תאריך השיחה 24.03.19 / משך שיחה 00:17:09 

 

מנחה: שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה  של איי.די. איי חברה לביטוח. לידיעתכם כל משתתפי השיחה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה אנא הקישו על הספרות כוכבית אפס. לידיעתכם וועידה זו מוקלט יום ראשון 24 במרץ 2019. נמצאים איתנו היום מר קובי הבר מנכ"ל החברה וגברת רונית חיוחמו סמנכ"לית הכספים. לפני שאני מעביר את השיחה לקובי הבר מנכ"ל החברה ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו כל הנתונים ואור התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכלולות סיכונים ואי וודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים  כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיון בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע בהתאם לסעיף 32 א' לחוק ניירות הערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר הבר. מר הבר בבקשה.

מר הבר: בוקר טוב ושלום לכולם תודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הוועידה לסקירת תוצאות הרבעון הרביעי בשנת 2018. נמצאת איתי רונית חיוחמו סמנכ"לית הכספים. אני אתחיל בסקירה של המגמות העיקריות ולאחר מכן רונית ואני נענה על שאלות. אנחנו מסכמים שנה נוספת של תמיכה בפעילות החברה אשר באה לידי ביטוי בעליה של שמונה אחוז בפרמיות ברוטו והגעה לכמיליון וחצי פוליסות למועד פרסום הדוח. התוצאות הושגו באמצעות מיקוד מתמשך בתמיכה ורווחיות חיתומית. זאת על עף עלייה בהוצאות התפעוליות הנובעת בעיקר מהרחבת השקעות באמצעים טכנולוגיים. הרחבת היקף הפעילות במוקדים. גידול בהוצאות השיווק עקב השינויים בסביבה התחרותית וכן שורה של הוצאות חד פעמיות. התמיכה שאנו מציגים לא באה לידי ביטוי מלא בשורת הרווח אשר הסתכם בכ-174 מיליון ₪ בעיקר עקב השפעות חריגות ברבעון הרביעי. ירידות שערים ניכרות בשוק ההון בחודש דצמבר. התפתחויות שליליות בתביעות שנים קודמות ברכב חובה וכאמור גידול בהוצאות שחלקן בעלות אופי חד פעמי אשר השפיעו על האקספנס רשיו בכלל הענפים. אני רוצה לציין כי התוצאות ברבעון זה אינן התוצאות אליהם אנו מכוונים ואנו נוקטים בכל האמצעים הדרושים על מנת לחזור לפסי הרווחיות אליהם אנו רגילים וכן להמשך צמיחת החברה. לכן תחילה לתוצאות הרבעון ולהשפעות המיוחדות שהיו בו.

החברה סיימה את הרבעון ברווח כולל של שני מיליון ₪ זאת בהשוואה לרווח כולל של כ-52 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. כידוע הרבעון הרביעי אופיין בירידות שערים ניכרות בשוק ההון. כתוצאה מכך רשמנו הפסד של כ-4 מיליון ₪  בתיק הנוסטרו לעומת רווח של כ-39 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד. כלומר כ- 43 מיליון ₪ מהירידה ברווח לפני מס מיוחסת להכנסות מהשקעות. עם זאת, חשוב לציין כי הרבעון המקביל היה חריג לטובה. היקף ההכנסות מהשקעות ברבעון ממוצע נע סביב 15 עד 20  מיליון ₪. כך שקיים בממוצע פער של כ 20 מיליון ₪ מול רבעון רגיל. בנוסף רשמנו גידול בהוצאות בהיקף של 36 מיליון ₪ בהשוואה לרבעון אשתקד אשר נובע ממספר סיבות עיקריות והראשונה שבהם זה גידול של כ 15 מיליון ₪ המיוחס לעליה חד פעמית בהוצאות בגין התחשבנות של שנים קודמות עם רשויות המס אשר חלקם נכלל בשורות המס בתקופות קודמות. הסיבה השנייה היא עליה של בשכר העבודה הנובעת בעיקרה מגידול טבעי בפעילות החברה כמו כן בעליות השכר בכלל המשק. בנוסף להוצאות בעלות אופי חד פעמי המיוחסות לעלות חילופי מנהלים בכירים בחברה. הסיבה השלישית הינה עלייה בהוצאות השיווק כתוצאה מהשינויים בסביבה התחרותית בעיקר בגין הגדלת מרכיב הפרסום בדיגיטל ועליית המחירים בתחום. סיבה נוספת שהיא חיובית בעיקרה והיא הגידול בעמלות לשותפים העסקיים המהווה אינדיקציה חיובית לגידול בפעילות. סיבה נוספת היא עליה בשיעור ביטולים בענפי חיים ובריאות והשפעתם על הוצאות הרכישה אותם הוצאות דק זאת על אף הגידול נטו בפרמיות בענפים אלה. כאמור ההשפעות העיקריות ברבעון כוללות את הגידול בהוצאות אשר משפיע על כלל הענפים היות וההוצאות מוקצות תמחירית בין הענפים ומשמה ההשפעה האקספנס רשיו.  אותו קיטון בהכנסות מהשקעות בשוק ההון וכן השפעה משמעותית נוספת  המתייחסת להתפתחויות שליליות בתביעות שנים קודמות ברכב חובה. נושא עליו ארחיב בהמשך.

נעבור בבקשה לשקף מספר 14 העוסק בנתוני הרבעון הרביעי. ברכב רכוש ישנה צמיחה של 2% בפרמיות  ברוטו תוך גידול של כ-6% בכמויות אשר קוזז בחלקו מהפחתת תעריפים שביצעה החברה כתוצאה מהשיפור בשכיחות  בשמירה על הלואו פרשיו הנמוך לצד התגברות התחרות. על בסיס הנתונים שיש בידינו שוק הרכב גדל בקצב הנמוך מאותם 6% כך שאנחנו ממשיכים להשיג צמיחה בנתח השוק שלנו. נציין כי נאמנות הלקוחות שלנו ברכב רכוש ממשיכה להיות גבוהה ונעה סביב  ה-83% אנו חושבים כי באופן כי ככלל נכון יותר לבחון את התוצאות ברמת הצמיחה בכמות הפוליסות ולא במונחי פרמיות. אנו בוחנים את התרומה פר פוליסה. אותה ניתן לראות גם דרך הלואו פרשיו. אם מסתכלים על ענפי רכוש אחרים על דגש  על דירות ניתן לראות שאנו מציגים גידול של 10% בפרמיות ברבעון. שיעור נאמנות לקוחות של מעל תשעים אחוזים. בענפי החיים והבריאות אנו שומרים על קצב צמיחה דו ספרתי על אף השינויים הרגולטוריים אותם אנו חווים בתקופה האחרונה. המשפיעים גם על העלייה בשיעורי הביטולים.

נעבור בבקשה לשקף מספר 17 שעוסק ברווח לפני מס לפי ענפים. כפי שאמרנו עיקר הקיטון ברווח ברבעון הרביעי נובע מירידה משמעותית בהכנסות מהשקעות  בעקבות תשואות שליליות בשוק ההון ברבעון. השפעת ענף רכב חובה בגין שנים קודמות וכן מגידול בהוצאות כפי שפירטנו בהתחלה. ברכב רכוש אנחנו שומרים על רווחיות חיתומית גבוהה  והקיטון ברווח נובע ברובו מהירידה בהכנסות  מהשקעות הוא בחלקו מהגידול בהוצאות אשר עליהם דיברנו קודם שחלקם כאמור  בעלות אופי חד פעמי. רכב חובה כפי שהזכרתי בתחילת דברי מדובר הרי על ענף  מותר רגולציה שסובל בשנים האחרונות מהפסדים במרבית החברות בשוק. רבעון זה הגידול בהפסדים  בהיקף נטו של 26 מיליון ₪  נובע בעיקר מהתפתחות שלילית בגין תביעות שנים קודמות. יחד עם זאת אני רוצה לציין כי החברה נוקטת בשורה של צעדים על מנת לשפר את החיתום ואת אופן הטיפול בתביעות ובנוסף חתמה להסכם ביטוח מסוג קווטה שר החל משנת 2018 ובשנת 2019 אף העלנו את השיעור במטרה לצמצם את החשיפה.

בענף דירות כפי שניתן לראות אנחנו מציגים גידול נאה  בכמויות עם זאת ישנו קיטון ברווח שנובע בעיקר מעלייה ביחס התביעות בשל נזקי נזק מזג אוויר ומספר נזקי אש חריגים בהשוואה ל-2017 ומהשפעת השינויים הרגולטוריים בתחום נזקי הצנרת אני מזכיר לכם כי בשנה שעברה יצאה הנחיה רגולטורית שעיקרה שינוי בשיטת העבודה. עברנו לעבוד עם שרברבים פרטיים ועדיין אין בידינו את התמונה המלאה על מכלול ההשלכות. בשלב זה לצורך הזהירות החברה התקשרה עם מבטחי משנה בשיעור גבוה  במטרה להקטין את הסיכון בתחומי חיים ובריאות הם הרי שני ענפים שמאופיינים בדרך כלל במידתיות גבוהה. בענף חיים למרות הצמיחה הנאה שאנו מציגים בפרמיות הרווח ירד במעט וזאת בעיקר בשל עליה ביחס התביעות שהינה להבנתנו תנודתית ועליה ביחס ההוצאות אותו אסקפנס רשיו שהינו פועל יוצא של הגידול בהוצאות שתואר קודם לכן וכן השפעת  הביטולים על תוצאות הדטא. באמצע פברואר חייב המפקח את כל חברות הביטוח לפרסם טבלת תעריפים חדשה נמוכה יותר. וכן יצא בשורה של הוראות הקשורה לעמלות סוכנים. אנחנו מאוד מקווים שרפורמה זאת תהווה הזדמנות עבורנו. עם זאת מוקדם עדיין להעריך.

בענף בריאות הרבעון הרביעי היה פחות טוב. הקיטון ברווח הכולל היה משמעותי ונובע בעיקר מגידול בתביעות ברבעון ועליה ביחס ההוצאות וכן מהשפעת הביטולים. רק לתת לכם תחושה על התחרות ועל השינויים הרגולטוריים המשפיעים על שיעור הביטולים מחודש אוקטובר 2018 אנחנו מחויבים לשלוח כל חודש אס.אמ.אס ללקוחות ענף תאונות אישיות ומפרטים את היקף הפרמיות החודשיות אותם הוא משלם. לאחר שהצגתי את תוצאות הרבעון ואת ההשפעות החריגות שחלו בו אעבור להציג את הנתונים בראיה שנתית. חשוב לציין כי הרווח של החברה הרווח השנתי של החברה שמסתכם ל-174 מיליון ₪ מגלם רווח חיתומי ממוצע לרבעון אחרי מס לא כולל רווחי השקעות בהיקף של 37.4 מיליון ₪  זאת לעומת 39.8 מיליון ש"ח בתקופה  הקודמת.

רכב רכוש צמחנו בשיעור שנתי של 8% קצב שכידוע הוא גבוה מצמיחת השוק ומכאן ניתן נתח שוק שלנו ממשיך לגדול. אנו משיגים בשנת 2018 גידול משמעותי של כ-40%  ברווח החיתומי שנובע בין היתר מירידה בשכיחות התביעות והגניבות וכן מעליה בכמויות לצד הקיזוז הנובע מהפחתת תעריפים. בכוונתנו להמשיך ולצמוח בסיגמנט זה תוך ניקוד בשימור ושיפור הרווח החיתומי. בתחום רכב חובה אנו מציגים ירידה משמעותית ברווח שנובעת  כפי שציינתי מהתפתחויות שליליות בעיקר בתביעות שנים קודמות וכן מגידול מהתחייבויות אה כתוצאה מהשפעת מדד בהיקף של כ-9.5 מיליון ₪ לעומת שנה שעברה. בענף חיים אנו מציגים והגידול של כ-2% ברווח השנתי זאת על אף העלייה בביטולים כאמור וגידול בהוצאות. בתחום הבריאות בדומה למגמה שהצגתי ברבעון אנו מציגים קיטון ברווח השנתי. יחד עם זאת חשוב לציין כי על אף התחרות בתחום מצד חלק מהשחקנים הגדולים אנחנו מצליחים להמשיך ולהגדיל נתחי שוק.

לסיכום במבט קדימה בכוונתנו להמשיך לשים  דגש על צמיחת החברה בכל הסיגמנטים  הקיימים וזאת למרות האתגרים והשינויים בסביבה התחרותית  בכוונתנו לפעול במספר מישורים לרבות ניהול הדוק יותר של ההוצאות שיפור והעמקת התמחור והחיתום  הדיפרנציאלי זאת על  מנת להשיג תוצאות חיתומיות טובות יותר. במקביל כפי שציינתי אנחנו פועלים במרץ רב ומבצעים צעדים בתחום ביטוח חובה על מנת לשפר את החיתום ואת אופן  הטיפול בתביעות ולצמצם את  החשיפה. אנו מקווים לתוצאות  טובות יותר בשוק ההון ויחד עם השילוב בין מרכיבים אלה אנו מצפים לחזור לתוואי התמיכה שהתרגלנו להציג גם בשורת הרווח. בנושא הדיבידנד  החברה 
אישרה חלוקת דיבידנד נוסף לשנת 2018  בסך של 25 מיליון ₪ נוספים לאותם 70 מיליון ₪ שחילקנו באוגוסט המביאים לסך שנתי של 95 מיליון ₪ בגין שנת 2018. עכשיו נעבור לשאלות שלכם תודה.

מנחה: כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל שאלה יש להקיש  על הספרות כוכבית שתיים. אם הנכם מאזינים  באמצעות רמקול אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה מאת מיכאל בן יעקב מחברת פרופאונד. מיכאל בבקשה 

מיכאל: רציתי לשאול קצת על התחרות איך אתם רואים אותה. יש לא מעט יוזמות כרגע ישירות שהתחילו  ופועלים גם משחקנים וותיקים  גם משחקנים חדשים. איך אתם רואים את זה האם אתם מרגישים אותם בשטח.  האם יש שחיקת מחירים.  אה... בואו ספרו לנו קצת תודה. 

מר הבר: תודה מיכאל. שאלה מצוינת. אה.. קודם כל אה ככל שמתגברת התחרות הישירה לטעמנו זה עושה לנו יותר טוב  בסגמנט הישיר כי זה בא על חשבון הסוכנים.  וככל שיגדל הסגמנט הזה ואנחנו ממשיכים להיות שחקן מוביל בתחום אני חושב שאנחנו נדע ליהנות מזה. זה  הדרך המרכזית שאנחנו מסתכלים על התחרות הישירה. עם זאת אני חייב להגיד שבתקופה  האחרונה או בחודשים האחרונים באמת בעיקר בתחום הרכב והרכוש אנחנו רואים התעצמות בתחרות בין כלל החברות. לאו דווקא מהחברות החדשות.

מיכאל: כן נו אני הרי מדבר על כמה יוזמות מאוד יפות שראינו גם באמצעות יישומים  דיגיטליים שמגיעים לפלאפון אני רוצה לשאול האם אתם מרגישים גם שחיקת ברווחים שאתה אומר תחרות האם זה אומר שהשחקנים החדשים מוכנים בשביל להיכנס  לשחקנים חדשים וותיקים לא משנה. חדשים  חדשים במגרש המשחקים שלכם האם הם מוכנים להוריד מחירים ומונעים מכם למעשה להעלות תעריפים או ...ליהנות ממרווח גבוה.

מר הבר: סך הכל אתה רואה את הרבעון הרביעי  שלנו שאנחנו מציינים רכב רכוש במרווח מאוד יפה ומאוד גבוה. עם לואו פרשיו יחסית נמוך וקומביין רשיו  כמובן גם נמוך. ברור שככל שמתעצמת התחרות  
אז אף אחד לא מדבר על עליות מחירים. וגם אנחנו ציינו בצורה מאוד ברורה על ירידה אה בתעריפים אצלנו שנובעת גם מירידה בשכיחות וירידה ב...  שכיחות של הגניבות ולכן כפי שניתן לראות כל 2018 וגם ברבעון הרביעי זו שנה שהיא טובה בתחום הרכב רכוש. 

מיכאל: הבנתי תודה. 

מנחה: אני חוזר על ההוראות  כדי לשאול שאלה יש להקיש  על הספרות כוכבית אחת אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם.  אין שאלות נוספות. אני  מחזיר את רשות הדיבור למר הבר לדברי סיכום. מר הבר בבקשה.  

מר הבר: רק להגיד לכם תודה רבה שהשתתפתם בשיחת הוועידה וניפגש שוב פעם ברבעון הראשון עוד חודשיים. תודה ויום טוב. 

מנחה: בזאת הסתיימה שיחה הועידה של איי.די.איי חברה לביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.

-  סיום שיחה  -