1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם: 

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.
"אתר האינטרנט"    אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www.555.co.il
"פרמיית בסיס"     דמי הביטוח הבסיסיים שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית באמצעות הטלפון (ללא הנחות / הטבות).
"פוליסה"    פוליסה חדשה לביטוח מקיף לרכב, לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון, אשר לקוח ירכוש באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
"לקוח"    מי שירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל לראשונה בחברה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה. 
"הנחת אינטרנט"    שיעור ההנחה המפורסם באתר האינטרנט לפוליסה מסוג ביטוח מקיף לרכב שרכש הלקוח, כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת, ובלבד שמפורסמת הנחה כזו, במועד רכישת הפוליסה ע"י הלקוח באתר האינטרנט. 
"תנאי ההנחה"    כהגדרתם ועל פי התנאים כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת הביטוח"    12 חודשים. יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה (במס' שבועות), יחושב שיעור ההנחה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל.

 

2.    מדיניות מתן הנחת אינטרנט

לקוח אשר ירכוש פוליסה לביטוח מקיף לרכב, באופן ישיר באמצעות אתר האינטרנט של החברה, לתקופת הביטוח, ויעמוד בתנאי סעיף 3 להלן, יקבל הנחה מפרמיית הבסיס בשיעור ההנחה המפורסמת באתר האינטרנט לביטוח מקיף, כפי שמפורסמת מעת לעת.

 

3.    תנאי מתן ההנחה

לקוח יהיה זכאי להנחה המפורסמת באתר האינטרנט אם עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן: 
3.1       הלקוח רכש פוליסה חדשה (כלומר פוליסה לביטוח רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך התקופה שקדמה לרכישת הפוליסה) בתוך תקופת המבצע כפי שהוגדרה באתר האינטרנט.
3.2       הלקוח רכש את הפוליסה באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה בלבד. 
3.3       ההנחה תקפה לכל סוגי הרכבים שמבוטחים ע"י החברה.  
3.4       היה וההנחה המפורסמת באתר כוללת גם הנחה בפוליסת ביטוח החובה ברכישת פוליסת ביטוח מקיף, הזכאות להנחה זו תהיה בתנאים הבאים:
3.4.1    הלקוח שילם את ביטוח החובה באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט בעסקה מובטחת.
3.4.2    הלקוח רכש פוליסת ביטוח מקיף מלאה (לא מודולרית).
3.4.3    לא תתאפשר קבלת ההנחה בגין רכישת ביטוח מקיף וחובה ביחד אם רכישת ביטוח החובה נעשתה לאחר שכבר נרכשה פוליסת ביטוח המקיף.
3.5       ההנחה ניתנת רק בגין רכישת פוליסה שנתית למלוא תקופת הביטוח. לקוח שיבטל כיסוי ביטוחי במהלך שנת הביטוח יהא זכאי להנחה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל. 
3.6       שיעור ההנחה יהיה אחיד בהתאם לפרסום באתר האינטרנט וחישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה ושיעורה לא ישתנה לאחר מכן למעט במצבים המפורטים בסעיף 3.5 לעיל. 
3.7       החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולתנאי החיתום של החברה.

 

4.    שונות

4.1       ההנחה בנוגע לביטוח חובה תקפה כאמור לעיל רק אם פוליסת החובה נרכשה ביחד עם פוליסה לביטוח מקיף לרכב.
4.2       אין כפל הנחות.
4.3       החברה רשאית להודיע על שינויים בשיעורי ההנחה ו/או בתנאי מתן ההנחה, לרבות תנאי הזכאות לקבלת הנחה, בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום שיעור הנחה ו/או פרסום תקנון עדכני באתר החברה. 
4.4       תוקף ההנחה וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית. 
4.5       רכישת פוליסה ע"י הלקוח באתר האינטרנט של החברה תחשב הסכמה שלו לכל התנאים המפורטים בתקנון זה לעיל. 
4.6       כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7       ט.ל.ח.