1.    כללי

נוהל זה  נועד לקבוע באופן אחיד וברור את מדיניות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין מסלולי השקעה בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים  8-9-2009 "העברת זכויות עמיתים שלא במזומן" מיום 7 במאי, 2009.

 

2.    מטרה

מטרת הנוהל להגדיר תהליך מסודר וקביעת כללים ותנאים לביצוע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

 

3.    התנאים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

העברת זכויות עמיתים יכול שתיעשה שלא במזומן רק אם סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר עולים על 5 מיליון ₪ או מעל ל-1% מסך נכסי המסלול המעביר, לפי הנמוך מבניהם.

 

4.    פירוט הכללים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

4.1.    מנהל ההשקעות של החברה יכין פרוט של הנכסים המועברים ואת ערכם המשוערך למועד ההעברה.
4.2.    מנהל ההשקעות יוודא שהיקף הנכסים המועברים משוערך בסך של לפחות 5 מיליון ₪ או מעל 1% מסך נכסי המסלול ממנו מועברים הנכסים (הנמוך מבניהם).
4.3.    ועדת ההשקעות של החברה תבחן את הרכב ההשקעות ואת משמעויות ההעברה ביחס למדדי הסיכון של הנכסים שיישארו במסלולים (המקבל והמעביר) לאחר העברה. בחינה זו תיעשה, בין היתר, לאחר קבלת חוות דעת ממנהל ההשקעות וממנהל הסיכונים, וזאת במטרה שהעברת הנכסים שלא במזומן לא תשפיע באופן מהותי על רמת הסיכון של המסלול המעביר או המקבל.
4.4.    מחלקת בקרת השקעות של החברה תוודא כי המסלול המעביר והמסלול המקבל, יעמדו לאחר ההעברה במגבלות ההשקעה המותרים לאותם מסלולים עפ"י הדין ומדיניות ההשקעה שנקבעה למסלול.
4.5.    במקרה שבו בעקבות ביצוע ההעברה, יעלה צורך בשינוי תמהיל ההשקעות במסלול מעביר/מקבל על מנת לעמוד במגבלות הדין (לרבות הוראות תקנות ההשקעה) ובמדיניות ההשקעה, יש להציג בפני האורגנים המוסמכים, לרבות ועדת השקעות, את המשמעויות לעניין זה.
4.6.    על מנהל השקעות להביא בפני ועדת ההשקעות המלצה לאופן ביצוע התאמות הנכסים עפ"י העניין.

 

5.    העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

5.1.    העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תיבחן בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנוהל כאמור בסעיף 4 לעיל.
5.2.    לפני כל העברת זכויות עמיתים מנהל השקעות יגיש לוועדת ההשקעות הצעה מפורטת בכתב (להלן – הצעת ההעברה) בדבר הכוונה להעביר זכויות עמיתים שלא במזומן.
הצעת ההעברה תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
5.2.1    תמהיל תיק הנכסים במסלול המעביר, לעומת תמהיל תיק הנכסים במסלול המקבל.
5.2.2    רשימת הנכסים אשר מוצע להעבירם שלא במזומן למסלול המקבל.
5.2.3    הצהרה בכתב של מנהל ההשקעות כי ההעברה עומדת בכל הקריטריונים שנקבעו בכל הכללים המוגדרים בסעיף 4 בנוהל זה ובכללים שנקבעו בחוזר.
5.3    ועדת ההשקעות תיבחן את ההצעות שהובאו בפניה ותנחה את החברה בהתאם.

 

6.    בדיקה תקופתית

מבקר הפנים יבדוק במסגרת תוכנית ביקורת השנתית את ההעברות של זכויות העמיתים שבוצעו שלא במזומן.

 

7.    פרסום

החברה תפרסם באתר האינטרנט שלה את עקרונות הנוהל שנקבע ע"י ועדת השקעות בנושא העברת זכויות העמיתים שלא במזומן ותפרסם אחת לרבעון דווח על סכומי ההעברות שבוצעו בהתאם לנוהל האמור.

 

8.    אחריות

האחריות ליישום נוהל זה חלה על מחלקת חשבות השקעות.

 

9.    תחילה

נוהל זה מעגן את ההוראות שנקבעו לאחר ביצוע לראשונה של העברת נכסים שלא במזומן על ידי החברה והוא חל רטרואקטיבית על ההעברה כאמור ועל כל העברת נכסים שהנוהל חל עליה ממועד אישורו. 

סכומי העברות של זכויות עמיתים שלא במזומן

רבעון שני של שנת 2016 תאריך 05.04.16 בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן לפי
הפירוט הבא:

  • מסלול המעביר "אג"ח 60" מסלול המקבל "אג"ח 75" הועבר כ- 63 מיליון ₪
  • מסלול המעביר "מנייתי 50" מסלול המקבל "אג"ח 80" הועבר כ-38 מיליון ₪

רבעון שלישי של שנת 2016 תאריך 15.08.16 בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן לפי
הפירוט הבא:

  • מסלול המעביר "כללי" מסלול המקבל "בני 50 ומטה" הועבר כ-42 מיליון ₪