תאריך השיחה 21.05.19 / משך שיחה 00:29:48 

 

מנחה: שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה  של איי.די. איי חברה לביטוח. לידיעתכם כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה אנא הקישו על הספרות כוכבית אפס. לידיעתכם וועידה זו מוקלטת יום שלישי ה 21 במאי 2019. נמצאים איתנו היום מר קובי הבר מנכ"ל החברה וגברת רונית חיוחמו סמנכ"לית הכספים. לפני שאני מעבירה את השיחה לקובי הבר מנכ"ל החברה ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי וודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים  כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע בהתאם לסעיף 32 א' לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר הבר. מר הבר בבקשה.

קובי הבר: בוקר טוב לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הוועידה לסקירת התוצאות של הרבעון הראשון שלנו לשנת 2019. נמצאת איתי רונית סמנכ"לית הכספים שלנו. אני אתחיל בסקירה של המגמות העיקריות ולאחר מכן רונית ואני נענה בשמחה על השאלות שלכם. אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון ברווח כולל של כ-51 מיליון ₪. מדובר על חזרה לפסי הרווחיות אליהם אנחנו רגילים לאחר שהצגנו רבעון חריג בשנת 2018. התוצאות הושגו הודות למיקוד המתמשך שלנו ברווחיות החיתומית וכן  מגידול בהכנסות ברבעון זה של כ-8 מיליון ₪ בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. כל זאת על אף הסביבה התחרותית  והרגולטורית המאתגרת ועלייה בתוצאות התפעוליות שאני אתייחס אליהם בהמשך. אנחנו מציגים ברבעון צמיחה בסך הפרמיות  אשר נובעת בעיקר מהגידול בכמויות ובמספר הלקוחות במרבית הענפים בהם פועלת החברה אשר קוזזה מהורדת מחירים בענף רכב רכוש  בדגש על ביטוחים מקיפים. חשוב לי לציין כי אנחנו פועלים באופן אינטנסיבי לשיפור ההתייעלות התפעוליות ולצמצום ההוצאות שלנו ומניח שאת התוצאות נראה כבר ברבעונים הקרובים.

בואו נעבור ביחד לדבר על השינויים בהיקף הפרמיות ברוטו לפני תחומי הפעילות לפי תחומי הפעילות שלנו אשר מוצגים בשקף 14. רכב רכוש. אנחנו מציגים גידול של 2 אחוז בפרמיות ברוטו. זה נובע מגידול של כ-3 אחוז בכמויות אל מול ירידת מחירים של כ-5 אחוזים ברכב מקיף. כל זאת לאור ההתגברות של התחרות אה שאותה, שאת אותה תחרות אפשר לראות משתקפת גם בעלייה בהוצאות הפרסום של כ-50 אחוזים בכלל הענף במונחי יפעת רבעון מול רבעון. אם זאת אותה ירידת תעריפים התאפשרה גם הודות לירידה בשכיחות ושמירה על אותה רמת יחס תביעות. כפי שאני מציין בכל רבעון נכון יותר לבחון את התוצאות ברמת הצמיחה בכמות הפוליסות ולא במונחי פרמיות. ואנחנו בוחנים את התרומה פר פוליסה אותה ניתן לראות גם דרך הלואו פרשר. אם אנחנו מסתכלים על ענפי הרכוש האחרים בדגש על הדירות אנחנו מציגים גידול דו ספרתי של כ-12 אחוזים בפרמיות ברבעון אשר נובעים בעיקר מהעלייה בפעילות הישירה שלנו אבל גם מהפעילות כתוצאה משיתופי הפעולה עם הבנקים.

בתחום הבריאות אנחנו ממשיכים לצמוח ומציגים עליה של 7 אחוזים בפרמיות ברבעון. קצב צמיחה שהוא אומנם הוא מתון יותר אבל ההתמתנות נובעת בעיקר מהכבדת  הרגולציה לאחרונה בענף תאונות אישיות. בענף חיים אנחנו מציגים צמיחה של 9 אחוזים על אף השינויים הרגולטוריים אותם אנחנו חווים בתקופה האחרונה לרבות אותה רפורמה של הממונה על שוק ההון שפורסמה בפברואר 19 ועסקה בהורדת תעריפים וכן במספר שינויים בעמלות לסוכנים. ככלל השינויים השפיעו בשנתיים  האחרונות על העלייה בשיעורי הביטולים. אבל אני רוצה להדגיש שבשלושת החודשים האחרונים לאור עבודה מאוד אינטנסיבית שלנו בנושא אנחנו רואים מגמת ירידה בשיעור הביטולים ביחס לרבעון הרביעי בשנת 2018.

חשוב לי להתייחס לגידול בהוצאות הנובע מארבעה מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון נובע מגידול בעמלות לשותפים העסקיים. זאת בעקבות הצמיחה בהיקף הפעילות איתם בדגש על הפעילות עם הבנקים ועל השת"פ החדש שלנו עם בנק הפועלים. השני עלייה בשכר העבודה נובעת  בעיקר מגידול טבעי בפעילות החברה וכן מעלויות השכר בכלל המשק. מרכיב השלישי הוא גידול בהשקעות בתשתית הטכנולוגית אותה תשתית שהחברה ממשיכה לפתח ולצמוח ותמשיך לעשות את זה גם בשנים הקרובות. מרכיב הרביעי הוא גידול בהוצאות המכירה עקב השפעת הביטולים על הענף זאת בהשוואה לרבעון המקביל שנה שעברה.

בואו נעבור יחד לשקף מספר 16 שקף שעוסק ברווח לפני מס לפי ענפים. רכב רכוש אנחנו שומרים על הרווחיות החיתומית, על רווחיות חיתומית גבוהה ברכב, ברכב רכוש והקיטון שאתם רואים ברווח נובע בעיקרו מהוצאה חד פעמית שנרשמה ברבעון זה. בענף רכב חובה שכידוע זהו ענף שסובל בשנים האחרונות מהפסדים במרבית השוק אבל עם זאת ברבעון, ברבעון הנוכחי אנחנו מציגים רווחיות שנובעת ברובה מהשקעות. אני רוצה לציין שאמרתי גם ברבעון הקודם כי אנחנו ממשיכים לנקוט בכל האמצעים על מנת לשפר את החיתום ואת אופן הטיפול בתביעות. כמו כן אני מזכיר לכם שיש לנו מאז שנת 2018 ביטוח משנה באחוזים גבוהים וזאת מתוך מטרה שלנו לצמצם את החשיפה. בענף רכוש בדגש על ענף דירות כפי שציינתי אנחנו מציגים צמיחה בשיעור דו ספרתי בפרמיות אל מול קיטון ברווח אשר נובע בעיקר מהשפעת השינויים הרגולטוריים בתחום נזקי הצנרת. כזכור בשנה שעברה יצאה הנחיה רגולטורית שעיקרה שינוי בשיטת העבודה. החברה החליטה אה... עברה לעבוד עם שרברבים פרטיים ועדיין אין בידינו את כל התמונה על מכלול ההשלכות. כפי שידוע לכם על מנת להקטין את אותו סיכון ואותה אי וודאות שנובעת מאותו שינוי התקשרנו עם מבטחי משנה בשיעורים גבוהים. חשוב גם לציין גם כי הרווח הכולל הושפע גם מנזקי טבע של הרבעון הראשון.

בענף חיים למרות הצמיחה שאנחנו מציגים בפרמיות הרווח הכולל ירד וזאת בעיקר בשל עלייה ביחס התביעות שמתאפיין בתנודתיות בין רבעונים. אני גם חייב לציין שהרבעון הקודם שנה שעברה בלט לחיוב בשיעור הלוס רשיו הנמוך שלו וכן מהשפעת הביטולים כאמור שלמרות שאנחנו מציגים ירידה בהשוואה לרבעון הרביעי 2018 עדיין שיעורם היה גבוה מהרבעון המקביל אשתקד. כפי שציינתי מקודם באמצע פברואר חייב המפקח את כל החברות לפרסם טבלת תעריפים חדשה נמוכה יותר וכן יצא בשורה של הוראות הקשורות לעמלות הסוכנים. מבחינתנו אנחנו מאוד מקווים שהרפורמה הזאת שהרפורמה תהווה הזדמנות עם זאת מוקדם עדיין להערך. בתחום הבריאות הרווחיות ברבעון דומה לרווחיות בתקופה המקבילה למרות הגידול בשיעור הביטולים מול רבעון מקביל שנה קודמת. יחד עם זאת חשוב לי לציין שקיימת תחרות משמעותית בתחום מצד חלק  מהשחקנים הגדולים ועל אף זאת אנחנו מצליחים להגדיל את נתחי השוק שלנו. כמו כן אפשר לציין בבירור כי גם בענף זה אנחנו רואים פרי לכל המאמצים שאנחנו עושים בירידת שיעור הביטולים מול רבעון קודם.

לסיכום אנחנו מתכוונים להמשיך ולהתמקד בצמיחה בכל תחומי הפעילות שלנו ולעמוד ביעדים אותם, היעדים המאתגרים שלנו אותם הצבנו לעצמנו זאת על אף האתגרים בשוק והתגברות התחרות. החברה פועלת באופן אינטנסיבי לשיפור היעילות התפעולית ולצמצום ההוצאות. ואני מקווה ואני מקווה שאנחנו כבר נראה את ההשפעה גם ברבעונים הקרובים. כמו כן אני גם רוצה לקוות שהתוצאות הטובות בשוק ההון ישמרו ובשילוב כל הצעדים שאנחנו מיישמים נמשיך להראות תמיכה בפעילות החברה. אני רוצה לציין כי לצד התוצאות שהרגע קראנו התבשרנו בימים האחרונים כי עלינו למקום השישי בדירוג החברות הכללי ולמקום הראשון מבין כל החברות הפיננסיות שהכי כדאי לעבוד בהם. אותו דירוג שנערך על ידי בי.די.איי ופורסם שבוע שעבר. דירוג זה מהווה מבחינתנו עדות נוספת לאיכותה של החברה ולהשקעה האדירה שלה בהון האנושי ומכאן גם השקעה בלקוחות שלה. תודה רבה ואני רוצה להעביר עכשיו את השיחה לשלב השאלות לרשותכם.

מנחה: תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה יש להקיש  על הספרות כוכבית שתיים. אם הנכם מאזינים  באמצעות רמקול אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מאלי אפק מחברת איי.בי.איי אלי  בבקשה.

אלי אפק: היי בוקר טוב. יש לי שאלה אומנם אתה אמרת ניסית להסביר את התוצאות השאלה אם זה חד פעמי או שזה עכשיו זה הולך להיות מגמה. זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה האם מה שנקרא אנחנו רואים פה שכמעט לא צמחתם ברבעון הזה. איך אתה רואה את כל השנה הקרובה אם אתה יכול להגיד לי. אם אתה יכול לתת איזה שהיא תחזית גם.

קובי הבר: שאלות מצוינות. יש מרכיב קטן בגידול בהוצאה שנובע מהוצאה חד פעמית. עם זאת אני יותר מייחס את ההוצאות שהם לא חד פעמיות אבל הם זנבות של השפעות משנים  קודמות אה ואם אני מקום שאני כן רוצה לתת תחזית מה שבדרך כלל אנחנו לא נוהגים לתת זה מבחינתנו נושא ההוצאות הוא מאוד מאוד מרכזי. אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית בכל רחבי החברה על ריסון הגידול בהוצאות. לכן אני חושב שאנחנו נראה שיפור בדבר הזה. השפעה נוספת על ההוצאות בגלל זה אני אמרתי שזה סוג של זנב. הרבעון הזה בנושא הדק כל ההשפעה על ההוצאות הנדחות בגלל הביטולים מושפע בהשוואה לרבעון קודם שנה שעברה. מבחינתי התוצאות של הרבעון הראשן בירידה בשיעורי הביטולים  זה סיגנל על זה שאנחנו נצליח בהמשך גם לרסן את ההשפעה או את הגידול שיש לנו בהוצאות שנובע מהקטנת הוצאות נדחות או מהשפעה הדק ולכן אה למעט הוצאה חד פעמית אחת אז מבחינתי כפי שאמרתי זה יותר זנב של השפעות משנים קודמות ולא משהו שאנחנו נראה את זה כמגמה קדימה ברבעונים הבאים.

לגבי הפרמיות תלוי באיזה ענפים אנחנו מדברים. יש ענפים שצמחנו יפה כמו ענף דירות 12 אחוזים או ענף חיים 9 אחוזים כשבאמצע הרבעון היה פרסומים של ירידת תעריפים ושינויים רגולטוריים שעשה לנו איזשהו פאוזה  ב... כולם רצו להבין מה קורה והיה איזה רבעון שקצת מה שנקרא פתאום היה איזה שהיא תקופה קצרה תוך כדי הרבעון שרצו להבין מה זה הרפורמה מה ההשלכות שלה. היו כותרות בעיתונים זה השפיע כמובן גם על המכירות. בנושא הרכב כן רואים התמתנות בגידול אתם רואים שיש לנו גידול יותר קטן בפרמיות. בכמות של הפרמיות אותם שלושה אחוזים. וכן אני מדגיש שברבעון הזה או בהשוואה ברבעון הזה מול הרבעון שעבר השפעה יותר מהותית נבעה מירידת תעריפים. ירידת התעריפים כפי שציינתי נובעת פעם אחת מזה שאפשר לעשות את זה. למה אפשר לעשות את זה כי השכיחות יורדת. הלוס רשיו בשיעורים טובים יחסית או אפילו בהשוואה אחורה הם נראים בסדר. וכן גם צריך להגיד את זה שהתחרות ברבעון הזה הייתה מאוד עזה. נתתי לכם פה את המדד של את המדד של היקף השייר ווייס מה שנקרא של מדד הפרסום כי רואים את זה שכל החברות שמה. מבחינתנו עם העוצמה של ביטוח ישיר עם ההוצאות שיווק שלנו, היכולות הטכנולוגיות שלנו אנחנו מתמודדים ונמשיך לדעת איך להתמודד בכמויות ואנחנו מסתכלים על הכמויות. אה אני מקווה ש... פה אני לא אתן מגמות אבל אנחנו רואים אה... כפי שאמרתי בחיים ובדירות וגם ברכב אנחנו נמשיך לדעת לתת את התחרות הטובה שלנו.    

אלי אפק: אוקיי, תודה.

מנחה: השאלה הבאה מאיתן עציוני מעציוני ניהול תיקי השקעות. איתן, בבקשה.

איתן עציוני: כן, אתה יכול בבקשה לפרט טיפה יותר לגבי ההוצאות החד פעמיות ברבעון הראשון.

קובי הבר: בוקר טוב איתן. אמרתי מקודם, אני לא חושב שזה הדגש ההוצאות החד פעמיות. יש שם הוצאה אחת חד פעמית משפיעה לא בצורה משמעותי. כפי שאמרתי בתשובה לשאלה הקודמת בעיקר אנחנו רואים את ההשפעה של ההוצאות ברבעון מול רבעון. לכן אני קורא לזה יותר זנב של השפעות משנה קודמת. לא חד פעמי אני מדגיש לא חד פעמי. אלא השפעה של זנב בין אם זה היה בדק בין אם זה היה דברים אחרים. ופה אני רוצה שמה שנקרא תתנו לנו את הקרדיט לזה שהחברה מבינה בצורה מאוד ברורה את הצורך בריסון הגידול של ההוצאות שנוקטת בצעדים כדי לרסן  ההוצאות וחלק מהדברים הם לא דברים שהם ברגע אחד. אלא המשך עבודה על מצוינות התפעולית, על תהליכים על אוטומציה, על דיגיטל, שורה ארוכה של דברים. כן ציינו וזה אתם צריכים לקחת בחשבון שמהרגע שאנחנו נכנסנו והגברנו את הפעילות בשנים האחרונות עם שותפים עסקיים אז כן אפשר לראות את העלייה שיש לנו בהוצאות בגין שותפים עסקיים שמגדילים לנו גם את הפעילויות  שבשלב ראשון זה פעילות ישירה. בשלב שני אנחנו נוכל גם למנף את הדטא שמגיעה לנו מאותם שת"פים להרחבת הפעילויות שלנו.

איתן עציוני: טוב. אני מסתכל על הטיים ליין של הרווחים הרבעוניים. אז אני רואה שרבעון רביעי היה מאוד חריג לרעה ואני שמח לראות שחזרתם למספרים הטובים. אתה יכול לרענן את זיכרוננו מה קרה ברבעון הרביעי שהיה כל כך חריג לרעה?

קובי הבר: היו שלושה או שלושה וחצי מרכיבים מרכזיים. אחד ענף חובה זה היה ענף שנדרשנו בו להשלמות ל.. להשלמות של העתודות שלנו בגין שנים עברו בדגש על שנת 2015 ו-2016. סעיף שני היה רבעון כפי שאתה יודע בשוק ההון רבעון קשה שהשפיע על ההשקעות ואנחנו סיימנו אותו במינוס ארבע. אם משווים רבעון מול רבעון שנה שעברה זה היה ירידה של 25 מיליון שקלים אם אני זוכר בדיוק את המספר והיו לנו ברבעון הקודם הוצאות חד פעמיות בהיקף של כ-20 ומשהו מיליון שקלים שנבעו פעם אחת מתשלומי מיסים לרשויות המס בתחום המיסוי העקיף ולכן זה היה בצד ההוצאות וכן מכל הוצאות שכר שנבעו פה מתחלופת מנהלים עזיבת מנכ"ל וסמנכ"לים ותחלופה של הצוות הבכיר. זה מה שהשפיע ברבעון הקודם. השקעות ראיתם שחזרנו לשגרה. אצלנו להבדיל אולי ממקומות אחרים האבולוטיביות היא פחות דרמטית. הגידול בהשקעות ברבעון הזה הוא 8 מיליון שקלים לרבעון מול רבעון. הוצאות אין לנו את ההוצאות החד פעמיות. ובענף חובה ציינתי שוב פעם היום שאנחנו נוקטים את כל המאמצים כדי לרסן או לטפל נכון יותר בענף הזה. הן בצד החיתום והן בצד ניהול התביעות כמובן באמצעות ביטוחי משנה שהחל משנת 2018 אנחנו מבטחים את התיק שלנו.

איתן עציוני: כשאתה אומר מינוס 4 ברבעון רביעי אתה מדבר על מינוס 4 מיליון שקל או מינוס 4 אחוז?

קובי הבר: מינוס 4 מיליון שקלים זה היה הפסד ההשקעות של החברה ברבעון הקודם, שברבעון רגיל החברה מרוויחה בין 15 ל-20 מיליון שקלים בהשקעות אה עם שוק ההון לא אבולוטיבי מידי.

איתן עציוני: ומה הנתון לרבעון הראשון?

קובי הבר:  20 מיליון.

איתן עציוני: 20 מיליון  רווח בסדר גמור.

קובי הבר: צריך גם לזכור שהתיק שלנו הוא תיק סולידי.

איתן עציוני: מצוין, אז שיהיה המשך הצלחה תודה רבה.

קובי הבר: תודה רבה לך איתן.

מנחה: אני חוזרת  על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הבאה ממרינה לסט מחברת פסגות. מרינה בבקשה.

מרינה לסט: היי, רציתי  שקצת יותר תסביר על מה שקורה בביטוח חיים עכשיו בפרמיות החדשות בתעריפים החדשים שאושרו. האם הם יאפשרו לכם להרוויח בצורה דומה או בעצם צריכים לצפות לירידה ברווחיות כתוצאה  מהרפורמה, והאם עצירת המכירות הזאת שציינת היא  כבר מאחורינו או שעדיין נמשך? לפי הפרסומים נראה שזה עוד לא ממש הסתיים. הפרסומים, בעיתונות.

קובי הבר: בוקר טוב מרינה. אה קודם כל ביחס אלינו עצירת המכירות הייתה בשבוע שבועיים שלושה סביב הפרסומים על הרפורמה ואנחנו ממשיכים לגדול במכירות של הריסקים אצלנו. ולראיה סיימנו את הרבעון הזה ב 9 אחוזים גידול שזה מספר מכובד. נכון שלא נגמר נקרא לזה הבלגן בשוק בין הסוכנים לפיקוח לחברות אבל זה לא מעניינו כל כך אנחנו מקווים שזה יהיה הזדמנות מבחינתנו. כן צריך לציין שהרפורמה הזאת כפתה על כל החברות רמת תעריפים יחסית יותר נמוכה. המבחן מבחינתנו זה להמשיך בחיתום איכותי. יכולת לייצר דיפרנציאציה בין מחותמים בהתאם לשוני בחיתום. לנהל את מדיניות ההנחות שלנו נכון. ולמזער בכמה שיותר את ההשפעה ארוכת הטווח של ירידת התעריפים לפצות באמצעות גידול בכמויות זה כל כל הצעדים שיש. צריך לזכור שהרקע לרפורמה. היא לא מגיעה כי הממונה התעורר בבוקר אחד מהשפעות של שינויים בתוחלת החיים ומתוצאות עבר של החברות.

מרינה לסט: אז האם צפויה השפעה בטווח שנה הקרובה או שנתיים על הרווחיות לצפות עכשיו בגלל התאריכים לרווחיות יותר נמוכה בהתחלה לפחות שתדעו להיערך כאילו או ש...?

קובי הבר: התמונה יותר מורכבת. יש פה פרמטרים של  שיעורי ביטולים שדווקא פה אנחנו רואים סימנים מאוד טובים של הרבעון הראשון שאנחנו מצליחים להוריד את שיעורי הביטולים ביחס לרבעון הקודם. שזה משפיע מאוד משמעותי על הצמיחה של התיק וכמובן על הוצאות הדק. יש פה שאלה מבחינתנו מאוד מהותית מה יקרה בשוק בכלל  ב.. נושא הזה וכל ההסדרים שיהיו בין עמלות היקף ועמלות סוכנים ודברים כאלה ושלוש מבחינתנו הצמיחה היא פקטור ולכן זה ענף שבאופן כללי הזנב שלו או ההסתכלות זה לא עניין של זנב אלא ההסתכלות שלו הרבה יותר ארוכה מלהגיד לך מה יקרה בשנה הקרובה. אבל אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לצמוח עם אותם 9 אחוזים. ואני מקווה שנדע גם להוריד שנדע להמשיך להוריד את שיעורי הביטולים לכן אני לא רוצה לתת לך תחזית לשונה הקרובה אבל אנחנו מקווים שנדע לנהל את הווקטורים האלה היטב.

מרינה לסט: אה תודה. לגבי בריאות על תאונות אישיות אני הבנתי שיהיה עוד אה... גם פה יש קיטון בביטולים או התופעה הזאת שאפיינה הרבעון הרביעי של ביטולים משמעותיים עדיין נמשכת. עד כמה זה ירדו הביטולים?

קובי הבר: גם פה הרבעון הראשון מראה את אותה מגמה כמו בחיים וכמו בבריאות כללית זה לא מגיע סתם. זה מגיע משורה ארוכה של פעולות שאנחנו עושים בתחום השימור ובתחום העבודה מול הלקוחות שלנו כדי להוריד את השיעורים זה חל גם בתאונות האישיות נכון שהרבעון הקודם באמת היה רבעון מאוד משמעותי בשיעורי הביטולים שלו. תאונות אישיות סה"כ נכון שהקצב צמיחה שלנו הוא קצת יותר איטי. אבל עדיין אנחנו צומחים התוצאות ברבעון הזה בבריאות בכלל ובתאונות אישיות הן תוצאות שמשקפות תוצאות טובות כמו רבעון קודם מקביל שנה קודמת ולכן אנחנו, זה דורש מאיתנו יותר התעסקות. דורש מאיתנו מכירות יותר איכותיות, דורש מאיתנו כניסה להר ביטוח. אבל סה"כ אנחנו רואים שאנחנו הכיוון פה הוא בסדר והוא מתנהל בסדר. אנחנו נצטרך להגדיל את הצמיחה בכלל ענף בריאות ואנחנו רואים את זה לא רק בתאונות אישיות גם במקומות אחרים שסה"כ הצמיחה בהם בסדר במחלות קשות או בבריאות הקלאסית כמו שאנחנו קוראים לזה.

מרינה לסט: אז זהו אם אפשר קצת על  הבריאות הקלאסית סדרי גודל שאתם צומחים שם בעצם.

קובי הבר: כן בוודאי. אנחנו צומחים גם במחלות קשות וגם בבריאות הקלאסית כמו שצמחנו בתקופות האחרונות. או כמו האחוז הכללי.

מרינה לסט: אבל בתחומים האלה אתם מרגישים שאתם גדלים בנתח שוק או ש,

קובי הבר: בוודאי.

מרינה לסט: או שגדלים בקצב השוק המחלות ואת ה...

קובי הבר: וודאי שאנחנו גדלים מעל נתח השוק. כי אם האוכלוסייה גדלה במדינת ישראל באזור של 2 אחוזים. אם את לוקחת את הממוצע הכללי של 7 האחוזים שנה מול שנה אז ברור שיש פה גידול בנתח השוק.

מרינה לסט:   במחלות קשות ובבריאות עצמה.

קובי הבר: כן כן

מרינה לסט: ללא תאונות אישיות. אוקי וברכב.

קובי הבר: זה שאת גדלה ב 7 אחוזים ברבעון הזה אז ברור שזה מעל נתח שוק.

מרינה לסט: לא, אבל הענף עצמו גדל יותר מקצב גידול האוכלוסיה זה מה שאני יודעת.

קובי הבר: אין לי שום, אין לי את הנתון כמה צמח כל הענף ברבעון רבעון.

מרינה לסט: כן.

קובי הבר: כי אנחנו הראשונים שפרסמנו. התחושה שלנו שאנחנו גדלים מעל נתח השוק.

מרינה לסט: אוקי ואחרון חביב על רכב - הגידול המאוד מתון בפרמיות  אז אתם לא מרגישים שזה  כתוצאה מתחרות מהחברות החדשות הדיגיטליות חיסרון שלכם שיש היום הרבה יותר חברות שדומות לכם מבחינות כאילו שיווק. 

קובי הבר: התשובה היא מאוד ברורה. קודם כל אמרתי שיש השפעה בתחרות. ברור שהתחרות העזה שבאה לידי ביטוי מהפרסום ודרך אה פעולות אחרות שאנחנו רואים משפיעה. דווקא החברות החדשות הן פחות. מי שעוד לא התחיל לעבוד בשוק הקמעונאי עוד אנחנו לא יודעים על זה והחברה האחרת אתם יכולים להסתכל על הדוחות הכספיים שהיא פרסמה. תסתכלו אם משמה מגיעה ההשפעה. מה שכן אני רוצה להגיד. שהתחרות מגיעה מהחברות המסורתיות שמאמינות כמונו שהסוכן כנראה פחות נחוץ ועוברת לפעולה בפעולה ישירה. יש לזה יתרון כי הם משקיעות בפרסום בפעילות ישירה שמגדילה את כל העוגה של התחום הישיר שאני מניח שזה יעזור לחינוך שוק יותר טוב מה עשינו לבד שנים עם שוקה אז הם עוזרים לנו. בטווח הקצר אנחנו מרגישים גם את התחרות של זה.

מרינה לסט: אבל פה אתם הפסקתם לגדול בנתחי שוק.

קובי הבר: אני לא יודע להגיד מה היה רבעון מול רבעון אז אני לא יודע. גדלנו בכמויות בשלושה אחוזים רבעון מול רבעון. אני לא יודע מה קרה בשוק הרכב.

מרינה לסט: השאלה אם זה הקצב שאתם רוצים להמשיך אם זה לגדול, זה נראה לכם קצב אם זה חריג לשלילה.

קובי הבר: לא יודע חריג לשלילה. ברור שהחברה שואפת לגדול בשיעורים גבוהים יותר, אבל אנחנו לא נתפשר לא על איכות החיתום שלנו ואנחנו לא נתפשר על רמות לואו פרשיו שיטרידו אותנו. ולכן אנחנו מנהלים את הכל בכל הווקטורים. איכות בווקטור אחד, לואו פרשיו כמויות חיתום. כל אחד מהדברים האלה מבחינתנו זה פקטור שאנחנו לוקחים בחשבון הכללי.

מרינה לסט: אוקי תודה.

קובי הבר: בבקשה.

מנחה: אין שאלות נוספות. אני מחזירה את רשות הדיבור למר הבר לדברי סיכום מר הבר בבקשה. 

קובי הבר: רק להגיד תודה רבה שהצטרפתם אלינו הבוקר אה ושיהיה לנו רבעון מוצלח.

מנחה: תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של איי.בי.איי חברה לביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.


-  סיום שיחה  -