1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"                        איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ;
"ביטוח נח"ל"                 פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל של החברה.
"פרמיית הביטוח"            דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת ביטוח נח"ל, הרובד הבסיסי (לא כולל רכישת הרחבות), במועד רכישת הפוליסה;
"ההטבה"                        כהגדרתה ועל פי תנאיה כמפורט בסעיפים 2-3 להלן. 
"לקוח"                           לקוח אשר ירכוש מהחברה ביטוח נח"ל לאחר שעמד בכללי החיתום שלה;
"מועדון ישיר"                מועדון הלקוחות של החברה, במסגרתו מקבלים לקוחות החברה אשר יש להם פוליסות בתוקף בחברה, הטבות שונות, בהתאם למדרג שנקבע להם ע"י החברה (ארד, כסף, זהב ופלטיניום), על פי כמות הפוליסות שברשותם בחברה, הכל בהתאם ובכפוף לתקנון מועדון ישיר.
"אפליקציית ביטוח ישיר" אפליקציה בשם "ביטוח ישיר" אשר בבעלות החברה וניתנת להורדה באמצעות קישור שיישלח ללקוח מהחברה או מחנויות האפליקציות;
"תקופת ההטבה"              החל מיום 3/08/2022 ועד להודעה אחרת של החברה.

2.    ההטבה

2.1.    לקוח אשר ירכוש פוליסה לביטוח נח"ל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, ובמועד רכישת ביטוח נח"ל יהיה מדורג במועדון ישיר כלקוח כסף ו/או ארד – יהיה זכאי להנחות הבאות:
2.1.1.    הנחה בסך של 15% מפרמיית הביטוח על כיסוי הרובד הבסיסי, למעט במקרה של נסיעה לארה"ב ו/או קנדה שאז ההנחה תהיה בגובה 10% מפרמיית הביטוח.
2.1.2.    הנחה בגובה 15% מהפרמיה לתשלום בגין כיסוי קיצור ו/או ביטול נסיעה, ככל שנרכש כיסוי כזה. 

2.2.    לקוח אשר ירכוש פוליסה לביטוח נח"ל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, ובמועד רכישת ביטוח נח"ל יהיה מדורג במועדון ישיר כלקוח זהב ו/או פלטיניום – יהיה זכאי להנחות הבאות:
2.2.1.    הנחה בסך של 25% מפרמיית הביטוח על כיסוי הרובד הבסיסי, למעט במקרה של נסיעה לארה"ב ו/או קנדה שאז ההנחה תהיה בגובה 15% מפרמיית הביטוח.
2.2.2.    הנחה בגובה 25% מהפרמיה לתשלום בגין כיסוי קיצור ו/או ביטול נסיעה, ככל שנרכש כיסוי כזה. 
ההנחה תקפה לרובד הבסיסי ולכיסוי ביטול ו/או קיצור נסיעה בלבד (לקוח זכאי לרכוש הרחבות נוספות ככל שיחפוץ בכך, אך ההטבה לא תחול על הרחבות אלה). הכל בהתאם ובכפוף לתנאים שלהלן.
2.3.    לקוח אשר ירכוש את ביטוח הנח"ל באמצעות אפליקציית ביטוח ישיר, יהיה זכאי, בנוסף לאמור לעיל, לקבל כיסוי ביטוחי לכבודה שלו לכל תקופת הביטוח ללא תשלום נוסף. 

3.    תנאי ההטבות

לקוח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר: 
3.1.    הלקוח רכש את ביטוח הנח"ל באופן דיגיטאלי מאתר האינטרנט של החברה.
3.2.    הלקוח עמד בתנאי החיתום של החברה כפי שישתנו מעת לעת לרבות לעניין יעד הטיסה, מועד רכישת ביטוח הנח"ל וזמן השהות בחו"ל שמכוסה בפוליסה.
3.3.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקותיה ביחס ללקוח. במקרה שבו תחליט החברה שלא לבטח מי מהלקוחות, לא תעמוד לאותו אדם כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

4.    שונות

4.1     ההטבה אינה חלה על עובדי החברה ו/או עובדי קבוצת ביטוח ישיר אשר זכאים להטבה אחרת ו/או על פוליסה שנרכשה עי" הלקוח באמצעות גורם אחר.
4.2.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי ההטבה, ואופי וסוג ההטבה, בכל עת, לפי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבותה לקיים את הוראות ההטבה כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על השינוי.
4.3.    אין כפל מבצעים. 
4.4.    תוקף ההטבה וביצועה כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    פניית לקוח לקבלת הצעת מחיר תחשב כהסכמה לתנאי ההטבה המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.