בהתאם לצו ההרחבה, שנחתם ביום 23/5/2016, בדבר הגדלת ההפרשות הפנסיוניות במשק, הרינו להודיע כי שיעורי ההפרשות לרכיב התגמולים, בכל המוצרים הפנסיוניים, יעודכנו כדלקמן:

ע"ח העובד

החל מיום 1/7/2016 – יוגדלו ל-5.75%.

החל מיום 1/1/2017 – יוגדלו ל-6%.

ע"ח המעסיק

החל מיום 1/7/2016 – יוגדלו ל-6.25%%.

החל מיום 1/1/2017 – יוגדלו ל-6.50%.

תשלום המעסיק לתגמולים יכלול את תשלום המעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה ובלבד ששיעור הפרשות המעסיק לרכיב התגמולים לא יפחת מ-5%.

בביטוח ישיר התוספות הנ"ל יבוצעו במסגרת הפוליסה הקיימת וכל תנאי הפוליסה הקיימת, לרבות דמי ניהול ומקדמי קצבה, יחולו עליהן ללא שינוי.