1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם: 

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.
"אתר האינטרנט"    אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www.555.co.il
"פרמיית בסיס"     דמי הביטוח הבסיסיים שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית באמצעות הטלפון (ללא הנחות / הטבות).
"פוליסה"    פוליסה חדשה לביטוח דירה (מבנה ותכולה גם יחד) כולל פריצה, אשר לקוח ירכוש באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
"לקוח"    מי שירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל לראשונה בחברה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה. 
"הנחת אינטרנט"    שיעור ההנחה המפורסם באתר האינטרנט לפוליסה מסוג ביטוח דירה שרכש הלקוח, כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת, ובלבד שמפורסמת הנחה כזו, במועד רכישת הפוליסה ע"י הלקוח באתר האינטרנט. 
"תנאי ההנחה"    כהגדרתם ועל פי התנאים כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת הביטוח"    12 חודשים. יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה (במס' שבועות), יחושב שיעור ההנחה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל.

 

2.    מדיניות מתן הנחת אינטרנט

לקוח אשר ירכוש פוליסה לביטוח דירה (מבנה ותכולה יחד), באופן ישיר באמצעות אתר האינטרנט של החברה, לתקופת הביטוח ויעמוד בתנאי סעיף 3 להלן, יקבל הנחה מפרמיית הבסיס בשיעור ההנחה המפורסמת באתר האינטרנט לביטוח דירה, כפי שמפורסמת מעת לעת. יובהר כי לקוח שיבקש לרכוש פוליסה הכוללת כיסוי לרעידת אדמה ו/או לצנרת יהיה כמובן זכאי לעשות כן, אך ההנחה לא תחול על רכיבים אלה של הביטוח.

 

3.    תנאי מתן ההנחה

לקוח יהיה זכאי להנחה המפורסמת באתר האינטרנט אם עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן: 
3.1       הזכאות ניתנת רק בגין רכישת פוליסה חדשה שנתית כהגדרתה לעיל בתוך תקופת המבצע שהוגדרה באתר האינטרנט.
3.2       הלקוח רכש את הפוליסה באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה בלבד. 
3.3       הלקוח רכש פוליסה הכוללת הן ביטוח מבנה והן ביטוח תכולה.
3.4       לקוח אשר יבטל כיסוי למבנה או לתכולה או לשניהם במהלך תקופת הביטוח יהא זכאי להטבה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח של שני הכיסויים בפועל.  
3.5       שיעור ההנחה יהיה אחיד בהתאם לפרסום באתר האינטרנט וחישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה ושיעורה לא ישתנה לאחר מכן למעט במצבים המפורטים בסעיף 3.4 לעיל. 
3.6       החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולתנאי החיתום של החברה.

 

4.    שונות

4.1       אין כפל הנחות.
4.2       החברה רשאית להודיע על שינויים בשיעורי ההנחה ו/או בתנאי מתן ההנחה, לרבות תנאי הזכאות לקבלת הנחה, בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום שיעור הנחה ו/או פרסום תקנון עדכני באתר החברה. 
4.3       תוקף ההנחה וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית. 
4.4       רכישת פוליסה ע"י הלקוח באתר האינטרנט של החברה תחשב הסכמה שלו לכל התנאים המפורטים בתקנון זה לעיל. 
4.5       כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.6       ט.ל.ח.