לפי חוזר גופים מוסדיים 8-9-2017 "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה" ("החוזר").

בהתאם להוראות החוזר, קיימת לפונה אפשרות להגיש בקשה לחברה למשיכת כספים שנצברו בחברה בפוליסה מסוג ביטוח מנהלים על שם מבוטח שנפטר 
וזאת ללא הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה, בכפוף לעמידה בתנאים שלהלן:

  1. יתרת כלל הסכומים הצבורים בפוליסה אינה עולה על סכום של 8,000 ₪ (צמוד למדד).
  2. בפוליסה לא מצוינים שמות מוטבים ספציפיים.
  3. הפונה חתם על כתב שיפוי מתאים לזכות החברה (טופס כתב השיפוי מצ"ב להלן).
  4. עברו שלוש שנים ומעלה ממועד פטירתו של המבוטח.
  5. הפונה הינו בן זוג / הורה / ילד של המבוטח.
  6. לא הוגשה בקשה ו/או לא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה בקשר לעזבונו של המבוטח.
  7. בקשר למרכיב הפיצויים – לא חלות עליו הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ז-1963 ואין מניעה חוקית למשוך את הכספים.

לבקשה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים כמפורט בטופס הבקשה.

> לטופס הבקשה לחץ כאן
> לטופס כתב שיפוי לחץ כאן