר טלפון או דוא"ל המעודכנים במערכות החברה. 

ה.    באזור מועדון ישיר יפורטו ההטבות לחברי מועדון ישיר באותו החודש (לרבות מגבלות המלאי והכמות ביחס לכל הטבה).

ו.    כל קוד הטבה ניתן למימוש פעם אחת בלבד.

ז.    בעת רכישת הטבה יש צורך לשלם בכרטיס אשראי. חבר מועדון אשר פרטי כרטיס האשראי שלו מעודכנים במערכות החברה יוכל לשלם על ההטבה באמצעות אותו כרטיס אשראי אשר פרטיו (4 ספרות אחרונות / סוג כרטיס האשראי)  יוצגו לו בעמוד התשלום. לחלופין, יש להזין פרטי כרטיס אשראי אחרים מלאים של כרטיס על שם חבר המועדון. על פרטי כרטיס האשראי להיות תקפים וניתנים לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל. יש לשים לב כי איננו מאפשרים תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוג דיירקט או כל כרטיס לחיוב מיידי. 

ח.    חבר מועדון ישיר מתבקש להקפיד למלא פרטים מדוייקים ועדכניים על מנת להבטיח את ביצועה של העסקה ואספקת ההטבה. מסירת פרטים כוזבים אסורה ועלולה להוות עבירה פלילית.

ט.    השלמת רכישת הטבה כפופה לבדיקת כרטיס האשראי ואישור חברת האשראי את ביצוע הרכישה. 

י.    לאחר רכישת ההטבה באפליקציה תישלח לחבר מועדון ישיר, למספר הטלפון הנייד ו/או כתובת הדוא"ל המעודכנים במערכות החברה, הודעה הכוללת את סיכום הרכישה ופרטי ההטבה שנרכשה, בצירוף קוד דיגיטלי אותו יש להציג בקופת בית העסק. הקוד הדיגיטלי של ההטבה יהיה זמין גם בהיסטוריית ההטבות באפליקציה.

יא.    על חבר מועדון ישיר לקרוא ולבחון את כל הפרסומים, הפרטים, התנאים והמגבלות ביחס לכל הטבה, ובכלל זה באשר לאופן אספקת המוצרים ו/או השירותים נשוא ההטבה, כפי שמצויים באפליקציה. חזקה על כל חבר מועדון שמבצע רכישה של הטבה כי הוא מודע לכל תנאיה ולא תשמע טענה לפיה לא ידע פרטי כלשהו. 

יב.    מימוש ההטבה יבוצע בבית העסק הרלוונטי ובכפוף לתנאי ההטבה שנרכשה כפי שהוצגו באפליקציה. מובהר כי ייתכן שחבר מועדון ישיר  יידרש ע"י בית העסק להציג פרטים נוספים כתנאי למימוש ההטבה, וללא הצגתם לא יוכל חבר מועדון ישיר לממש את ההטבה ולקבל את השירות או המוצר לפי העניין. באחריות חבר מועדון ישיר הזכאי להציג את הפרטים הנוספים הנדרשים לבית העסק.

יג.    מובהר כי המוצרים והשירותים אליהם מתייחסות ההטבות המוצגות באפליקציה, מיועדים לשימושו האישי של חבר מועדון ישיר ולא למטרות מסחריות כלשהן. 

תנאים לביטול רכישה של הטבה
יד.    ביטול של הטבה שנרכשה ע"י חבר מועדון ישיר ולא מומשה על ידו יהיה כפוף להוראות הדין הרלוונטיות לסוג הטבה שנרכשה (לרבות דיני הגנת הצרכן ככל שהן רלוונטיות לסוג ההטבה שנרכשה). את פעולת הביטול יש לבצע באמצעות האפליקציה, למעט אם החברה אפשרה ביטול בדרך אחרת שתפורט באפליקציה ו/או באתר החברה, לגבי כל סוגי ההטבות או חלקן. ההטבה תחשב כמבוטלת רק לאחר קבלת אישור ביטול באפליקציה וקבלת הודעה על הביטול. 

טו.    מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מובהר כי החברה ו/או דולצ'ה ויטה (לפי הענין) רשאיות לבטל רכישה של הטבת שותפים עסקיים ו/או הטבת פנאי ע"י חבר מועדון ישיר, במקרים הבאים:

1.    אזל המלאי בבית העסק; 
2.    לא התקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה; 
3.    במקרה של הזנת פרטים שגויים;
4.    מכל סיבה חוקית אחרת. 
      במקרה כזה, ככל שנגבה כסף בגין ההטבה, יבוצע החזר לכרטיס האשראי ממנו נרכשה ההטבה. 
טז.    ככל שהטבת פנאי בוטלה ע"י חבר מועדון ישיר עקב פגם במוצר ו/או בשירות ו/או אי אספקה בזמן סביר של שובר ההטבה, דולצ'ה ויטה תבטל את הטבה ותזכה את חבר מועדון ישיר בסכום העסקה שחויבה לכרטיס האשראי ממנו בוצע החיוב, ללא דמי ביטול כלשהם, ובלבד שהחבר השיב את המוצר ו/או השובר במועד הנדרש ו/או לא ניצל את השירות – לפי העניין.

יז.    למען הסר ספק יובהר כי לא ניתן לבטל הטבה שהתוקף שלה למימוש הסתיים וחבר מועדון ישיר לא מימש אותה בתוך תקופת המימוש. במקרה כזה חבר מועדון ישיר לא יהיה זכאי להחזר כלשהו.

יח.    בעת ביטול כדין של הטבה, יהיה חבר מועדון ישיר זכאי לרכוש הטבה אחרת במקום אותה הטבה שביטל, במסגרת אותו חודש זכאות.

אחריות ושירות לקוחות בקשר להטבות
יט.    כל המידע בדבר המוצרים והשירותים המוצעים באפליקציה נכונים לרגע בו הוצג המידע. על אף שהחברה ודולצ'ה ויטה עושות כמיטב יכולתן למנוע זאת, ייתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב, טעויות סופר וכו'. לפיכך, באחריותו הבלעדית של חבר מועדון ישיר לוודא מול בית העסק הרלוונטי את כל האמור בעמוד ההטבה של המוצר, ולוודא שהיא מתאימה לצרכיו, טרם הזמנת ההטבה.

כ.    האחריות בקשר להטבות הפנאי:

1.    מובהר כי בית העסק הרלוונטי הוא האחראי הבלעדי על מימוש שובר הטבת פנאי ו/או הטבת שותפים עסקיים ואספקת ההטבות, וכי החברה ו/או דולצ'ה ויטה אינן נושאות באחריות על מימוש הטבות הפנאי, אספקת ההטבות, איכותן, אופיין, מפרטן הטכני, עמידותן או כל תקלה או נזק בהן.
2.    תנאי ההטבה ו/או הצילומים ו/או הפרסומים בקשר עם ההטבה באפליקציה מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר ו/או השירות.
3.    מובהר בזאת כי החברה ו/או דולצ'ה ויטה אינן מתחייבות כי המחירים בפרסומים השונים נמוכים מהמחירים בהם ניתן לרכוש מוצרים/שירותים בדרך אחרת.
4.    יובהר כי החברה ו/או דולצ'ה ויטה אינן אחראיות למחירים אשר יקבעו במהלך מבצעים שיערכו בתי העסק בעצמם ו/או בשיתוף אחרים.
5.    מוצרי הטבות שותפים עסקיים והטבות פנאי המוצגים באפליקציה, מוצעים על ידי בתי העסק ו/או השותפים העסקיים – לפי הענין, והם האחראים הבלעדיים לתוכנם, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה או כל מידע שנמסר או מפורסם בכל הנוגע לבתי העסק ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים על ידיהם, הכל לפי העניין, בכל אמצעי פרסום, ואין בהצגתם ו/או במתן ההטבה באפליקציה משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. למען הסר ספק לחברה אין, ולא תהיה, כל אחריות בגין האמור או הנובע ממנו. 
כא.    בכל שאלה ו/או בעיה ו/או טענה בקשר למועדון לקוחות ישיר ו/או לרכישת הטבות ומימושן או ביטולן, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-5555555, בימי עסקים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 ל- 18:00 וביום שישי וערבי חג בין השעות 08:00 ל 13:00 , או באמצעות אפליקציית וואטצאפ למס' 052-9431458.

שמירת המידע במאגר החברה והשימוש בו
כב.    התנאים למסירת מידע מחבר מועדון ישיר, שמירתו במאגר החברה, השימוש בו והעברתו לנותני השירותים/הטבות יהיו בהתאם לאמור בתנאי השימוש. 

כג.    החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה בית עסק בפרטי חבר מועדון ישיר שהנ"ל ימסור לבית העסק במסגרת מימוש ההטבה. על חבר מועדון ישיר לוודא את תנאי השימוש והפרטיות של בית העסק בטרם מימוש ההטבה.

תנאים נוספים 
כד.    החברה רשאית לשנות ולעדכן את רשימת בתי העסק ו/או ההטבות המופיעים באפליקציה בכל עת, ובכלל זה לבטל הטבות, להגביל את זמן מימושן או לקצרו, להגביל את המלאי שלהן, להתנות את מימוש ההטבות בתנאים שונים, והכל בכפוף למתן הודעה מתאימה על פי דין.

כה.    החברה תהיה רשאית, לצורך הגנה על החברה ו/או על הלקוחות ו/או על בתי העסק, לבטל או לצמצם הטבה כלשהי המוצעת באפליקציה ו/או לצמצם ו/או לבטל שירות כלשהו שניתן על ידי האפליקציה, ובכלל זה להפסיק כליל את פעילות המועדון ו/או את פעילותו באפליקציה, והכל בכפוף לדין החל.

כו.    הטבה שנרכשה על ידי חבר מועדון תהיה בתוקף לכל תקופת ההטבה המופיעה על גבי ההטבה, גם אם לאחר רכישת ההטבה, פעילות מועדון ישיר הופסקה ו/או חבר המועדון אינו לקוח של החברה יותר, או מכל סיבה אחרת. על אף האמור, מומלץ לממש את ההטבות בסמוך לרכישתן, על מנת להקטין סיכון של חוסר אפשרות לממש את ההטבה בשל שינויים שעלולים לקרות בקשר עם בתי העסק השונים בחלוף הזמן. 

כז.    תנאים כלליים שלא פורטו במפורש בתקנון זה יהיו כאמור בתנאי השימוש. 


תאריך עדכון אחרון: מרץ 2022