1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם: 

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.
"אתר האינטרנט"    אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www.555.co.il
"פרמיית בסיס"     דמי הביטוח הבסיסיים שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית באמצעות הטלפון (ללא הנחות / הטבות).
"פוליסה"    פוליסה חדשה לביטוח מקיף לרכב, לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון, אשר לקוח ירכוש באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
"לקוח"    מי שירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל לראשונה בחברה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה. 
"הנחת אינטרנט"    שיעור ההנחה המפורסם באתר האינטרנט לפוליסה מסוג ביטוח מקיף לרכב שרכש הלקוח, כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת, ובלבד שמפורסמת הנחה כזו, במועד רכישת הפוליסה ע"י הלקוח באתר האינטרנט. 
"תנאי ההנחה"    כהגדרתם ועל פי התנאים כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת הביטוח"    12 חודשים. יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה (במס' שבועות), יחושב שיעור ההנחה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל.

 

2.    מדיניות מתן הנחת אינטרנט

לקוח אשר ירכוש פוליסה לביטוח מקיף לרכב, לתקופת הביטוח, לאחר שקיבל הצעת מחיר באמצעות אתר האינטרנט של החברה, ויעמוד בתנאי סעיף 3 להלן, יקבל הנחה מהפרמיה לתשלום בשיעור ההנחה המפורסמת באתר האינטרנט לביטוח מקיף, כפי שמפורסמת מעת לעת (להלן: "ההנחה").

לקוח  אשר ישלים את רכישת הפוליסה באופן עצמאי לחלוטין באתר ללא שיחה בקשר לפוליסה עם נציג טלפוני, יהיה זכאי להנחה נוספת בפרמיה לתשלום, מעבר להנחה המפורסמת באינטרנט, בשיעור אשר יפורסם במסך הפרמיות לתשלום במסגרת ההצעה (להלן: "ההנחה הנוספת")

(ההנחה וההנחה הנוספת ייקרו להלן ביחד: "ההנחות")

 

3.    תנאי מתן ההנחה

לקוח יהיה זכאי להנחה המפורסמת באתר האינטרנט אם עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן: 
3.1       הלקוח רכש פוליסה חדשה (כלומר פוליסה לביטוח רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך התקופה שקדמה לרכישת הפוליסה) בתוך תקופת המבצע כפי שהוגדרה באתר האינטרנט.
3.2       הלקוח רכש פוליסה לביטוח מקיף מלאה (לא מודולרית). 
3.3       היה וההנחה המפורסמת באתר כוללת גם הנחה בפוליסת ביטוח החובה ברכישת פוליסת ביטוח מקיף, הזכאות להנחה זו תהיה בתנאים הבאים:
3.3.1    הלקוח שילם את ביטוח החובה באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט בעסקה מובטחת.
3.3.2    לא תתאפשר קבלת ההנחה בגין רכישת ביטוח מקיף וחובה ביחד אם רכישת ביטוח החובה נעשתה לאחר שכבר נרכשה פוליסת ביטוח המקיף.
3.4       ההנחות ניתנות רק בגין רכישת פוליסה שנתית למלוא תקופת הביטוח. לקוח שיבטל כיסוי ביטוחי במהלך שנת הביטוח יהא זכאי להנחות בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל. 
3.5       שיעור ההנחות יהיה בהתאם לפרסום באתר האינטרנט וחישוב גובה ההנחות ייעשה במועד רכישת הפוליסה ושיעורן לא ישתנה לאחר מכן למעט במצבים המפורטים בסעיף 3.4 לעיל. 
3.6       הלקוח יהיה זכאי להנחה הנוספת רק אם רכש את הפוליסה באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה בלבד. ככל שהלקוח שוחח עם נציג טלפוני של החברה בקשר להצעה טרם רכישת הביטוח, תפחת ההנחה המוצגת בעמוד הפרמיות באתר האינטרנט גם אם הלקוח בחר להשלים את הרכישה באמצעות אתר האינטרנט.
3.7       מדיניות ההנחות לפי תקנון זה אינה חלה על רכבים אשר דורשים לפי מדיניות החברה חיתום פרטני; פוליסות אשר לא ניתן לפי כללי החברה להשלים את רכישתם באמצעות אתר האינטרנט; ציי רכב; ביטוח רכבי עובדי חברה ובני משפחתם מקרבה ראשונה.
3.8       שיעור ההנחה בפועל יקבע ע"י החברה בהתאם לשיקולים חיתומיים ואקטואריים ובכפוף לנתוני המבוטח ו/או הרכב הספציפיים
3.9       החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולתנאי החיתום של החברה.

4.    שונות

4.1       ההנחה בנוגע לביטוח חובה תקפה כאמור לעיל רק אם פוליסת החובה נרכשה ביחד עם פוליסה לביטוח מקיף לרכב.
4.2       אין כפל הנחות למעט כאמור בתקנון זה.
4.3       החברה רשאית להודיע על שינויים בשיעורי ההנחה ו/או בתנאי מתן ההנחה, לרבות תנאי הזכאות לקבלת הנחה, בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום שיעור הנחה ו/או פרסום תקנון עדכני באתר החברה. 
4.4       תוקף ההנחה וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית. 
4.5       רכישת פוליסה ע"י הלקוח באתר האינטרנט של החברה תחשב הסכמה שלו לכל התנאים המפורטים בתקנון זה לעיל. 
4.6       כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7       ט.ל.ח.