1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:
"החברה"
איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ;
"אסותא" אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות נכדות ו/או חברות קשורות של אסותא מרכזים רפואיים בע"מ;
"הפרמיה" מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת הפוליסה;
"פוליסת ניתוחים" פוליסה לביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל אשר נרכשה מהחברה בתקופת המבצע ואשר מקנה את הזכאות להטבות באסותא (כהגדרת ההטבות להלן). 
"מבוטח" מי שירכוש מהחברה, במהלך תקופת המבצע, פוליסת ניתוחים עבור עצמו, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, וכן כל אחד מהיחידים המבוטחים במסגרת פוליסת הניתוחים האמורה, ובלבד שמדובר בבני משפחה אחת (הווה אומר - בן/בת הזוג וילדים עד גיל 21);
"הטבות" כמפורט בסעיפים 2-3 להלן ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה; 
"תקופת המבצע" מיום 17.5.2016 ועד ל31.8.16 כולל;

2.    ההטבות

2.1.   מבוטח אשר ירכוש פוליסת ניתוחים כהגדרתה לעיל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, ויבקש לממש את זכויותיו מכח הפוליסה באסותא, ייהנה באסותא מההטבות המפורטות להלן במימון של החברה:
2.1.1. הטבת חדר פרטי - מימון הוצאות בגין אשפוז בחדר פרטי. יובהר כי הטבת חדר פרטי תינתן בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר: (1) בבית החולים של אסותא בו המבוטח עבר את הניתוח; (2) המבוטח זקוק לאישפוז בעקבות הניתוח, בהתאם להחלטת הרופא המטפל, וניתן, במצבו הרפואי של המבוטח, לאשפזו בחדר פרטי; (3) המבוטח תיאם זאת מראש עם אסותא. 
2.1.2. במקרה של ניתוח אונקולוגי, אשר בגינו נדרשת חוות דעת של צוות רב תחומי (כירורג, אונקולוג ורדיולוג) ובתנאי שהמבוטח ביקש אותה וניתנה על כך הסכמת הכירורג המטפל ו/או הרופא שמנהל את המקרה באותה עת. 
2.1.3. התייעצות עם רופא אונקולוג טרם ו/או לאחר ניתוח אונקולוגי במסגרת אשפוז, ובתנאי שהמבוטח ביקש אותה, וניתנה על כך הסכמת הכירורג המטופל ו/או הרופא שמנהל את המקרה באותה עת.
2.1.4. בדיקה ראשונה למטופל חדש במכון פיזיותרפיה אסותא REACTION. 
2.1.5. הנחה בשיעור 17% מהתעריף הפרטי באסותא עבור טיפולי פיזיותרפיה שוטפים במכון פיזיותרפיה אסותא REACTION.
2.1.6. משמרת אחות פרטית (8 שעות) - הנחה בשיעור 25% מהתעריף הפרטי באסותא לשירותי השגחה של אחות פרטית במהלך אשפוז.
2.1.7. במקרה של אשפוז, אשר במהלכו נדרשת חוות דעת מומחה יועץ, הנחה בשיעור 33% מהתעריף הפרטי באסותא לשירותי חוות דעת רופא מומחה יועץ במהלך אשפוז.
2.1.8. במקרה של שהיה בת שלושה לילות ויותר במלון אסותא RELAX - הנחה בשיעור 28% מהמחיר הפרטי באסותא לשירותי החלמה במלון אסותא RELAX. 
2.2.  ההטבות יוענקו ע"י אסותא, באחד מבתי החולים הפרטיים, המכונים או המרפאות שבבעלותה ברחבי הארץ, בהתאם לבחירת המבוטח ובתיאום מראש.
2.3.  ההטבה תחול ביחס למבוטח בפוליסה אשר זקוק לטיפול הרלוונטי.
2.4.  ההטבה תינתן בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

3.    תנאי המבצע

מבוטח יהיה זכאי ליהנות מההטבות רק אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר: 
3.1.  רכש מהחברה פוליסת ניתוחים בתוך תקופת המבצע. 
3.2.  עמד במגבלות ובתנאים של אסותא - כפי שיהיו מעת לעת.

4.    שונות

4.1.  החברה אינה מתחייבת לבטח מועמד כלשהו לביטוח. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס למועמד לביטוח.
4.2.  החברה אינה אחראית למתן ההטבות ע"י אסותא, לרבות לכל נזק שהוא שייגרם כתוצאה מהשימוש בהטבות. החברה אחראית רק לאישור הזכאות לקבלת ההטבות. 
4.3.  החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, ולרבות הפסקתו המוחלטת, בכל עת, לפי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר רכשו את הפוליסה לפני החלטת החברה על שינוי המבצע.
4.4.  תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.  השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.  ט.ל.ח.