כחלק מהליכי ניהול הסיכונים המבוצעים בחברה ולצורך השמירה על האינטרסים של המבוטחים, רואה החברה חשיבות רבה בנקיטת פעולות יזומות לאיתור כשלי אשראי ולטיפול בחובות בעייתיים באופן שיקטין את סיכון האשראי הגלום בתיק ההשקעות שמנהלת החברה עבור מבוטחיה. 
במסגרת זו פועלת החברה גם בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2009-9-7 (טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב). 

החברה קבעה נהלים המסדירים מסגרת היערכות לצורך מעקב ובקרה שוטפים אחר חוב שבניהולה; לצורך הערכה ובחינת מצב החוב בתיק נכסי ההשקעה שבניהולה; לצורך טיפול בחוב בעייתי; ולצורך גיבוש החלטה בדבר אמצעים שינקוט לגביית החוב ובדבר ההשתתפות בתהליך הסדר חוב; וכן קבעה את הגורמים האחראים לביצוע פעולות אלה.

הנהלים כוללים, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים: 
א. הליך זיהוי החובות הבעייתיים 
מיסוד הליך עבודה מובנה לזיהוי מוקדם של ירידה באיכות האשראי, לזיהוי מוקדם של כשלים במשך חיי החוב ולאיתור וסיווג חובות בעייתיים. ההליך כולל איסוף מידע ממקורות שונים לגבי מצב החוב ומצב הלווה, לרבות סקירת דוחות כספיים ומעבר על דוחות חריגים, בחינתו והערכתו.
ב. הקמת פורום חוב וקביעת תפקידיו 
פורום החוב מורכב מבעלי תפקידים בחברה שיש להם מומחיות וניסיון בתחום האשראי או ההשקעות, לרבות מנהלים מתחום האשראי וההשקעות, אנליסטים ומנהל סיכונים. פורום החוב של החברה מתכנס לפחות אחת לרבעון לדיון בכלל החוב הבעייתי וכן מתכנס באופן מיידי לדיון בחוב בעייתי חדש שזוהה על ידי הגורמים הרלוונטיים במסגרת הליך זיהוי החובות הבעייתיים. הפורום מעביר דיווחים וניתוחים לגורמים בחברה המוסמכים להחליט לגבי אופן הטיפול בחוב.
ג. דיווחים מיידיים על חובות בעייתיים חדשים 
פורום החוב מגיש דוח מיידי לוועדת האשראי אודות חוב חדש שזוהה כחוב בעייתי, הכולל את המלצותיו לגבי המשך הטיפול בחוב ואת החלופות שנבחנו.
ד. דיווחים תקופתיים לועדת האשראי וועדת ההשקעות הרלוונטית, לפחות אחת לרבעון 
פורום החוב מגיש, אחת לרבעון לפחות, דוח תקופתי לגבי כל אגרות החוב הקונצרניות שבתיק הנכסים של החברה, ובו גם מצבת החובות הבעייתיים שזוהו, על סיווגיהם השונים, ולגבי ההתפתחות בחובות הבעייתיים.
ה. החלטה על אופן הטיפול והגבייה של חוב בעייתי 
על בסיס ההמלצה שהתקבלה מפורום החוב, וועדת האשראי מחליטה לגבי אופן הטיפול בחוב שזוהה כבעייתי, וקובעת את האמצעי בו תנקוט החברה לצורך גבייתו.

להלן קווים מנחים אשר התוותה החברה בהקשר זה: 
1. יש לשאוף כי במסגרת הפעולות לגביית החוב לא תהיה מחילה על חוב. 
2. במקרים בהם ההערכה היא כי החברה תתקשה לגבות מלוא החוב במזומן, יש לשאוף להסדר גבייה (להלן: "הסדר") הממקסם גבייה במזומן והמרת היתרה במניות של החברה החייבת. 
3. יש לשאוף כי ההסדר יקשור את בעלי השליטה באופן מלא להסדר, ע"י הזרמת אמצעים לחברה או בכל אופן אחר שיחזק את מחויבותם לביצוע ההסדר. 
4. בנוסף לכתוב לעיל, הסדר יכלול את הפרמטרים הבאים (בהתאם למידת האפשר): 
4.1 שינוי מהותי בריבית כלפי מעלה. 
4.2 פריסת תשלומים (ואף פירעון קרן חלקי על פני רבעונים). 
4.3 שיפור השקיפות והדיווח למחזיקים. 
4.4 הגבלת שכר המנהלים ודמי הניהול של הבעלים. 
4.5 הטלת מגבלות על חלוקת דיבידנדים. 
4.6 שינוי סעיפים בעייתיים בשטר הנאמנות. 
5. בכל מקרה יש לשאוף כי כל הסדר יכלול ויתור קטן ככל שניתן על החזר החוב במלואו ולקדם פתרונות שיביאו לגבייה מקסימלית של החוב בשיתוף פעולה עם הלווה. 
6. במקרים המתאימים יש לשקול שיתוף פעולה עם גופים מוסדיים אחרים לטיפול בגביית החוב.

יודגש כי כאמור, המדובר הוא בקווים מנחים כלליים. יחד עם זאת, כל הסדר ייבחן לגופו וייתכנו סטיות מקווים אלו, בהתאם למקרה הספציפי.